ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immature*, -immature-

immature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immature (adj.) ยังไม่สมบูรณ์ See also: ี่ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่เจริญ Syn. youthful, sophomoric Ops. adult, mature
English-Thai: HOPE Dictionary
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่,ยังไม่สมบูรณ์,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ยังเยาว์วัย,ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green,unripe,crude
English-Thai: Nontri Dictionary
immature(adj) ยังอ่อน,ยังไม่สุก,ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immatureยังไม่เจริญเต็มวัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อน (adj.) immature See also: unripe, green
อ่อนความ (v.) be immature See also: be green, be inexperienced
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I've told your government time and again, to give freedom to a politically immature people... is to put a dagger in the hand of a lawless child.{\cHFFFFFF}But I've told your government time and again, {\cHFFFFFF}to give freedom to a politically immature people... {\cHFFFFFF}is to put a dagger in the hand of a lawless child.
You're too poor and immature to know What there are gimme-gimmes forเธอยังอ่อนหัด ยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้ว่าให้ไปเพื่ออะไร
You're still too immature to understand you can't go around like that?เธอนี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่า / เธอจะออกไปทั้งอย่างนี้ได้ไงกัน
That immature girl was in way over her head.เด็กเจ้าปัญหาคนนั้นมักชอบทำอะไรเอาแต่ใจ
So just think of her behavior as that of an immature teenage girl and try to understand.หล่อนก็เป็นซะอย่างนี้ เป็นเด็กไม่รู้จักโต ให้อภัยหล่อนด้วยนะคะ
You immature girl!เจ้าเด็กไม่รู้จักโต!
But you're just an immature idiot!แต่นี่อะไร งี่เง่าจิงๆ!
It was pretty immature but the attacker seemed to be following an order.ยังไม่แน่ชัดนักแต่ว่าคนร้าย ดูเหมือนจะทำตามลำดับ
What does it matter to you if and old me hangs out with an immature student!แล้วเกี่ยวไรกับนายถ้าหากฉันจะไปเดทกับเด็ก!
Because he's immature and selfish.เพราะเขาอ่อนแอและเห็นแก่ตัว
Sarah said you are immature and selfish, and that is why you left her.ซาร่าห์บอกว่าคุณอ่อนแอและเห็นแก่ตัว นั่นเป็นเหตุผลที่คุณทิ้งเธอ
I've got two years invested in this, and the last thing I'm gonna do is let some stupid, immature personal baggage compromise an otherwise successful operation.ลงทุนตั้ง 2 ปี ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ความโง่ หรือการตัดสินคนด้วยอารมณ์ มาทำลายภารกิจที่วางไว้

immature ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, 生土] (agr.) immature soil; virgin soil
稚弱[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, 稚弱] immature and feeble
[nǎn, ㄋㄢˇ, 蝻] immature locusts

immature ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person
乳臭い[ちちくさい, chichikusai] (adj-i) smelling of milk; green; wet behind the ears; immature
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person
粃;秕[しいな;しいだ(粃)(ok);しいら(粃)(ok), shiina ; shiida ( shiina )(ok); shiira ( shiina )(ok)] (n) (1) empty grain husk; immature ear (e.g. wheat); hollow object; (2) unripe fruit
青二才;青二歳(iK)[あおにさい, aonisai] (n) (derog) green youth; immature youth; novice; greenhorn
子どもっぽい[こどもっぽい, kodomoppoi] (adj-i) childish; child-like; immature; infantile
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
赤芽球[せきがきゅう, sekigakyuu] (n) (See 赤血球) erythroblast (immature nucleate erythrocyte)
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P)
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive
青臭い[あおくさい, aokusai] (adj-i) inexperienced; immature; grassy-smelling

immature ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ประสีประสา[adj.] (mai prasīpr) EN: naive ; simple ; innocent ; unworldly ; immature FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: immature ; unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; jeune
อ่อนความ[v.] (ønkhwām) EN: be immature ; be green ; be inexperienced FR:
ป่ารุ่น[n. exp.] (pā run) EN: immature forest FR:
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding FR: adolescent ; jeune ; juvénile
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen FR: adolescent ; jeune

immature ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unreife {f}immaturity; immatureness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immature
Back to top