ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

care

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *care*, -care-

care ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
care (n.) การดูแล See also: การปกป้อง Syn. charge, protection
care (n.) ความระมัดระวัง Syn. carefulness, watchfulness
care (n.) ความห่วงใย Syn. concern, close attention
care (vi.) ดูแล See also: ปกป้อง
care (vt.) ห่วงใย Syn. concern
care (vi.) ห่วงใย
care about (phrv.) ชอบมาก See also: ชื่นชอบ Syn. care for
care about (phrv.) สนใจใน
care about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
care for (phrv.) ชอบมาก See also: ชื่นชอบ Syn. care about
care for (phrv.) สนใจแต่ตนเอง
care for (phrv.) อยาก See also: ต้องการ, ชอบ
care for (phrv.) ดูแล See also: เอาใจใส่, พยาบาล Syn. look after, see after
care for (phrv.) ใช้อย่างระมัดระวัง See also: ดูแลของอย่างดี
care giver (n.) ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
care label (n.) ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
care package (n.) สิ่งของสำหรับเพื่อนหรือญาติที่อยู่ห่างไกล
careen (vi.) เคลื่อนที่อย่างเอียงไปเอียงมาและควบคุมไม่ได้ Syn. hurtle, sway
careening (n.) การเอียงไปข้างหนึ่ง Syn. leaning
career (n.) อาชีพ See also: การงาน Syn. occupation, vocation, work
career break (n.) ช่วงเวลาที่ออกจากงานระยะหนึ่งเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง (เช่น ดูแลบุตร)
careerist (n.) ผู้ที่เห็นความสำเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด
careers advice (n.) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers guidance
careers advisor (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers officer
careers guidance (n.) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ
careers officer (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers advisor
carefree (n.) ที่ไร้กังวล See also: ที่ไม่มีความกังวลใจ Syn. cheerful, lighthearted, unworried Ops. troubled
careful (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious, prudent Ops. careless, lax, negligent
carefully (adv.) อย่างระมัดระวัง Syn. cautiously, watchfully Ops. carelessly, heedlessly
carefulness (n.) ความระมัดระวัง Syn. care, watchfulness Ops. carelessness, heedlessness
caregiver (n.) ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน Syn. carer, caretaker
careless (adj.) ไม่กังวล Syn. carefree, untroubled Ops. careful
careless (adj.) ไม่ระมัดระวัง Syn. heedless, neglectful Ops. attentive
careless lax (adj.) สะเพร่า See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท Syn. negligent
carelessly (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. neglectfully, unconcernedly Ops. concernedly, carefully
carelessly (adv.) อย่างไม่ระมัดระวัง Syn. heedlessly, hastily Ops. heedfully, carefully
carelessness (n.) ความไม่กังวล Syn. unconcern Ops. concern
carelessness (n.) ความไม่ระมัดระวัง Syn. heedlessness Ops. care, caution
carer (n.) ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน Syn. care giver
caress (n.) การสัมผัสด้วยความรัก Syn. embrace, touch
English-Thai: HOPE Dictionary
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
careen(คะรีน') {careened,careening,careens} vt.,n. (การ) เอียง,ทำให้เอียง vi. คว่ำ,เอียง,วิ่งเอียง,วิ่งโคลง S. lurch
career(คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว, Syn. pursuit
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
caress(คะเรส') vt.,n. (การ) สัมผัส,ลูบ,กอดจูบ,ประเล้าประโลม, See also: caressingly adv. ดูcaress caressive adj. ดูcaress caressing adj. ดูcaress, Syn. pamper,embrace
caret^ (สัญลักษณ์) หมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian
careworn(แคร์'วอร์น) adj. มีอาการกังวล, Syn. worried
English-Thai: Nontri Dictionary
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
career(n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
caress(vt) จูบ,ประเล้าประโลม,กอดรัด,โอ้โลม
caret(n) เครื่องหมายตก
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
careการบริบาล, การดูแล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
careerงานอาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Careการดูแล [TU Subject Heading]
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]
Career changesการเปลี่ยนอาชีพ [TU Subject Heading]
Careful Monitoringการเฝ้าระวัง [การแพทย์]
Caregiversผู้ให้การดูแล [TU Subject Heading]
Careless Weedผักโขม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ICU (abbr.) หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit) See also: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
กระซับ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold Syn. กระซับปากเรือ
กระซับปากเรือ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold
คนเลี้ยงดู (n.) one who looks after/takes care of Ops. ผู้ถูกเลี้ยงดู
ครองตัว (v.) take care of oneself See also: conduct oneself
ช่วยดูแล (v.) take care of See also: look after Syn. ดูแล, เอาใจใส่
ดูแล (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา
ดูแล (v.) take care of See also: look after Syn. เอาใจใส่
ดูแลตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว
ดูแลเอาใจใส่ (v.) take care of See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster Syn. เอาใจใส่ดูแล
ผู้เลี้ยงดู (n.) one who looks after/takes care of Syn. คนเลี้ยงดู Ops. ผู้ถูกเลี้ยงดู
ฝากผีฝากไข้ (v.) entrust oneself to the care of someone See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age
ฝากไข้ (v.) entrust oneself to the care of somebody See also: let the other take care during sickness,
ฟูมเลี้ยง (v.) take care of See also: bring up, raise Syn. ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง
ระวังระไว (v.) take care of See also: be on guard, be on the watch, watch over Syn. ระมัดระวัง
ระแวดระวัง (v.) take care of See also: be on guard, be on the watch, watch over Syn. ระมัดระวัง, ระวังระไว
รักษาตัว (v.) take care of oneself See also: care for oneself Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว
รักษ์ (v.) take care of See also: keep, watch over, tend, look after Syn. รักษา, ดูแล
รับฝาก (v.) accept taking care of See also: receive or undertake for delivery
ห้องดูแลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล (n.) intensive care unit See also: ICU
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll take care of itฉันจะดูแลมันเอง
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
And you'll take care of himและคุณก็จะดูแลเขา
She took good care of meเธอดูแลผมเป็นอย่างดี
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
Take better care of your petsดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
We both care for herพวกเราต่างก็ดูแลเธออยู่
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
You take care of your businessคุณดูแลธุรกิจของคุณ
I'll take care of mineฉันจะดูแล(ธุรกิจ)ของฉันเอง
I will take good care of itฉันจะดูแลมันอย่างดี
He doesn't care about meเขาไม่ได้สนใจฉัน
I don't care whether it rains or notฉันไม่สนใจว่าฝนจะตกหรือไม่
I didn't care no more about himฉันไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปแล้ว
I don't care about anyoneฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้น
I don't care what you guys sayฉันไม่สนหรอกว่าพวกนายจะพูดว่าอย่างไร
We're taking good care of himพวกเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดี
I don't care who's responsible!ฉันไม่สนใจว่าใครรับผิดชอบ
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
Your mom asked me to take care of youแม่เธอขอให้ฉันดูแลเธอ
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
What do you care about money, you got plenty?คุณสนเรื่องเงินด้วยหรือ ในเมื่อมีมากมายอยู่แล้ว?
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
You need not to worry, I can take care of myselfคุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไร ฉันดูแลตัวเองได้
Thank you for taking care of me all this timeขอบคุณที่ดูแลฉันมาตลอดช่วงนี้
I don't mind taking care of everythingฉันไม่ว่าอะไรที่จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
Stop meddling in my affairs and take care of your own first!เลิกจุ้นจ้านกับธุระของฉัน แล้วใส่ใจกับเรื่องของตัวก่อน
I don't care about that, let them say whatever they want!ฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอก ปล่อยให้พวกเขาพูดไปอย่างที่อยากจะพูด
Why don't you take better care of yourself?ทำไมถึงไม่ดูแลตัวเองให้ดีหน่อย
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
Well, I don't care anywayเอาล่ะ อย่างไรเสียฉันก็ไม่สนใจหรอก
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
She cares for me very muchเธอใส่ใจฉันมาก
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't care if it is or not.ฉันไม่สนว่ามันจะเป็นของใคร
Since when do you care about the ghetto?ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่คุณหนุนพวกยิว
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่
I have the evening papers, madam. Would you care to see them?ผมมีหนังสือพิมพ์กรอบบ่าย คุณผู้หญิงจะอ่านมั้ยครับ
I don't care whether I'm alone or not.I don't care whether I'm alone or not.
Well, then you live a long time and take good care of yourself.ก็แล้วที่คุณอาศัยอยู่เป็น เวลานาน และดูแลที่ดีของตัวเอง ใคร?
I know how to care for them.ฉันรู้วิธีการดูแลสำหรับมัน
People who've contributed millions of dollars out of their own pockets... to Project HOPE to the CARE packages sent all over the world to people like you!{\cHFFFFFF}ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมนับล้าน ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}โครงการความหวังให้กับแพคเกจการดูแลส่ง ทั่วทุกมุมโลกเพื่อคนที่ชอบคุณ!
You wouldn't care about us if the Cold War didn't exist!{\cHFFFFFF}คุณจะไม่ดูแลเกี่ยวกับเรา ถ้าสงครามเย็นไม่อยู่!
It doesn't matter. For the moment we'll take very good care of my friend.ช่างเถอะ ระหว่างนี้ เราต้องดูแลเพื่อนฉันอย่างดี
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...ฉันเอาการดูแลที่จะพูดคุยไกล กลับ ในปากที่เป็นไปได้เป็น ไวยากรณ์เด็กหนุ่มที่โรงเรียน ซึ่งทำให้ไม่แตกต่างกัน
I don't care whose blood it is. Stick it in your mate.คุณสามารถติดไว้ในคู่ของคุณ หากคุณต้องการ

care ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, 爱护 / 愛護] cherish; treasure; take good care of
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, 全托 / 全託] full-time care (of children in a boarding nursery)
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, 在乎] determined by; to care about; to mind
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
加护[jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加护 / 加護] intensive care (in hospital)
加护病房[jiā hù bìng fáng, ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ, 加护病房 / 加護病房] intensive care (in hospital)
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after
珍重[zhēn zhòng, ㄓㄣ ㄓㄨㄥˋ, 珍重] precious; extremely valuable; (honorific) Please take good care of yourself!
保重[bǎo zhòng, ㄅㄠˇ ㄓㄨㄥˋ, 保重] take care of oneself
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, 包办 / 包辦] take care of everything concerning a job; run the whole show
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
三心二意[sān xīn èr yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄧˋ, 三心二意] careless
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 不经意 / 不經意] carelessly; by accident
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, 仔细 / 仔細] careful; attentive; cautious
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 劼] careful; diligent; firm
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, 周密] careful; thorough
严饬[yán chì, ㄧㄢˊ ㄔˋ, 严饬 / 嚴飭] careful; precise
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 廑] careful; hut
心细[xīn xì, ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ, 心细 / 心細] careful; scrupulous
恪慎[kè shèn, ㄎㄜˋ ㄕㄣˋ, 恪慎] careful; reverently
生涯[shēng yá, ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 生涯] career
职涯[zhí yá, ㄓˊ ㄧㄚˊ, 职涯 / 職涯] career
畅快[chàng kuài, ㄔㄤˋ ㄎㄨㄞˋ, 畅快 / 暢快] carefree
自由自在[zì yóu zì zài, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ, 自由自在] carefree; free and easy; leisurely
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
[bì, ㄅㄧˋ, 毖] careful; prevent
熟虑[shú lǜ, ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 熟虑 / 熟慮] careful thought
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
[cù, ㄘㄨˋ, 踧] carefully; level; smooth
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
[yōng, ㄩㄥ, 慵] careless
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, 潦草] careless; slovenly; illegible (of handwriting)
疏忽大意[shū hū dà yì, ㄕㄨ ㄏㄨ ㄉㄚˋ ㄧˋ, 疏忽大意] careless; negligent; not concentrating on the main point

care ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイケア[, aikea] (n) eye care
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
イージーケア[, i-ji-kea] (n) easy care
インフォーマルケア[, info-marukea] (n) informal care
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
お世話をする;御世話をする[おせわをする, osewawosuru] (exp,vs-i) to take care of
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P)
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
グループケア[, guru-pukea] (n) group care
ケアウエル[, keaueru] (n) (abbr) wellness care
ケアハウス[, keahausu] (n) nursing care center; nursing care centre
ケアマネージャー;ケアマネジャー[, keamane-ja-; keamaneja-] (n) care manager
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care
プライマリーケア[, puraimari-kea] (n) primary care
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care
ヘルスケア[, herusukea] (n) health care
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc.
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
介す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (1) (See 介する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) (See を介して) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker
介護認定[かいごにんてい, kaigonintei] (n) (See 要介護認定) nursing care authorization
割れ物注意[われものちゅうい, waremonochuui] (n) Fragile; Handle With Care
加養[かよう, kayou] (n,vs) caring for the sick; taking care of oneself
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
医療制度[いりょうせいど, iryouseido] (n) health care system
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of
大事を取る;大事をとる[だいじをとる, daijiwotoru] (exp,v5r) to take care doing something; to be prudent
学童保育[がくどうほいく, gakudouhoiku] (n) care of schoolchildren outside of school time
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: เป็นอิสระ English: carefree
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare

care ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำรุง[v.] (amrung) EN: maintain ; keep up ; care for FR: conserver ; maintenir
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อภิรักษ์[v.] (aphirak) EN: care for FR: prendre soin
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard ; care FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend FR: protéger ; sauvegarder
อาทร[n.] (āthøn) EN: consideration ; care ; respect ; concern FR: considération [f]
อาทร[v.] (āthøn) EN: give a helping hand (to) ; care FR:
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; care for ; maintain in good condition ; beautify FR: conserver ; maintenir
บำรุงครรภ์[v. exp.] (bamrung kha) EN: get prenatal care ; have prenatal care FR:
บาล[v.] (bān) EN: care for ; look after FR:
บันจอย[v.] (banjøi) EN: do with care ; do carefully FR: fignoler ; s'appliquer
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
บริบาลทารก[X] (børibān thā) EN: child care ; infant care FR:
ชา[v.] (chā) EN: care ; mind FR: se soucier de
เฉย ๆ = เฉยๆ[adv.] (choēi-choēi) EN: quietly ; so-so ; I don't care FR: couci-couça
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ดูแลให้ดี (ดูแล...ให้ดี)[v. exp.] (dūlaē hai d) EN: take good care of ... FR: prendre bien soin de ...
ดูแลรักษา[v. exp.] (dūlaē raksā) EN: look after ; take care ; tend ; keep FR: prendre soin ; veiller sur
ดูแลตัวเอง[v. exp.] (dūlaē tūa-ē) EN: take care of oneself FR: prendre soin de soi
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house FR: surveiller la maison ; garder la maison
ฟูมเลี้ยง[v.] (fūmlīeng) EN: take care FR: prendre soin
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
หอผู้ป่วยหนัก[n. exp.] (hø phūpūay ) EN: intensive care unit (ICU) FR:
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ[n. exp.] (hø phūpūay ) EN: trauma intensive care unit (ICU) FR:
อินัง[v.] (inang) EN: care ; pay attention to FR:
อินังขังขอบ[v.] (inangkhangk) EN: care ; pay attention to FR:
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang) EN: Take good care of yourself FR: Prenez bien soin de vous !

care ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinreichende Sorgfalt {f}adequate care
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
Säuglingspflege {f}baby care
Schönheitspflege {f}beauty care
Betreuung {f} | medizinische Betreuung | betriebsärztliche Betreuungcare | medical care | occupational-medical care
Kinderpflege {f}child care
Fußpflege {f}foot care
Gärtnerdienste {pl}gardening and plant care
Altenpflege {f}geriatric care
Gesundheitsvorsorge {f}health care
Haarpflege {f}hair care
Hauspflege {f}home care
Intensivstation {f}ICU : intensive care unit
Pflegeversicherung {f}nursing care insurance
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers
Seelsorge {f}pastoral care
akribisch {adj}very painstakingly; with the utmost care
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare
Altersfürsorge {f}care of the elderly
Hautpflege {f}care of the skin
Heilverfahren {n}care process
Künstlerlaufbahn {f}career of an artist
Berufsberater {m}careers officer
reiflich; sorgfältig {adj} | reiflicher | am reiflichstencareful | more careful | most careful
Raubbau {m}careless working; unconsidered exhaustion
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless
Zahnpflege {f}dental care; dental hygiene
gramerfüllt; verhärmt; abgehärmt {adj}careworn
Lebenslauf {m}life career
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า care
Back to top