ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tend*, -tend-

tend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tend (vt.) เลี้ยง (สัตว์) Syn. care
tend (vi.) คอยรับใช้ Syn. guard, attend
tend (vi.) โน้มเอียง See also: โน้มน้าว Syn. conduce, direct, point, lead
tend to (phrv.) โน้มเอียงต่อ Syn. incline to, lean to
tend towards (phrv.) โน้มเอียงต่อ See also: เอนเอียงไปยัง Syn. lean towards
tendance (n.) การดูแลเอาใจใส่ See also: การเฝ้าดูแล
tendency (n.) แนวโน้ม See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง Syn. inclination, trend
tendency (n.) จุดประสงค์เฉพาะ Syn. inclination, trend
tender (adj.) อ่อนนุ่ม Syn. delicate, soft Ops. tough
tender (adj.) อ่อนโยน See also: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย Syn. affectionate, sympathetic Ops. cruel
tender (adj.) อ่อนเยาว์ See also: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่ Syn. immature Ops. old
tender (adj.) อ่อน (เช่น สีอ่อน)
tender (adj.) ที่แสดงถึงความรักใคร่
tender (adj.) (จิตใจ) เปราะบาง See also: มีความรู้สึกไว Syn. sensitive, sore
tender (vt.) ทำให้อ่อน See also: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม
tender (vt.) เสนอให้ See also: ส่ง, มอบให้ Syn. offer, present, propose
tender (vi.) ยื่นประมูล See also: ประมูล
tender (n.) การยื่นประมูล
tender (n.) สิ่งที่เสนอให้
tender (n.) เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่ See also: เรือลำเลียง
tender (n.) รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ
tender for (phrv.) เสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
tender offer (n.) ข้อเสนอประมูล See also: การยื่นประมูล, การยื่นซองประมูล
tenderfoot (n.) คนอ่อนหัด See also: คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่ Syn. beginner, freshman, inexperienced
tenderhearted (adj.) เห็นอกเห็นใจ Syn. softhearted, tender, humane, kind
tenderize (vt.) ทำให้เนื้อนุ่มโดยการทุบหรือใส่สารเคมี Syn. soften
tenderloin (n.) เนื้อสันใน
tenderly (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. benevolently
tenderness (n.) ความละเอียดอ่อน See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง Syn. debility, frailty
tenderness (n.) ความนุ่มนวล See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง Syn. carefulness
tenderness (n.) ความรัก See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา Syn. affection, fondness, adoration, warmth Ops. hate, hatred
tendon (n.) เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก See also: เอ็น, เส้นเอ็น Syn. cord, ligament
tendril (n.) ยอดไม้เลื้อย See also: กิ่งก้านเลื้อย Syn. fiber, filament
English-Thai: HOPE Dictionary
tend(เทนดฺ) vt. เลี้ยง (สัตว์) ,เฝ้าดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้าว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on (upon) ต้อนรับ,บริการ), Syn. lean,incline,verge
tendance(เทน'เดินซฺ) n.การรับใช้,การบริการ,การเฝ้าดูแล,คนใช้, Syn. care,ministration
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
tender-hearted(เทน'เดอะฮาร์ท'ทิด) adj. เห็นอกเห็นใจ,ใจอ่อน., See also: tender-heartedness n.
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
tendernessแข็งกดเจ็บ
tendon(เทน'เดิน) n. เอ็น,เส้นเอ็น
tendril(เทน'ดริล) n. กิ่งก้านเลื้อยของไม้เลื้อย, See also: tendrilar,tendrilous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tend(vi) มักจะ,โน้มเอียง,ชอบ
tendance(n) การดูแล,การบริหาร,การรับใช้,คนใช้
tendency(n) ความโน้มเอียง,การบริการ,นิสัย,จุดประสงค์พิเศษ
tender(adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
tendon(n) เอ็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tenderยื่นคำเสนอ, การทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender offer๑. การยื่นประมูล๒. การเสนอซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendril; cirrhus; cirrusมือจับ, มือเกาะ, มือพัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
tendrilมือเกาะ, อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบ หูใบ หรือกิ่งของพืชจำพวกไม้เลี้อยเพื่อเกาะเกี่ยวกับวัตถุใด ๆ ทำให้ลำต้นขึ้นไปในที่สูงได้ เช่น หนวดตำลึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีแนวโน้ม (v.) tend See also: incline, be apt, be liable, have a tendency, lean
โน้มเอียง (v.) tend See also: incline Syn. โอนอ่อน, โอนเอียง, เอนเอียง
แนวโน้ม (n.) tendency
ละมุนละไม (adj.) tender See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable Syn. นุ่มนวล Ops. แข็งกร้าว, กระด้าง
เนื้อสันใน (n.) tenderloin Ops. เนื้อสันนอก
สายตัว (n.) tendon See also: sinew Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย
เส้นเอ็น (n.) tendon See also: sinew Syn. เอ็น
เอ็น (n.) tendon See also: sinew
กำหนดใจ (v.) intend See also: concentrate, contemplate, determine Syn. ตั้งใจ
ขยายผล (v.) extend results See also: magnify an outcome
ขยายอิทธิพล (v.) extend one´s influence See also: expand one´s influence Syn. แผ่อำนาจ
ขยายเวลา (v.) extend for See also: prolong for, perpetuate, delay Syn. เลื่อนเวลา
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
ครอบครัวขยาย (n.) extended family
คริสตจักร (n.) Christendom
จงใจ (v.) intend See also: plan, design, mean Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น Ops. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ต่อสัญญา (v.) extend a contract See also: renew a contract/agreement Ops. หมดสัญญา
ตั้งเจตนา (v.) intend See also: have in mind, plan, aim, mean, purpose Syn. ตั้งใจ, ตั้งเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
You are more than you pretend to beนายเป็นมากกว่าที่เสแสร้งแกล้งทำ
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
Did you attend a concert last night?คุณไปชมคอนเสิร์ทเมื่อคืนนี้ไหม?
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
Why don't you attend an aerobic class?ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
She intends to make teaching her professionเธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
Just pretend to be my girlfriend for a couple of monthsแค่แสร้งทำเป็นแฟนฉันสักสองสามเดือน
I'll pretend I don't know themฉันจะแสร้งว่าไม่รู้จักพวกเขา
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
Why didn't you attend the conference?ทำไมคุณไม่เข้าร่วมประชุม?
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
How long do you intend to do nothing?นี่เธอตั้งใจจะไม่ทำอะไรไปอีกนานแค่ไหน
Do you really intend to go by yourself no matter what?เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The story went then, and and It may even go today, since nice stories tend to survive everything, that In spring, In Mlle's garden, three nights In a row, right after midnight, an accordion was heard.เรื่องราวได้ไปแล้วแล- ะและมันอาจจะไปในวันนี้, ตั้งแต่เรื่องราวที่ดีม- ีแนวโน้มที่จะรอดทุกอย่าง, ว่าในฤดูใบไม้ผลิในสวนของ Mlle,
Tell, um, what... how I get to tend the rabbits.เล่าสิว่าฉันต้องเลี้ยงกระต่ายยังไง
If you do get in trouble, I ain't gonna let you tend the rabbits.แต่ถ้านายไปก่อเรื่อง ฉันจะไม่ให้นายเลี้ยงกระต่าย
If I get in any trouble, I don't get to tend them rabbits.ถ้ามีเรื่องจะไม่ได้เลี้ยงกระต่าย
And rabbits, George. And that... But I tend 'em.แล้วกระต่ายล่ะ จอร์จ ฉันจะเลี้ยงพวกมันยังไง
I could cook, and I could tend the chickens, and I could hoe in the garden.ฉันเลี้ยงไก่ได้ แล้วก็ขุดดินทำสวนให้
I get to tend the rabbits. Tell him, George. Tell him he can't do it.และฉันจะได้เลี้ยงกระต่าย บอกเขาสิว่าห้ามยุ่งนะ
Do... do I still get to tend the rabbits?ฉันจะยังได้เลี้ยงกระต่ายมั้ย
The rabbits we're gonna get, and I get to tend 'em.กระต่ายที่เราจะหามา และฉันจะเลี้ยงมัน
You ain't seen so little as the mice. George is never gonna let me tend my rabbits if he finds out you got killed.แกไม่ได้ตัวเล็กเหมือนหนูสักหน่อย จอร์จจะไม่ให้ฉันเลี้ยงกระต่าย ถ้าเขารู้ว่าแกตาย
Well, it ain't that so much, but George ain't gonna let me tend them rabbits now.มันก็ไม่มีอะไรมาก แต่จอร์จจะ ไม่ให้ฉันเลี้ยงพวกกระต่ายแล้ว.
I did any bad things, then I wouldn't be able to tend them rabbits.ถ้าฉันทำอะไรไม่ดี ก็จะอดเลี้ยงกระต่าย

tend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, 趋 / 趨] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge
趋于[qū yú, ㄑㄩ ㄩˊ, 趋于 / 趨於] to tend towards
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
[shì, ㄕˋ, 侍] attend on
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, 侍者] attendant; waiter
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ, 出席者] attendant
[lì, ㄌㄧˋ, 浰] attend (official functions)
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ, 听讲 / 聽講] attend a lecture; listen to a talk
[lì, ㄌㄧˋ, 莅 / 蒞] attend (official functions)
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ, 跟差] attendant
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ, 随员 / 隨員] attendant
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, 跷课 / 蹺課] avoid attending classes
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, 伪朝 / 偽朝] bogus dynasty; pretender
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
上课[shàng kè, ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ, 上课 / 上課] to attend class
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
抗衡[kàng héng, ㄎㄤˋ ㄏㄥˊ, 抗衡] contend against
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel
[gèn, ㄍㄣˋ, 亘 / 亙] extend across; through
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
扩展[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, 扩展 / 擴展] extend; expand
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, 续假 / 續假] extended leave; prolonged absence
[yǐ, ㄧˇ, 迤] extending to
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, 长达 / 長達] extend as long as; lengthen out to
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip
全勤[quán qín, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 全勤] full-time attendance at work
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, 柔情] gentle feelings; tender sentiments
淑静[shū jìng, ㄕㄨ ㄐㄧㄥˋ, 淑静 / 淑靜] gentle; tender
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, 温柔 / 溫柔] gentle and soft; tender

tend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕勝ち[しがち, shigachi] (adj-na) (uk) (See 勝ち・がち) apt to do; liable to do; tend to do; prone to do
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
好き[ずき, zuki] (adj-na,adj-no,suf) (1) -phil; -phile; enthusiast (for); love (of); (2) being attractive (to); to tend to be liked (by)
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P)
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance
アテンダント[, atendanto] (n) attendant
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar)
エクステンドメモリ[, ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion
キャビンアテンダント[, kyabin'atendanto] (n) cabin attendant
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
これを書いている時点で[これをかいているじてんで, korewokaiteirujitende] (exp) at the time of writing
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out
スーパーファミコン[, su-pa-famikon] (n) {comp} Super Nintendo (wasei
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P)
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant
ステンドグラス[, sutendogurasu] (n) stained glass; (P)
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
たらんと[, taranto] (n,vs) tending to be; wanting to be
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions)
つもりである[, tsumoridearu] (exp,v5r-i) to intend
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
テンダーロイン;テンダロイン[, tenda-roin ; tendaroin] (n) tenderloin
テンダーロインステーキ[, tenda-roinsute-ki] (n) tenderloin steak
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately
てんでん[, tenden] (n) (often used adverbially as てんでんに) (See てんでに) each; each one
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose
二地点同接続[にちてんどうせつぞく, nichitendousetsuzoku] point-to-point connection
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text
拡張モード[かくちょうモード, kakuchou mo-do] extend mode
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage
浮動小数点代数[ふどうしょうすうてんだいすう, fudoushousuutendaisuu] floating point algebra
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] Thai: ขยาย English: to extend
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยาย English: to extend

tend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริรักษ์[v.] (børirak) EN: keep ; tend ; maintain ; govern (over) FR:
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaē raksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep FR: prendre soin ; veiller sur
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอียงเอน[v.] (īeng-ēn) EN: incline ; tend FR:
คล้อย[v.] (khløi) EN: move ; tend ; tend towards ; veer FR: tendre ; aller vers
เลี้ยงแกะ [v. exp.] (līeng kae) EN: tend sheep ; herd sheep FR:
มักจะ[v.] (mak ja) EN: like to ; tend to ; will usually FR: avoir coutume de ; être toujours prêt à
มีแนวโน้ม[v. exp.] (mī naēonōm) EN: tend to ; incline FR: tendre à ; avoir tendance à
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline FR: ployer ; se pencher sur
โน้มเอียง[v.] (nōm īeng) EN: tend ; incline FR: être enclin à
โอน[v.] (ōn) EN: incline ; tend ; bend FR: tendre ; incliner à/vers
พยาบาล[v.] (phayābān) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend FR: soigner ; prendre soin de
ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย[xp] (prawattisāt) EN: History repeats itself FR: l'histoire tend à se répéter
ปรนนิบัติ[v.] (pronnibat) EN: look after ; take care ; minister ; serve ; wait on ; tend FR: s'occuper de ; servir
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmātrāi) EN: have a great malice ; be vengeful ; intend evil FR:
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender FR: soumission (à un appel d'offres)
บ้ากาม[adj.] (bā kām) EN: sex-crazed ; sex-mad ; oversexed FR: plein de désir sexuel ; à tendances sexuelles exagérées ; fou de sexe
บัญชีเรียกชื่อนักเรียน[n. exp.] (banchī rīek) EN: attendance record FR:
บางคนบอกว่า...[xp] (bāng khon b) EN: FR: certains disent que … ; certains prétendent que … ; certains affirment que …
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บรรยเวกษก์[n.] (banyawēk) EN: bursar ; custodian of university funds FR: intendant universitaire [m]
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee FR:
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself FR: s'étirer ; se détendre
บอกใบ้[v.] (bøkbai) EN: hint ; give a hint FR: insinuer ; laisser entendre ; faire allusion
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur FR: serveur [m] ; garçon [m]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chai jāi mā) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself FR: dépenser à outrance
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
ชลาสินธุ์[n.] (chalāsin) EN: expanse of water FR: étendue d'eau [f]

tend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Bezirksdirektor {m}agency superintendent
Anfänger {m}tenderfeet
Mittelpunktswinkel {m}angle subtended by the arc at the centre
Antiseptikum {n}; keimtötendes Mittel [med.] | Antiseptika
Beipflichtende {m,f}; Beipflichtender | Beipflichtenden
Anwesenheitskarte {f}attendance card
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus
Anwesenheitszeit {f}attendance time
Kirchenbesuch {m}attendance at church; churchgoing
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances
Nebenkosten {pl}attendant expenses
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant
Badewärter {m}bath attendant
Weibsstück {n} (abwertend)bitch [slang]
Vorstand {m}; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.]
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
gesund {adj} | gesünder | am gesündestendaffy | daffier | daffiest
verrückt {adj} | verrückter | am verrücktestendaft | dafter | daftest
lecker {adj} | leckerer | am leckerstendainty | daintier | daintiest
zierlich {adj} | zierlicher | am zierlichstendainty | daintier | daintiest
verdammenswert {adj} | verdammenswerter | am verdammenswertestendamnable | more damnable | most damnable
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous
dunkel; finster {adj} | dunkler | am dunkelsten; am finsterstendark; darksome | darker | darkest
verflixt {adj} | verflixter | am verflixtestendarned | more darned | most darned
tödlich {adj} | tödlicher | am tödlichstendeadly | deadlier | deadliest
taub {adj} | tauber | am taubstendeaf | more deaf | most deaf
lieb; geliebt {adj} | am liebsten; am teuerstendear | dearest
anständig; schicklich; geeignet; korrekt {adj} | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent
entscheidend; ausschlaggebend {adj} | entscheidender; ausschlaggebender | am entscheidensten; am ausschlaggebendstendecisive | more decisive; decisivier | most decisive; decisiviest
tief {adj} | tiefer | am tiefstendeep | deeper | deepest
tiefempfunden {adj} | tiefempfundener | am tiefempfundenstendeep felt | deeper felt | deepest felt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tend
Back to top