ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contemplate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contemplate*, -contemplate-

contemplate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemplate (vt.) พิจารณา See also: คิด Syn. consider, envision
contemplate (vt.) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. gaze at, notice
English-Thai: HOPE Dictionary
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I strongly advise you not to contemplate having--ผมต้องเตือนคุณว่า อย่าคิดที่จะ
Is it something I should really contemplate doing?มันเป็นอะไรที่ฉันต้องไตร่ตรองก่อนว่าจะทำดีมั้ย
Think carefully, contemplate thoroughly.คิดดีๆนะ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
I find it distasteful to even contemplate the horror facing all those on board.ข้าไม่ชอบขี้หน้าไอ้พวกปิศาจห้าร้อย ที่คอยรังควานข้าอยู่นอกทะเลนั่นสักคน
Having too good a time here to contemplate leaving?ว่าอยู่ที่นี่จะสบาย จนไม่อยากออกไปใช่มั้ย?
My mother married an entertainment lawyer. So I need to just stop moving and contemplate the failure of my life.โอ้ ฉันฝันถึงสิ่งนี้มานานแล้ว
Why even contemplate tying yourself down when you could have any girl that you want?ทำไมถึงคิดจะผูกมัดตัวเองแล้วล่ะ ในเมื่อนายสามารถได้ผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่นายต้องการ?
Too complicated to even contemplate dating? Double check.ซับซ้อนเกินไปแม้แต่เดทที่ซับซ้อน
It's supposed to be a time to contemplate your future faith.มันน่าจะเป็นเวลา พิจารณาถึงศรัทธาในชีวิตของคุณเอง
So I invite you to contemplate how insignificant I find you.ฉันขอให้นายใคร่ครวญดู ว่าฉันเห็นนายเล็กจ้อยแค่ไหน
You should rather contemplate why our crown prince... cannot even gain a mere councilor's confidence.องค์ชายควรคิดว่าทำไมตำแหน่งรัชทายาทของท่าน... ไม่สามารถได้รับความเชื่อถือจากท่านสมาชิกสภา
We didn't contemplate this kind of situation.ผมไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

contemplate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, 沉思] contemplate; contemplation; meditation; ponder

contemplate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い入る[おもいいる, omoiiru] (v5r) to ponder; to contemplate
観じる[かんじる, kanjiru] (v1) (See 観ずる) to view; to contemplate
観ずる[かんずる, kanzuru] (vz,vt) (See 観じる) to view; to contemplate
企てる[くわだてる, kuwadateru] (v1,vt) to plan; to plot; to propose; to design; to intend; to contemplate; to attempt; to undertake; (P)

contemplate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำริ[v.] (damri) EN: intend ; plan ; consider ; think ; contemplate FR: avoir l'intention de ; envisager ; considérer
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine FR:
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; think about ; consider ; ponder ; contemplate ; reflect FR: penser à ; considérer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamne) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose FR: imaginer
คิดสั้น[v.] (khitsan) EN: end it all ; contemplate suicide ; suicide ; take one's own life FR: en finir avec la vie
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
เพ่งกสิณ[v. exp.] (pheng kasin) EN: fix one's mind on an object ; contemplate an object of meditation FR:
ปลงสังขาร[v.] (plongsangkh) EN: contemplate death ; speculate about the body ; accept one's situation FR:
ตรอง[v.] (trøng) EN: consider ; reflect ; meditate ; contemplate ; ponder ; think deeply about ; cogitate FR: considérer ; peser
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyse ; analyze (Am.) ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contemplate
Back to top