ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inclination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inclination*, -inclination-

inclination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inclination (n.) การเอียง See also: การเฉียง, การตะแคง, การเฉ
inclination (n.) ความโน้มเอียง See also: ความเอนเอียง, ความชอบ Syn. predisposition, propensity
English-Thai: HOPE Dictionary
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency,disposition
English-Thai: Nontri Dictionary
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inclinationความเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inclination of the windความเอียงของลม [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเข้าข้าง (n.) inclination See also: preference, tendency, leaning Syn. ความโน้มเอียง, การคล้อยตาม
ความเอนเอียง (n.) inclination See also: preference, tendency, leaning Syn. ความโน้มเอียง, การเข้าข้าง, การคล้อยตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร?
My father is pressing for an early ordination, while my own inclination is to the scarlet of a captaincy in His Majesty's regulars.ทั้งๆ ที่ผมอยากจะเป็น ทหารส่วนพระองค์
I don't have the time or the inclination right now to explain my assignments to you.ไม่มีเวลาจะอธิบายงานที่ผมให้คุณนะ
So if any of you have even the slightest inclination to do anything with your life other than become an architect, you're wasting my time and yours.ถ้าเกิดมีใครในที่นี้ เกิดเริ่มไม่มั่นใจว่า จะเป็นสถาปนิกดีรึเปล่า
My inclination is to avoid giving out jail time. In this case.ในคดีนี้ ฉันเอียงไปในทางหลีกเลี่ยงไม่ส่งใครเข้าคุก
Mr. President, I understand the natural inclination to want to save the passengers, but the truth is, we have no reason to trust this man.ท่านปธน. ผมเข้าใจถึงความเอนเอียง ที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้โดยสาร แต่ความจริงก็คือ
And a pronounced inclination toward ...And a special inclination for ... ไม่!
My inclination wasn't to kill it.ความชอบธรรมของผม ไม่สามารถฆ่ามันได้
Take Peter, add years of experience and less inclination to cut us slack.ก็ปีเตอร์ที่มีประสบการณ์เยอะกว่า และใจดีกับเราน้อยกว่า
Well, Joanna has no idea or she has no inclination to tell us.โจแอนนาไม่รู้ หรือเธอแค่ไม่อยากบอกเรา
But if it is only a vague inclination, one poor sonnet will kill it.แต่ถ้ามันเป็นเพียงความชอบ กลอนไม่ดีบทเดียวก็ฆ่ามันได้
She didn't have a dime, time, or the inclination.เธอไม่ได้มีค่าเล็กน้อยเวลาหรือ ความโน้มเอียง

inclination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, 倾斜度 / 傾斜度] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
倾向性[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, 倾向性 / 傾向性] inclination; orientation; tendency
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, 心思] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood

inclination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P)
偏向[へんこう, henkou] (n,vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P)
傾斜[けいしゃ, keisha] (n,vs) inclination; slant; slope; bevel; list; dip; (P)
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)

inclination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kā) EN: inclination to spend FR:
การเข้าข้าง[n.] (kān khaokhā) EN: inclination FR:
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ความเอียง[n.] (khwām īeng) EN: slope ; inclination FR: inclinaison [f] ; obliquité [f]
ความเอียงของแกน[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of the axis FR: inclinaison de l'axe [f]
ความเอียงของระนาบ[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of a plane FR: inclinaison du plan [m]
ความเอียงของเส้นตรง[n. exp.] (khwām īeng ) EN: inclination of a line FR:
มุมเอียง[n. exp.] (mum īeng) EN: angle of inclination ; angle of inclination of a line FR: angle d'inclinaison [m]
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst FR: pessimisme [f]

inclination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerneigung {f}inclination of anchor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inclination
Back to top