ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determine*, -determine-

determine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determine (vt.) กำหนด See also: ระบุ Syn. define, limit
determine (vt.) ค้นความจริงอย่างแน่วแน่ See also: มุ่งมั่นค้นหา Syn. ascertain, find out, learn
determine (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น Syn. decide, settle, purpose, intend
determine (vt.) มีอิทธิพลต่อ See also: กระตุ้น Syn. influence
determine (vt.) สิ้นสุด See also: ยุติ Syn. end, terminate
determine (vi.) สิ้นสุด See also: ยุติ Syn. end, terminate
determine on (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on
determine upon (phrv.) ตัดสินให้ได้รับ Syn. dicide on
determined (adj.) ดื้อดึง See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined (adj.) เด็ดเดี่ยว See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว Syn. ambitious, eager, zealous, decided Ops. apathetic, unambitious
determinedly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. steadfastly
determiner (n.) คนหรือสิ่งที่มุ่งมั่น Syn. definite article
determiner (n.) คำบ่งชี้ (เช่น a หรือ the) ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม Syn. determinative
English-Thai: HOPE Dictionary
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved,fixed
English-Thai: Nontri Dictionary
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลงใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided
ตั้งใจจริง (v.) determine See also: intend, mean, aim, have in mind Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น Ops. เหยาะแหยะ, เล่นๆ
ตัดสินใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided Syn. ตกลงใจ
ปักใจ (v.) determine See also: believe on firmly, set one´s mind, firmly convinced, fully confident of Syn. มั่นใจ Ops. ลังเล
หมายมั่น (v.) determine See also: intend, aim Syn. มั่นหมาย, หมายมั่นปั้นมือ, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย
หมายมั่นปั้นมือ (v.) determine See also: intend, aim Syn. มั่นหมาย, หมายมั่น, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย
มุ่งมาด (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา
มุ่งมาดปรารถนา (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง
หวัง (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, มุ่งมาดปรารถนา
แน่วแน่ (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is up to you to determine your futureมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร?
And we will determine how.แล้วเราจะหาคำตอบให้อย่างไร
We will now determine your g-force threshold.ร้อน! ขั้นตอนนี้ ทดสอบการทนทานต่อแรง G-Force
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก
We're still trying to determine the nature of the malfunction but the important thing is you're okay.เรายังคงพยายามที่จะกำหนด ธรรมชาติของความผิดปกติ แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณโอเค
Like most other parents of their day, they'd determine that their next child would be brought into the world in what has become the natural way.ก็เหมือนพวกพ่อแม่ทั่วไปในตอนนั้น, พวกเขาตัดสินใจอย่างแน่นอนว่า ลูกคนต่อไป- จะมาเกิดตามธรรมชาติ
The king asks Archimedes to determine if a present he has received is actually solid gold.กษัตริย์ได้บอกให้ อาร์คีมีดีส หาวิธีตรวจสอบ ว่าของบรรณาการที่พระองค์ได้รับมา เป็นทองคำจริงหรือไม่
Displacement - a way to determine volume, and thus a way to determine density.การแทนที่ เป็นวิธีหาปริมาตร ดังนั้น จึงสามารถหาความหนาแน่น
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locom...คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action.ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
They could determine their position by the moon and the stars.เขาสามารถคะเนตำแหน่งของพวกเขา จากพระจันทร์และหมู่ดาวต่างๆ

determine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, 决策 / 決策] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 决 / 決] breach (a dike); to decide; to determine
下决心[xià jué xīn, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 下决心 / 下決心] determine; resolve
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, 在乎] determined by; to care about; to mind
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 有决心 / 有決心] determined
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
[zhì, ㄓˋ, 骘 / 騭] determine; promote; stallion
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, 原定] originally planned; originally determined
判断[pàn duàn, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 判断 / 判斷] to decide; to determine
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
发奋图强[fā fèn tú qiáng, ㄈㄚ ㄈㄣˋ ㄊㄨˊ ㄑㄧㄤˊ, 发奋图强 / 發奮圖強] to make an effort to become strong (成语 saw); determined to do better; to pull one's socks up
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, 坚决 / 堅決] firm; resolute; determined
测量[cè liáng, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˊ, 测量 / 測量] survey; to gauge; to determine

determine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
決す[けっす, kessu] (v5s) (See 決する) to decide; to determine
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1,vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P)
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
制式[せいしき, seishiki] (n) (See 決まり・きまり・1) defined style; predetermined style; official style; rule
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
宿根[しゅっこん, shukkon] (n) {Buddh} fate predetermined from a prior existence
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined
断固(P);断乎[だんこ, danko] (adj-t,adv-to) firm; determined; resolute; conclusive; (P)
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P)
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed
決する[けっする, kessuru] (vs-s) to decide; to determine; (P)
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)
限定詞[げんていし, genteishi] (n) determiner; qualifier; determinative
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance

determine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine FR:
กำหนดแน่นอน[v. exp.] (kamnot naēn) EN: determine precisely FR:
กำหนดท่าที[v. exp.] (kamnot thāt) EN: determine a position ; determine a stance FR: arrêter une position
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
ปักใจ[v.] (pakjai) EN: determine FR:
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[v. exp.] (phisūt hā s) EN: determine the cause of death FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[v. exp.] (phlik sop) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination FR: déterminer les causes d'un décès ; faire l'autopsie d'un cadavre
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jin) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind FR:
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนดอนาคต[v. exp.] (kamnot anāk) EN: FR: déterminer le futur
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākh) EN: set a price ; fix a price ; fix the price FR: fixer le prix ; déterminer le prix
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot raya) EN: fix the distance FR: déterminer la distance
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
ขะมักเขม้น[v.] (khamakkhamē) EN: be determined ; be energetic FR:
ขะมักเขม้น[adj.] (khamakkhamē) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous ; energetic ; diligent ; determined FR: consciencieux ; sérieux
ขึงขัง[adj.] (kheungkhang) EN: serious ; stern ; vigorous ; determined ; firm ; robust ; intimating FR: sérieux ; sévère ; autoritaire
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort FR: travailler dur ; se donner de la peine
มุ่งมั่น[adj.] (mungman) EN: determined (to) FR: déterminé
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
นิบาต[n.] (nibāt) EN: determiner ; prefix FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer

determine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zielstrebig {adj} | zielstrebiger | am zielstrebigstendetermined | more determined | most determined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determine
Back to top