ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trend*, -trend-

trend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trend (n.) แนวทาง See also: ครรลอง, ทิศทาง
trend (n.) สมัยนิยม See also: สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม
trend (vi.) โน้มเอียง See also: เบน, เปลี่ยนทิศทาง
trendy (adj.) ซึ่งเป็นที่นิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม,แนวโน้มเอียง,แนวความคิด,ทิศทาง,แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง,มีแนวโน้มเอียง,โน้มเอียง,โน้มน้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
trend(n) ความเอนเอียง,ทิศทาง,แนวโน้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trendแนวโน้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแส (n.) trend See also: course, flow, way Syn. ทาง, แนวทาง
สวนกระแส (v.) reverse trend Ops. ตามกระแส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In any given year, it might look like it's going down, but the overall trend is extremely clear.ในบางช่วงบางปี ดูเหมือนว่ามันกำลังลดลง แต่แนวโน้มของทั้งหมดก็ชัดเจนอย่างยิ่ง
No, the latest trend is white. White should not be a problem.ไม่นะ เทรนด์ตอนนี้อิตสีขาว ขาวไม่น่าจะมีปัญหา
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้...
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม
Do the new rent-to-own prices A recent trend in furniture stores But think twice before you decide to buy...ราคาใหม่ของการเช่าซื้อนั่น... .. ?
I'm not liking the trend here.พ่อไม่ชอบที่มันเป็นแบบนี้
I'm sensing a dangerous trend here.ได้กลิ่นว่ามันค่อนข้างอันตรายพิกล
Arson investigators have noticed a 3-year trend in the days leading up to Halloween.เจ้าหน้าที่สืบสวนอาร์สัน ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดใน 3 ปีมานี้ ในวันก่อนที่จะถึง วันฮาโลวีน
But the trend has changed, and now is the right time to venture. I'm positive.แต่ตอนนี้กระแสความนิยมได้เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้แหล่ะเป็นเวลาของเราแล้ว ชั้นเชื่ออย่างนั้นค่ะ
If this trend continues, Tooth Fairly Land would cease to exist.ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป กรมนางฟ้า ฟ. ฟันคงมีอันต้องสิ้นสูญ
Maybe launch a trend or two.หรือสร้าง Trend ใหม่ๆ
Now, I was talking with Jessie, and he agreed that we should continue with our successful trend of doing original songs for the competition.ครูได้คุยกับเจสซี่ และเขาเห็นด้วย ที่เราจะนำเทรนด์ที่ มันเวิร์คเห็นๆนี้มาใช้ต่อไป ด้วยการใช้เพลงแต่งเอง เพื่อการประกวด

trend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, 转折 / 轉折] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book
涨风[zhǎng fēng, ㄓㄤˇ ㄈㄥ, 涨风 / 漲風] upward trend (in prices)
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
上升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, 上升趋势 / 上升趨勢] an upturn; an upward trend
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ, 趋向 / 趨向] direction; trend; to incline
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ, 歪风 / 歪風] unhealthy trend; noxious influence
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ, 凄怆 / 凄愴] pitiful; painful; heartrending
[shì, ㄕˋ, 势 / 勢] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals
潮流[cháo liú, ㄔㄠˊ ㄌㄧㄡˊ, 潮流] tide; current; trend
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 走向] trend; to move towards; to head for; strike (geol.)
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, 倾向 / 傾向] trend; tendency; orientation
动向[dòng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 动向 / 動向] trend; tendency
趋势[qū shì, ㄑㄩ ㄕˋ, 趋势 / 趨勢] trend; tendency
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends

trend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend
離村傾向[りそんけいこう, risonkeikou] (n) trend to move away from rural areas; rural depopulation
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
トレンドセッター[, torendosetta-] (n) trendsetter
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date
ぱいおつ;パイオツ[, paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai)
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain)
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc.
切ない[せつない, setsunai] (adj-i) (1) painful; heartrending; trying; (2) oppressive; suffocating; miserable; (P)
労わしい[いたわしい, itawashii] (adj-i) heartrending; pitiful
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
惻々;惻惻[そくそく, sokusoku] (adv-to) keenly; heartily; heartrendingly
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow
方向性;方向姓(iK)[ほうこうせい, houkousei] (n) (1) trend; course of action; direction; (2) {comp} directionality; directivity; orientation; (adj-no) (3) {comp} directional; vectorial
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P)
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency

trend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินเทรนด์[v.] (inthrēn) EN: be in trend FR: être tendance
กระแส[n.] (krasaē) EN: trend ; trendency FR: tendance [f]
กระแสหลัก[n. exp.] (krasaē lak) EN: mainstream ; main trend ; in thing FR: courant dominant [m] ; tendance principale [f]
กระแสนิยม[n. exp.] (krasaē niyo) EN: trend FR:
กระแสประวัติศาสตร์[n. exp.] (krasaē praw) EN: tide of history ; trend of history FR: tendance de l'histoire [f]
แนว[n.] (naēo) EN: trend ; tendency ; style ; approach FR:
แนวโน้ม[n.] (naēonōm) EN: tendency ; trend FR: tendance [f]
แนวโน้มในระยะสั้น [n. exp.] (naēonōm nai) EN: short-term trend FR: tendance à court terme [f]
แนวโน้มในระยะยาว[n. exp.] (naēonōm nai) EN: long-term trend FR: tendance à long terme [f]
แนวโน้มเศรษฐกิจ[n. exp.] (naēonōm sēt) EN: economic trend FR: tendance économique [f]
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend ; buck the trend ; be unorthodox FR: aller à contre-courant
ทิศทาง[n.] (thitthāng) EN: direction ; way ; trend FR: direction [m] ; sens [m] ; orientation [f]
เทรนด์[n.] (thren) EN: trend FR: tendance [f]
เทรนด์ใหม่[n. exp.] (thren mai) EN: new trend FR: nouvelle tendance [f]
เด็กแนว[n. exp.] (dek naēo) EN: young person that follows all the new trends FR:
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
แนวโน้มการตลาด[n. exp.] (naēonōm kān) EN: marketing trends FR:
เป็นที่นิยม[adj.] (pen thī niy) EN: popular ; fashionable ; stylish ; trendy FR: populaire ; tendance
เทรนด์ล่าสุด[n. exp.] (thren lāsut) EN: last trends FR: dernière tendance [f]

trend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtstrend {m}downward trend; downside trend
Kursentwicklung {f}price development; price trend
Aufwärtsentwicklung {f}upward trend
Marktentwicklung {f}; Markttrend
Trendlinie {f}trendline
Schickimicki {m}trendy goods
schick {adj} | schicker | am schickstentrendy | trendier | trendiest
Konjunkturanstieg {f}; Aufwärtstrend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trend
Back to top