ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

benevolently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *benevolently*, -benevolently-

benevolently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
benevolently (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. tenderly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า benevolently
Back to top