ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guard*, -guard-

guard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guard (vt.) คุ้มกัน See also: ระวัง, พิทักษ์, ป้องกัน Syn. defend, secure, protect Ops. disregard, neglect, forsake.
guard (n.) อุปกรณ์ป้องกัน See also: เครื่องป้องกันภัย Syn. protector device
guard (vt.) เฝ้ายาม See also: ดูแล, รักษาความปลอดภัย Syn. watch, look after, keep an eye on Ops. forsake, disregard
guard (n.) เครื่องป้องกันภัย Syn. protector device
guard (n.) ยาม See also: ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม Syn. protector, watchman, security officer
guard (n.) ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล See also: การ์ด Syn. defender, protector
guard (n.) ตัวเบี้ยของกีฬาหมากรุก
guard against (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก Syn. protect against
guard dog (n.) สุนัขเฝ้าอาคาร / ที่พัก
guard from (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มครองจาก Syn. protect against
guard rail (n.) ราวป้องกันคนตกจากเรือ / หน้าผา / ทางเดิน
guarded (adj.) ระมัดระวัง See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ Syn. cautious, careful Ops. candid, careless
guardedly (adv.) อย่างระมัดระวัง See also: อย่างเตรียมพร้อม, ด้วยความรอบคอบ Syn. carefully, attentively, cautiously Ops. carelessly
guardedness (n.) การคุ้มครอง See also: ความระแวดระวัง, ความระมัดระวัง Syn. protection Ops. candour
guardhouse (n.) ป้อมยาม See also: ที่พักยาม, บ้านพักทหารยาม
guardian (n.) ผู้ปกครอง Syn. adoptive parent, babysitter
guardian (n.) ผู้คุ้มครอง See also: ผู้พิทักษ์, ผู้คุ้มกัน Syn. guard, protector
guardian (adj.) ซึ่งคุ้มครอง See also: ซึ่งพิทักษ์, ซึ่งป้องกัน
guardian angel (n.) เทพที่คุ้มครองเมื่อยามตกอยู่ในอันตราย
guardianship (n.) ความคุ้มครอง Syn. care, conservation, protection
guards (n.) ระบบรักษาความปลอดภัย See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม Syn. safeguards
guardsman (n.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย See also: ยาม Syn. guard, security officer
English-Thai: HOPE Dictionary
guard(การ์ด) n.,vt. (ผู้) พิทักษ์,เฝ้า,ป้องกันรักษา,ดูแล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องค์รักษ์., See also: guarder n., Syn. watch,oversee
guard of honourn. ทหารกองเกียรติยศ
guard of nonorn. ทหารกองเกียรติยศ
guardhouse(การ์ด'เฮาซฺ) n. ป้อมยาม,บ้านทหารยาม,ที่พักทหารยาม
guardian(การ์'เดียน) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์., Syn. protector,custodian
guardianship(การ์'เดียนชิพ) n. การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การเป็นผู้ปกครอง, Syn. care
guardsman(การ์ดซ'เมิน) n. ยาม,ทหารองครักษ์ = National Guard (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
guardhouse(n) คุก,ป้อมยาม
guardian(n) ผู้ปกครอง,ผู้คุ้มครอง,ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้พิทักษ์
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
guardsman(n) ยาม,ทหารยาม,มหาดเล็ก,ทหารรักษาพระองค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
guard bandแถบความถี่คุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianผู้ปกครอง (ผู้เยาว์), ผู้อนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guardianshipความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
guard cellเซลล์คุม, เซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุม การปิดเปิดของปากใบ โดยทั่วไปพบมากในชั้น เอพิเดอร์มิสของใบพืช มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วอยู่กันเป็นคู่ ๆ ระหว่างเซลล์คุมแต่ละคู่มีช่องเปิดเล็ก ๆ เป็นปากใบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
guard of honourกองทหารเกียรติยศ [การทูต]
guard railguard rail, ราวกันตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Guardedผิดปกติ [การแพทย์]
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฝ้าแหน (v.) be on guard against See also: defend, watch over, be in attendance
เฝ้าแหน (v.) be on guard against See also: to guard
การ์ด (v.) guard Syn. ตั้งการ์ด, จ้องท่า, ตั้งท่า
การ์ด (n.) guard Syn. ผู้ป้องกัน, ยาม, ผู้ตรวจ, ผู้รักษา
จดหมัด (v.) guard Syn. ยกหมัด, ตั้งท่ามวย
จ้องท่า (v.) guard Syn. ตั้งการ์ด, ตั้งท่า
ตั้งการ์ด (v.) guard Syn. จ้องท่า, ตั้งท่า
ตั้งท่ามวย (v.) guard Syn. ยกหมัด
ผู้ป้องกัน (n.) guard Syn. ยาม, ผู้ตรวจ, ผู้รักษา
ผู้เฝ้าประตู (n.) guard See also: security guard, sentry, lookout, sentinel
ยกหมัด (v.) guard Syn. ตั้งท่ามวย
กลาบาต (n.) guard at night See also: watchman, sentry, sentinel, patrol Syn. ยาม, พนักงานตรวจตรา
พนักงานตรวจตรา (n.) guard at night See also: watchman, sentry, sentinel, patrol Syn. ยาม
กลางช้าง (n.) guard on the back of elephant in fighting
คุ้มครองสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
ป้องกันสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. รักษาสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
รักษาสิทธิ์ (v.) guard the rights Syn. ป้องกันสิทธิ์ Ops. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์
อารักษ์ (n.) guardian deity See also: guardian spirit Syn. เทวดาอารักษ์
เทวดาอารักษ์ (n.) guardian deity See also: guardian spirit
พระภูมิ (n.) guardian spirit Syn. เจ้าที่, เจ้าที่เจ้าทาง, พระภูมิเจ้าที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You guard the back. Wait a minute!คุมกันหลังด้วย เดี๋ยวก่อน
There's hundreds of prisoners out there and only a few men to guard them.ข้างนอกนั่นเชลยเป็นร้อย มีคนคุมแค่นิดเดียว
Did you notify the Coast Guard about this? No.- คุณเเจ้งให้ยามชายฝั่งรู้รึยัง
Units of the state police along with local members of the National Guard are now being mobilized.หน่วยงานของรัฐตำรวจพร้อมกับท้องถิ่น สมาชิกของดินแดนแห่งชาติตอนนี้ถูกกองกำลัง
Thirty men guard the castle gate.ทหาร 30 นายรักษาการณ์ที่ประตูปราสาท เพิ่มอีก 2 เท่า
The last of three brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it.อัศวินสามพี่น้อง ผู้ซึ่งสาบานไว้ว่าจะหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้พบ และเป็นผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์
We are here to guard our national treasure.เรามานี่เพื่อปกป้องสมบัติของชาติ
You idiots, idiots, idiots! Now get out of here, and go guard the girl!เจ้าพวกโง่เอ๊ย พวกโง่ทั้งหลาย ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ และไปเฝ้าเธอไว้
We'll have some very large, armed gentlemen to guard her.ทางเราจะมีบอดี้การ์ดคุ้มครองเธออย่างแน่นหนา
A fool off his guard Could fall and fall hardคนโง่ที่ลดการระวัง ก็จะตกลงไป
Ever guard the main man?เคยเป์นการ์ตคนสำคัญมั้ย
That's a... That's an unusual tactic for a guard dog, but it's effective.เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมาก และได้ผล

guard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 保家卫国 / 保家衛國] guard home, defend the country (成语 saw); national defense
把关[bǎ guān, ㄅㄚˇ ㄍㄨㄢ, 把关 / 把關] guard a pass; check on
禁戒[jìn jiè, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 禁戒] guard against
宦骑[huàn qí, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˊ, 宦骑 / 宦騎] horse guard; imperial cavalry guard (of officials or eunuchs)
国民警卫队[guó mín jǐng wèi duì, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 国民警卫队 / 國民警衛隊] National Guard (United States)
防震[fáng zhèn, ㄈㄤˊ ㄓㄣˋ, 防震] shockproof; to guard against earthquakes
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
[gōu, ㄍㄡ, 韝] archer's arm guard
防範[fáng fàn, ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, 防範] be on guard
保镖[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镖 / 保鏢] bodyguard
保镳[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镳 / 保鑣] bodyguard; more commonly written 保鏢|保镖
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
海岸警卫队[hǎi àn jǐng wèi duì, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 海岸警卫队 / 海岸警衛隊] coastguard
海岸护卫队[hǎi àn hù wèi duì, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄏㄨˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 海岸护卫队 / 海岸護衛隊] coast guard
海巡[hǎi xún, ㄏㄞˇ ㄒㄩㄣˊ, 海巡] coast guard
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, 急先锋 / 急先鋒] daring vanguard; pioneer; leading figure
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, 保卫 / 保衛] defend; safeguard
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
易守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, 易守难攻 / 易守難攻] easily guarded, hard to attack
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 保证 / 保證] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge
侍卫官[shì wèi guān, ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 侍卫官 / 侍衛官] guard
保护人[bǎo hù rén, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 保护人 / 保護人] guardian; carer; patron
守卫[shǒu wèi, ㄕㄡˇ ㄨㄟˋ, 守卫 / 守衛] guard
把守[bǎ shǒu, ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 把守] guard
监护人[jiān hù rén, ㄐㄧㄢ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 监护人 / 監護人] guardian
卫报[wèi bào, ㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 卫报 / 衛報] Guardian (newspaper)
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, 卫士 / 衛士] guardian; defender
门禁[mén jìn, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 门禁 / 門禁] guarded entrance
戒备森严[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 戒备森严 / 戒備森嚴] heavily-guarded
持守[chí shǒu, ㄔˊ ㄕㄡˇ, 持守] maintain; guard
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
后备军[hòu bèi jūn, ㄏㄡˋ ㄅㄟˋ ㄐㄩㄣ, 后备军 / 後備軍] rearguard
后卫[hòu wèi, ㄏㄡˋ ㄨㄟˋ, 后卫 / 後衛] rear guard; backfield; fullback
革命卫队[gé mìng wèi duì, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 革命卫队 / 革命衛隊] revolutionary guard
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, 保障监督 / 保障監督] safeguards
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, 受保障监督的设施 / 受保障監督的設施] safeguarded facility

guard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッチ;ウオッチ[, uocchi ; uocchi] (n,vs) (1) watch (timepiece); (2) watch (turn to watch or guard something)
ガードケーブル[, ga-doke-buru] (n) guard cable
ガードバンカー[, ga-dobanka-] (n) guard bunker
ガードバンド[, ga-dobando] (n) {comp} guard band
ガードマン[, ga-doman] (n) security guard (wasei
カラーガード[, kara-ga-do] (n) color guard; colour guard
コピーガード[, kopi-ga-do] (n) copy guard
ナックルガード[, nakkuruga-do] (n) (See 籠手) knuckle guard
ライフセーバー[, raifuse-ba-] (n) lifesaver; life guard
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
儀仗[ぎじょう, gijou] (n) cortege; guard
儀仗兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honor; guard of honour
儀杖兵[ぎじょうへい, gijouhei] (n) guard of honour
儀礼兵[ぎれいへい, gireihei] (n) guard of honor; guard of honour
切羽;切刃[せっぱ, seppa] (n) (1) thin washer on either side of the guard (tsuba) of a sword; (2) (See 切羽詰まる) (up to) the hilt; wits' end
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory
寝首をかく;寝首を掻く[ねくびをかく, nekubiwokaku] (exp,v5k) (1) to cut off the head of a sleeping person; to assassinate someone while he sleeps; (2) to catch someone off his guard by setting traps
徒士衆[かちしゅう, kachishuu] (n) (1) (See 徒侍) humble samurai who served as a body guard on foot; (2) (See 徒士組・かちぐみ) bodyguards in service of the shogun who would walk ahead of him on an outing(Edo period)
気を許す[きをゆるす, kiwoyurusu] (exp,v5s) to let one's guard down
水上警察[すいじょうけいさつ, suijoukeisatsu] (n) Coast Guard
油断も隙もない;油断も隙も無い[ゆだんもすきもない, yudanmosukimonai] (exp) one must constantly be on one's guard with ...; one cannot be too careful of ...
沿岸警備隊[えんがんけいびたい, engankeibitai] (n) coast guard
注意を怠る[ちゅういをおこたる, chuuiwookotaru] (exp,v5r) to be off one's guard
海上保安庁[かいじょうほあんちょう, kaijouhoanchou] (n) Japan Coast Guard (formerly Maritime Safety Agency); (P)
用心して[ようじんして, youjinshite] (exp) on one's guard
番兵[ばんぺい, banpei] (n) sentry; guard
番卒[ばんそつ, bansotsu] (n) sentry; guard
番屋[ばんや, banya] (n) (1) sentry box; guardhouse; guard lodge; (2) (See 自身番) (Edo period) police box
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
虚に乗ずる[きょにじょうずる, kyonijouzuru] (exp,vz) (obsc) to catch off guard
見張り番[みはりばん, mihariban] (n) a guard or lookout or watch
親衛兵[しんえいへい, shin'eihei] (n) a personal guard or bodyguard
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)
鍔;鐔[つば, tsuba] (n) (1) guard on sword, polearms, etc.; flange; (2) brim; visor (e.g. of a hat)
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
オールドカード(P);オールドガード[, o-rudoka-do (P); o-rudoga-do] (n) old guard; (P)
ガーディアン[, ga-deian] (n) guardian; (P)
ガード[, ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P)
セキュリティポリス[, sekyuriteiporisu] (n) bodyguard for VIPs (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard
防護領域[ぼうごりょういき, bougoryouiki] guarded area

guard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[n.] (ārakkhā) EN: custody ; protection ; guard ; care FR: protection [f]
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend FR: protéger ; sauvegarder
บูรพาพยัคฆ์[n. prop.] (Būraphā Pha) EN: Burapha Payak ; Tigers of the East ; 2nd Infantry Division of the Queen's Guard FR:
ชุดยาม[n. exp.] (chut yām) EN: guard uniform FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
เฝ้า[v.] (fao) EN: watch ; guard ; look after ; take care ; be on guard against ; be on the lookout for ; keep an eye on FR: surveiller ; garder ; prendre garde ; être sur ses gardes ; avoir l'oeil sur ; veiller
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor FR: surveiller
เฝ้ายาม[v.] (faoyām) EN: be on sentry ; keep watch ; keep vigil over ; guard FR: garder ; surveiller ; faire le guett ; monter la garde
จดหมัด[v.] (jotmat) EN: put up one's guard FR:
กันความผิด[v. exp.] (kan khwāmph) EN: guard against error FR:
กันแซง[n.] (kansaēng) EN: flank guard ; sun-shade FR:
การ์ด[n.] (kāt) EN: guard FR: garde [m]
เข้ายาม[v. exp.] (khao yām) EN: go on guard duty FR:
คนยาม[n.] (khon yām) EN: guard FR: garde [m] ; agent de sécurité [m]
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter FR: garder ; surveiller ; escorter
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
คุ้มครองสิทธิ์[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: guard the rights FR:
กลางช้าง[n.] (klāngchāng) EN: guard on the back of elephant in fighting FR:
กองเกียรติยศ[n.] (køngkīettiy) EN: honour guard ; honor guard (Am.) FR:
กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904[n. prop.] (Krom Thahān) EN: Royal Guard 904 FR:
โกร่ง[n.] (krōng) EN: sword guard FR:
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied ; stunning ; caught off guard FR: stupéfait ; abasourdi
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkh) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw FR: gardien [m]
ผู้คุม[n. exp.] (phū khum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมนักโทษ[n. exp.] (phū khum na) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้คุมเรือนจำ[n. exp.] (phū khum re) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; geôlier [m] (vx, litt.) ; maton [m] (arg.)
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้ป้องกัน[n. exp.] (phū pǿngkan) EN: guard ; protector ; protectress FR:
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield FR: protéger ; garder ; sauvegarder ; défendre ; préserver ; veiller sur
ปกป้องคุ้มครอง[v. exp.] (pokpǿng khu) EN: protect ; guard FR: protéger ; veiller sur
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder

guard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leibwache {f}body guard
Grenzposten {m}border guard
Zugführer {m} (Eisenbahn)chief guard [Br.]; conductor
Bundesgrenzschutz {m}Federal Border Guard
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Ausgang {m} | abgeschirmter Ausgangoutput | guarded output
Garde {f}guards
Ehrenformation {f}guard of honour (honor [Am.])
Schutzstreifen {m}guard bar
Schutzblech {n}guard plate; mudguard
Wachmannschaft {f}guard detail
Wachschiff {n}guard ship
Vorsicht {f}guardedness
Schutzengel {m}guardian angel
Vormundschaftsgericht {n}guardianship court
Erziehungsberechtigte {m,f}; Erziehungsberechtigterlegal guardian
Leibgarde {f}life guards
unbewacht {adj} | unbewachter | am unbewachtestenunguarded | more unguarded | most unguarded
unbewacht {adv}unguardedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guard
Back to top