ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

propose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *propose*, -propose-

propose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
propose (vt.) เสนอ See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา Syn. suggest, offer, move, advance Ops. oppose
propose (vi.) เสนอ See also: เสนอเพื่อให้พิจารณา
propose (vt.) วางแผน Syn. aim, intend
propose (vt.) เสนอชื่อ See also: เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง
propose (vi.) ขอแต่งงาน Syn. offer marriage, make a proposal
propose a toast to (idm.) ดื่มอวยพร Syn. drink to, raise to
propose to (phrv.) ขอแต่งงานให้กับ
proposed (adj.) ซึ่งถูกเสนอ Syn. projected, scheduled
proposer (n.) ผู้เสนอ
English-Thai: HOPE Dictionary
propose(โพรโพซ') vt. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น,ขอ (แต่งงาน) ,แนะนำ,แต่งตั้ง,วางแผน vi. เสนอ,เสนอข้อคิดเห็น., See also: proposable adj. proposer n., Syn. offer,present
English-Thai: Nontri Dictionary
propose(vi) เสนอความเห็น,ขอแต่งงานด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอแต่งงาน (v.) propose marriage to
ผู้เสนอ (n.) proposer See also: mover of a motion
ฝ่ายเสนอ (n.) proposer Ops. ฝ่ายค้าน
ร่างพระราชบัญญัติ (n.) (proposed) bill See also: proposed Act/legislation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, how do you propose we dramatize the road?{\cHFFFFFF}Now, how do you propose we dramatize the road?
The grandest medicine That I can propose Is under your noseยาดีที่สุดที่ฉันเสนอให้ได้อยู่ใต้จมูกเธอ
How do you propose to make them yours?คุณจะทำให้เป็นของคุณได้อย่างไร
What do you propose to do about it?แล้วคุณคิดว่าจะทำยังไงต่อล่ะ?
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู
If you believed it to be impossible, I wonder what your ladyship would propose by coming here?ถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ ฉันก็ประหลาดใจที่ทำไมคุณหญิงท่านถึงตั้งใจมาที่นี่
I propose we move to the baggage car before the guards come.ฉันเสนอให้เราย้ายตู้รถ ก่อนพนักงานมา
I propose we get off this train.ฉันเสนอให้เราลงจากรถไฟ
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน
And so I propose this-- as an ending to this article and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife,And so I propose this-- as an ending to this articIe and perhaps a beginning... to the next chapter of my Iife,
All right, here's how I propose we solve our impasse.ก็ได้ ถ้างั้นเรามาตัดสินปัญหานี้กันดีกว่า
Can I propose to Aoi?ผมขออาโออิแต่งงานได้มั้ย?

propose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
求婚[qiú hūn, ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄣ, 求婚] propose marriage
对家[duì jiā, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, 对家 / 對家] partner (in four person game); family of proposed marriage parnter
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, 创议 / 創議] proposal; propose
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, 提议 / 提議] proposal; suggestion; to propose; to suggest
发起人[fā qǐ rén, ㄈㄚ ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, 发起人 / 發起人] proposer; initiator; founding member

propose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
告る[こくる;コクる, kokuru ; koku ru] (v5r,vt) (sl) (from 告白する) (See 告白) to confess (one's love); to propose (marriage); to ask out (on a date)
持ち掛ける;持ちかける;持掛ける[もちかける, mochikakeru] (v1,vt) to offer a suggestion; to propose an idea
申し込む(P);申込む[もうしこむ, moushikomu] (v5m,vt) to apply for; to make an application; to propose (marriage); to offer (mediation); to make an overture (of peace); to challenge; to lodge (objections); to request (an interview); to subscribe for; to book; to reserve; (P)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment
候補地[こうほち, kouhochi] (n) proposed site; site chosen
創造的進化[そうぞうてきしんか, souzoutekishinka] (n,vs) creative evolution (as proposed by Henri Bergson)
建議者[けんぎしゃ, kengisha] (n) a proposer
提出断念[ていしゅつだんねん, teishutsudannen] (n) (abbr) (See 法案提出断念) withdrawal of proposed bill
提出者[ていしゅつしゃ, teishutsusha] (n) presenter; proposer
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] (n) {comp} proposed class
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] (n) {comp} proposed parameter
提説[ていせつ, teisetsu] (n) proposed theory; proposition
法案提出断念[ほうあんていしゅつだんねん, houanteishutsudannen] (n) withdrawal of proposed bill
申し入れる[もうしいれる, moushiireru] (v1,vt) to propose; to suggest; (P)
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator
言い出す(P);言いだす;言出す[いいだす, iidasu] (v5s,vt) to start talking; to speak; to tell; to propose; to suggest; to break the ice; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter

propose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamne) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose FR: imaginer
ขอประทานเสนอ[v. exp.] (khøprathān ) EN: allow me to propose ; allow me to submit FR:
ขอแต่งงาน[n. exp.] (khø taēng-n) EN: propose marrriage to FR: demander en mariage ; proposer en mariage
กล่าวถาม[v.] (klāothām) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR:
นำเสนอ[v. exp.] (nam sanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display ; propose ; hand FR: présenter ; montrer
ปริมาณเสนอขาย[n. exp.] (parimān san) EN: offer volume FR: volume proposé à la vente [m]
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ราคาเสนอขาย [n. exp.] (rākhā sanōe) EN: ask price ; asked price ; asking prince ; offering price FR: prix proposé [m]
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอตัว[v.] (sanōe tūa) EN: offer oneself ; propose ; present oneself FR: se proposer
เสนอวาระการประชุม[v. exp.] (sanōe wāra ) EN: propose an agenda FR: proposer un agenda
สู่ขอ[v.] (sūkhø) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR: demander en mariage ; demander la main de
ตั้งงบประมาณ[v. exp.] (tang ngoppr) EN: propose a budget FR:
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นเสนอ[v. exp.] (yeūn sanōe) EN: submit ; offer ; propose ; present FR: soumettre ; proposer
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝ่ายเสนอ[n. exp.] (fāisanōe) EN: proponent ; proposer ; affirmative side FR:
ให้บริการ[v. exp.] (hai børikān) EN: be in service ; service ; operate FR: être en service ; entrer en service ; mettre en service ; offrir un service ; proposer un service
ให้บริการเครื่องดื่ม[v. exp.] (hai børikān) EN: FR: proposer des boissons
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot FR: assigner ; proposer ; allouer
ขันอาสา[v.] (khan-āsā) EN: volunteer FR: se proposer
แนะ[v.] (nae) EN: suggest ; direct ; guide FR: proposer ; suggérer
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; donner des conseils ; proposer
แนะนัด[v. exp.] (nae nat) EN: FR: proposer un rendez-vous
โผ[n.] (phō) EN: forecast ; advance list ; proposed list FR: liste des noms établie préalablement [f]
ผู้เสนอ[n. exp.] (phū sanōe) EN: proposer FR: proposeur [m] (vx)
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
เสนอขาย [v. exp.] (sanōe khāi) EN: offer for sale ; put up for sale FR: proposer à la vente ; mettre en vente
เสนอแนวคิด[v. exp.] (sanōe naēok) EN: FR: proposer un concept
เสนอเงิน[v. exp.] (sanōe ngoen) EN: offer money FR: proposer de l'argent
เสนอรายงาน[v. exp.] (sanōe rāi-n) EN: submit a report FR: proposer un rapport
เสนอราคา[v. exp.] (sanōe rākhā) EN: offer a price ; quote ; quote a price FR: proposer un prix
เสนอทฤษฎี[v. exp.] (sanōe thrit) EN: FR: proposer une théorie
เสนอตน[v. exp.] (sanōe ton) EN: offer oneself FR: se proposer
ถูกเสนอ[adj.] (thūk sanōe) EN: proposed FR: proposé
ติดสินบน[v.] (titsinbon) EN: bribe ; offer a bribe ; give a bribe ; corrupt ; buy over FR: corrompre ; soudoyer ; graisser la patte à qqn (fig. - fam.) ; acheter la complicité de qqn ; proposer un pot-de-vin

propose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า propose
Back to top