ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cord

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cord*, -cord-

cord ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cord (n.) เชือก See also: ด้าย, สายเคเบิ้ล Syn. rope, string
cord (vt.) ผูกด้วยเชือก
cord (n.) สายไฟ Syn. electric cord
cordage (n.) จำนวนเชือกทั้งหมด See also: กลุ่มเชือก
cordate (adj.) ที่มีรูปหัวใจ (ใบไม้) Syn. heart-shaped
cordial (adj.) ด้วยความจริงใจ See also: ที่ทำออกมาจากใจ Syn. hearty, fervent
cordial (adj.) ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร Syn. genial, warm, welcoming
cordial (n.) เหล้า See also: สุรา
cordiality (n.) ความอบอุ่นเป็นกันเอง Syn. friendly feeling, warm
cordially (adv.) อย่างจริงใจ
cordially (adv.) อย่างอบอุ่น Syn. warmly, genially
cordless (adj.) ที่ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟ
cordon (n.) แถวของตำรวจหรือทหารที่ล้อมเพื่อป้องกัน
cordon off (phrv.) ปิดล้อม See also: ล้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
cord(คอร์ด) n. เชือก,ด้าย,สายเคเบิล,ริ้วบนผิวหน้าผ้า,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 128ลูกบาศก์ฟุตหรือขนาดยาว8ฟุต กว้าง4ฟุตและสูง4ฟุต vt. ผูกด้วยเชือก,มัดด้วยเชือก, Syn. bind,tie
cordage(คอร์'ดิจฺ) n. เชือก (ทั้งหลาย)
cordate(คาร์'เดท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายหัวใจ,เป็นรูปหัวใจ
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
cordiform(คอร์'ดะฟอร์ม) adj. เป็นรูปหัวใจ
cordilera(คอร์ดิลแย'ระ) n. แนวเทือกเขา
cordite(คอร์'ไดทฺ) n. ผลที่ค่อย ๆ เผาไหม้แต่ไร้ควัน ประกอบด้วยไนไตรกลีเซอรีนและเซลลูโลสในเตรท เป็นชนวนระเบิดชนิดหนึ่ง
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
corduroy(คอ'ดะรอย) n. ผ้าริ้ว,ผ้าสักหลาดที่เป็นริ้ว adj. เกี่ยวกับผ้าดังกล่าว,ซึ่งใช้ขอนไม้ปู vi. ใช้ขอนไม้ปู, Syn. pile fabric
cordwain(คอร์ด'เวน) n. หนังนิ่มและลื่น
cordwainer(คอร์ด'เวอเนอะ) n. ช่างทำรองเท้า
English-Thai: Nontri Dictionary
cord(n) ด้าย,แถบหรือริ้วบนผ้า,เชือก,สายเคเบิล
cordage(n) กลุ่มเชือก,สายระโยงระยาง
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cordเส้นตีเกลียวเสริมยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cordate pelvis; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cordless telephoneโทรศัพท์ไร้สาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cordแท่ง,กลุ่ม,เป็นสาย,สาย,สายต่อเสียงช่วยฟัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทรศัพท์ไร้สาย (n.) cordless telephone
VCR (abbr.) คำย่อของ videocassette recorder
ก็ช่าง (adv.) accordingly
การบันทึกเสียง (n.) sound recording See also: record Syn. การอัดเสียง
การพ้องกัน (n.) accordance See also: consistency, compatible
การอัดเสียง (n.) sound recording See also: record
คนบันทึก (n.) recorder See also: secretary (for a meeting)
ความระหองระแหง (n.) discord See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง Ops. ความปรองดอง, ความสามัคคี
ความสอดคล้อง (n.) accordance See also: consistency, compatible Syn. การพ้องกัน
จานเสียง (n.) record See also: gramophone, gramophone record, record player, music disc Syn. แผ่นเสียง
ช่องจมูกวัวควาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ตรง (v.) be in accordance with See also: be in agreement, be in line with Syn. เหมือน Ops. ต่าง
ตรงแผน (v.) proceed according to one´s plan Ops. เสียแผน
ต้องกัน (adv.) accordingly See also: agree, concurringly, correspondingly, suitably, consequently Syn. ตรงกัน, พ้องกัน, ถูกกัน
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
ตาม (prep.) in accordance with See also: according to
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตามกฎหมาย (adv.) according to law See also: according to the law, legally Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามกัน (adv.) accordingly Ops. ต่างกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Place it over your head. When I give the word, pull the cord on the right side flap.สวมศีรษะท่านไว้ พอฉันบอก ให้ดึงสายที่อยู่ทางด้านขวา
I had him rip the phone cord out of the wall. Oh, shoot. That´s pretty good.โอ๊ยสุดยอด แผนดีจริง ๆ
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว
If you lie about your weight, the bungee cord might break.ถ้าคุณโกหก เชือกอาจจะขาดได้นะ
...make sure the cord is not torn or frayed.การดึงหรือเอาสายไฟออก ต้องระวังให้ดีทุกครั้ง
Someone burned him like a cord of wood, leaving his remains for animals to chew on.ใครเผาเขาอย่างกับท่อนไม้ ปล่อยซากเขาให้สัตว์แทะกิน
So after we tie the cord off... we dig out the bar,we pop open the grate, and we're,and we're down,right,michael?หลังจากเราผูกเชือกแล้ว ขุดราวกันออกมา เปิดรั้ว เราก็ฉลุยใช่มั้ย ไมเคิล
Once I cut the spinal cord and the sever nerve endings, you won't feel a thing.ถ้าฉันตัดไขสันหลังนาย เส้นประสาทก็จะแยกออกเป็นส่วนๆ นายจะไม่รู้สึกอะไรเลย
Madam president, plug the cord into the wall, please.ท่านปธน. เสียบปลั๊กไฟตรงนั้น ตอนนี้เลย
There's a cord in the back of his head.มีสายติดอยู่ข้างหลังหัวเขา
The man with the cord in the back of his head in the basement of her mother's work.ชายที่มีสายไฟติดอยู่ที่ท้ายทอย อยู่ในห้องใต้ถุนในที่ทำงานแม่เธอ
Coakley survived. Paramedics indicated spinal cord injury.โคกลีย์รอดมาได้ หมอบอกว่าเขาบาดเจ็บ ที่เส้นประสาทตรงกระดูกสันหลัง

cord ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线缆[xiàn làn, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄢˋ, 线缆 / 線纜] cable; wire; cord (computer)
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 紘] cord for hat; vast
[shòu, ㄕㄡˋ, 绶 / 綬] cord on a seal
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 埋线 / 埋線] sunken cord (used in bookbinding)
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 依据 / 依據] according to; basis; foundation
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, 依照] according to; in light of
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
手风琴[shǒu fēng qín, ㄕㄡˇ ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, 手风琴 / 手風琴] accordion
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, 按照法律] according to the law
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 按照计划 / 按照計劃] according to (the) plan ...
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 紃] bind; silkcords
[táo, ㄊㄠˊ, 綯] bind; cord; twist
[téng, ㄊㄥˊ, 縢] bind; cord; tie up
[mò, ㄇㄛˋ, 纆] bind; cord
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
[tāo, ㄊㄠ, 绦 / 絛] braid; cord; sash
[tāo, ㄊㄠ, 縚] braid; cord; sash
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
采录[cǎi lù, ㄘㄞˇ ㄌㄨˋ, 采录 / 採錄] collect and record
康科德[Kāng kē dé, ㄎㄤ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 康科德] Concord (place name); Concord, capital of US state New Hampshire
谐和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 谐和 / 諧和] concordant; harmonious
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, 心肝] conscience; darling; character; sincerity; cordiality
协和[xié hé, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, 协和 / 協和] mediate; harmonize; (mus.) consonant; cooperation; Concorde (the Anglo-French aircraft)
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, 热情 / 熱情] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately
科尔多瓦[Kē ěr duō wǎ, ㄎㄜ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄚˇ, 科尔多瓦 / 科爾多瓦] Córdoba, Spain
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands

cord ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コードセット[, ko-dosetto] (n) (1) code set; (2) cord set (electrical)
コードペンダント[, ko-dopendanto] (n) cord pendant
コード刺繍[コードししゅう, ko-do shishuu] (n) cord embroidery
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot
引き綱;引綱[ひきづな, hikiduna] (n) tow rope; bell rope; dog lead; lanyard; sash cord
根付け;根付[ねつけ, netsuke] (n) miniature carving attached to the end of a cord hanging from a pouch; netsuke
水引[みずひき, mizuhiki] (n) (1) decorative Japanese cord made from twisted paper; (2) Antenoron filiforme; Polygonum filiforme
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
組み紐;組紐[くみひも, kumihimo] (n) braid; plaited cord
結縄[けつじょう, ketsujou] (n) (1) knotted cord or rope; (2) (abbr) (See 結縄文字) quipu; quippu
脊髄腫瘍[せきずいしゅよう, sekizuishuyou] (n) spinal cord tumour; spinal cord neoplasm; spinal tumour
頚髄;頸髄[けいずい, keizui] (n) cervical spinal cord; cervical cord
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR
アコーディオン(P);アコーデオン;アコーディアン[, ako-deion (P); ako-deon ; ako-deian] (n) accordion; (P)
アコーディオンドア;アコーデオンドア[, ako-deiondoa ; ako-deondoa] (n) accordion door
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
エスピー盤[エスピーばん, esupi-ban] (n) 78-rpm record; standard-play record
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder)
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder
カムコーダー[, kamuko-da-] (n) {comp} camcorder
コージュロイ;コーデュロイ[, ko-juroi ; ko-deyuroi] (n) corduroy
コード[, ko-do] (n) (1) code; (2) cord; (3) chord; (P)
コードバン[, ko-doban] (n) cordovan (type of leather)
コードレス[, ko-doresu] (n) cordless; (P)
コードレステレフォニー[, ko-doresuterefoni-] (n) {comp} cordless telephony
コードレスホン[, ko-doresuhon] (n) cordless phone; (P)
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] (n) cordless phone
コールタン[, ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen
コール天[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy
ゴム紐[ゴムひも, gomu himo] (n) (uk) elastic; elastic cord; elastic band
コルダイト[, korudaito] (n) cordite
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record
コンコルド[こんこるど, konkorudo] Concord
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.)
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record
データレコード[でーたれこーど, de-tareko-do] data record (DR)
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density
ブートレコード[ぶーとれこーど, bu-toreko-do] boot record (BR)
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder
ブロック[ぶろっく, burokku] block, physical record
ヘッダレコード[へっだれこーど, heddareko-do] header record
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR)
レコーディング[れこーでいんぐ, reko-deingu] recording
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library
レコード内データ構造[レコードないデータこうぞう, reko-do nai de-ta kouzou] intra-record data structure
レコード番号[レコードばんごう, reko-do bangou] record number
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry
レコード長[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.)
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key
事前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium
事前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium
会議資料[かいぎしりょう, kaigishiryou] records, transactions
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding
倍パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording
可変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.)
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
載る[のる, noru] Thai: บันทึก English: to be recorded

cord ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชือก[n.] (cheūak) EN: cord ; rope ; string ; thread FR: corde [f] ; ficelle [f]
ด้าย[n.] (dāi) EN: thread ; yarn ; cord ; string FR: fil [m] ; fil à coudre [m] ; fil de coton [m] ; ficelle [f]
ไขสันหลัง[n.] (khaisanlang) EN: spinal cord FR: moelle épinière [f]
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot FR: nouer un chignon
คาดเชือก[v.] (khātcheūak) EN: bind the fists with cord FR:
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord FR: prise multiple [f]
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave ; insert FR: enfiler
สาย[n.] (sāi) EN: string ; thread ; wire ; cord ; line ; tie FR: fil ; cordon ; corde ; câble ; sangle ; courroie ; lien
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: wick ; cord FR:
สายป่าน[n.] (sāipān) EN: string ; cord ; thread FR:
สายสะดือ[n.] (saīsadeū) EN: umbilical cord FR: cordon ombilical [m]
สายเสียง[n. exp.] (saī sīeng) EN: vocal cord ; vocal folds FR: corde vocale [f]
สายโทรศัพท์[n. exp.] (sāi thōrasa) EN: telephone line ; cord (telephone) ; line FR: ligne téléphonique [f] ; cordon du téléphone [m] ; ligne [f]
เส้นประสาทใหญ่[n. exp.] (sen prasāt ) EN: nerve cord FR:
สนตะพาย[v.] (sontaphāi) EN: put a cord through the nose of a buffalo FR:
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
แอคคอร์เดียน[n.] (aēkkhødīen) EN: accordion FR: accordéon [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาสิ[v. exp.] (ao si) EN: ok FR: d'accord ; c'est entendu ;O.K.
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprās) EN: record a speech FR: enregistrer un discours
อัดแผ่นเสียง[v. exp.] (at phaensīe) EN: make a record FR: enregistrer un disque
อัดเสียง[v. exp.] (atsīeng = a) EN: record FR: enregistrer le son ; enregistrer
แบ่งตาม[v. exp.] (baeng tām) EN: be classified according to FR:
บัญชีเรียกชื่อนักเรียน[n. exp.] (banchī rīek) EN: attendance record FR:
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sī) EN: record voices FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บันทึกทางการบัญชี[n. exp.] (bantheuk th) EN: accounting records FR:
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheuk th) EN: recording tape FR: bande d'enregistrement [f]
บัตรอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat ilekthr) EN: electronic record FR:
เบบี้ซันโรส[n. exp.] (bēbī san rō) EN: baby sun rose ; Mesembryanthemum cordifolium FR: Mesembryanthemum cordifolium
ชักกะเย่อ[n.] (chakkayoē) EN: tug-of-war FR: tir à la corde [m] ; lutte à la corde [f] ; souque à la corde [f]
ชนะสถิติ[v. exp.] (chana sathi) EN: FR: battre le record
ช่างซ่อมรองเท้า[n. exp.] (chang sǿm r) EN: shoemaker FR: cordonnier [m]

cord ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notbremse {f} (Eisenbahn)communication cord [Br.]
Fadenbruch {m}cord break; cord break up
Verlängerungsschnur {f}extension cord [Am.]
Stahlkord {m}metallic cord; steel cord
Nabelschnur {f} [anat.]umbilical cord
Lagenkord {m}ply cord
Rundschnürring {m} [techn.]round cord ring
Samenstrang {m} [anat.]spermatic cord
Textilkord {m}textile cord
Textilreifen {m}textile cord tyre
Abkommen {n}accord [Am.]
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
tariflich {adv}according to the tariff
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records
Aufzeichnungen {pl}accounting records
Adresssatz {m}address record
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder
Anlagenbewegungssatz {m}asset transaction record
Rekordversuch {m}attempt on the record
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
automatische Ansage {f}recorded message
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records
Block {m} (Platte; Disk)physical record
Blockflöte {f} [mus.]recorder; fipple flute; fipple pipe
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
Kassettenrecorder {m}cassette recorder
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Cord {n}; Raummaß für Holz (USA)cord
Cordoba {n}cordoba
Cordobaschlüpfer {m} [ornith.]Cordoba
Schnurverzierung {f}cord marking
Fadenwinkel {m}cord angle
Kordgewebe {n}cord fabric
Kordlösung {f}cord grooving
Textilkarkasse {f}cord body

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cord
Back to top