ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incline*, -incline-

incline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incline (vi.) โค้ง See also: ค้อม, ก้ม Syn. bend, stoop
incline (n.) พื้นที่ลาดเอียง See also: ทางลาด Syn. slant, slope
incline (vi.) มีแนวโน้มที่จะ See also: มักจะ Syn. tend
incline (vt.) มีแนวโน้มที่จะ See also: มักจะ Syn. tend
incline (vi.) ลาดเอียง See also: เอียง, ลาด, เท Syn. lean, tilt
incline (vt.) ลาดเอียง See also: เอียง, ลาด, เท Syn. lean, tilt
incline downward (vi.) ลาด See also: เอียง, ลาดลง Syn. slope downward Ops. rise
incline forward (phrv.) ก้ม See also: โน้มตัวลง, โค้ง Syn. bend forward, lean forward
incline to (phrv.) ลาดเอียงไปทาง See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ Syn. incline towards
incline towards (phrv.) ลาดเอียงไปทาง See also: เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ Syn. incline to
inclined (adj.) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ See also: อยากจะ, ค่อนข้างจะ Syn. likely, willing
inclined (adj.) เอียง See also: ลาด Syn. oblique
English-Thai: HOPE Dictionary
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt
English-Thai: Nontri Dictionary
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inclined electrode; angle electrodeขั้วเชื่อมปลายเอียง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inclined dropinclined drop, อาคารน้ำตกเอียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเดียด (v.) incline See also: tend, lead, conduce, lean Syn. เอนเอียง, ค่อนข้าง
ค่อน (v.) incline See also: tend Syn. มีแนวโน้ม, เอียง
เท่ (v.) incline See also: lean Syn. เอียง, เฉียง, เฉ
เท (adj.) incline See also: lean, dip, slope Syn. เอียง, ตะแคง Ops. ตรง
เอียง (v.) incline See also: lean Syn. เฉียง, เฉ
เอียง (v.) incline See also: tend Syn. มีแนวโน้ม
เอียง (adj.) incline See also: lean, dip, slope Syn. ตะแคง Ops. ตรง
เอียงเอน (v.) incline See also: tend Syn. เอนเอียง, โน้มเอียง
ระนาบเอียง (n.) inclined plane
ฝักฝ่าย (v.) be inclined to See also: be attracted toward, be a supporter of, side with Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง
ฝักฝ่าย (v.) be inclined to See also: be a supporter (of), side with Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's where Mark's clinic is, on the south incline of these mountains.ที่เป็นคลินิกของมาร์ค บนทีลาดตอนใต้ของเทือกเขา
Then up this steep incline over here and around the river.จากบนชั้นเขาพวกนั้นล้อมไปด้วยแม่น้ำ
First of all labor contractor to incline roughly 15 to pass around you.เน€เธ˜เธญเธ•เน‰เธญเธ‡เธ†เนˆเธฒเธ„เธ™เนเธšเธšเธ™เธฑเน‰เธ™เธ—เธดเน‰เธ‡เน„เธ›เน€เธฅเธขเธ™เธฐ
We Westerners have a weakness for these spiritually inclined men of India.คนอินเดียที่เคร่งศาสนา
Yes, well, apparently they're not inclined to do that for you, Captain.ผมว่า พวกมันก็คงไม่อยากทำอะไรให้คุณหรอก
I've just got to set the level for the incliners.ให้ฉันปรับระดับให้เข้ากับแนวเอียงก่อนนะ
Personally, I'm inclined to deport him, forcibly, if necessary but I'd have to come up with a politically acceptable reason for it.โดยส่วนตัวแล้ว ผมพร้อมเสมอที่จะใช้กำลังเนรเทศเขา ถ้าจำเป็น... ...แต่เราต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเมืองนี่สิ
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
If you took a moment, which I see you're not inclined to do you'd realise Portia and I are very different people.ซึ่งตอนนี้เธอคงไม่อยากทำ เธอจะเห็นว่าพอร์ชากับฉันแตกต่างกัน
I would have been inclined to leniencyจริงๆ แล้ว ฉันก็อยากจะช่วยเหลือนะ
I am inclined toward probation.ศาลจึงอยากให้ทำทัณฑ์บนเอาไว้
But also inclined toward violent confrontation.แต่ดูจะชอบการประจันหน้าด้วย

incline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cè, ㄘㄜˋ, 侧 / 側] the side; to incline towards; to lean; inclined; lateral; side
歸于[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 歸于] to belong to; affiliated to; to result in sth; to incline towards; also written 歸於|归于
归于[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, 归于 / 歸於] to belong to; affiliated to; to result in sth; to incline towards
趋向[qū xiàng, ㄑㄩ ㄒㄧㄤˋ, 趋向 / 趨向] direction; trend; to incline
倾斜[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, 倾斜 / 傾斜] incline; lean; slant; slope; tilt
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, 斜面] inclined plane
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, 偏向] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation)
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting
坡道[pō dào, ㄆㄛ ㄉㄠˋ, 坡道] slope; road on slope; inclined path
斜坡[xié pō, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛ, 斜坡] slope; incline

incline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクライン[, inkurain] (n) incline
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P)
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
傾げる[かしげる(P);かたげる, kashigeru (P); katageru] (v1,vt) to lean; to incline; to tilt; to slant; (P)
勾配[こうばい, koubai] (n) slope; incline; gradient; grade; pitch; (P)
急傾斜[きゅうけいしゃ, kyuukeisha] (n) steep slope (incline)
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil
斜坑[しゃこう, shakou] (n) inclined shaft
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling
気が向く[きがむく, kigamuku] (exp,v5k) to feel like; to feel inclined to do
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
傾く[かたむく, katamuku] Thai: เอียง English: to incline

incline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean FR: incliner ; pencher
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai t) EN: incline to the right ; lean to the right FR: pencher à droite
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew FR: oblique ; incliné ; diagonal
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant FR: incliner ; obliquer ; pencher
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted FR: incliné ; oblique ; penché
เอียงเอน[v.] (īeng-ēn) EN: incline ; tend FR:
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop FR: courber ; arquer ; incurver ; s'incurver
กระเท่[adj.] (krathē) EN: leaning ; lopsided ; slanting FR: incliné ; penché
ลาด[v.] (lāt) EN: tilt ; incline ; slope FR: incliner ; pencher
มีแนวโน้ม[v. exp.] (mī naēonōm) EN: tend to ; incline FR: tendre à ; avoir tendance à
โน้ม[v.] (nōm) EN: bend ; draw ; pull down ; bow ; tend ; incline FR: ployer ; se pencher sur
โน้มเอียง[v.] (nōm īeng) EN: tend ; incline FR: être enclin à
โอน[v.] (ōn) EN: incline ; tend ; bend FR: tendre ; incliner à/vers
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
ระนาบเอียง[n. exp.] (ranāp īeng) EN: inclined plane FR: plan incliné [m]
ตะแคง[v.] (takhaēng) EN: lean ; incline ; lie on one side ; tilt ; list ; lie at an angle ; tilt to one side FR: incliner
ที่ลาด[n. exp.] (thī lāt) EN: slope ; sloping land ; incline ; ramp FR:
เย้[adj.] (yē) EN: oblique ; slanting ; tilted ; inclined ; skewed FR: incliné ; en pente ; oblique
แบบเอียง[adj.] (baēp īeng) EN: inclined ; oblique FR:
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof FR:
ฝักฝ่าย[v.] (fakfāi) EN: be inclined to FR:
อิดออด ; อิด ๆ ออด ๆ = อิดๆ ออดๆ[adj.] (it-øt ; it-) EN: reluctant ; disinclined ; half-hearted ; without enthusiasm FR: réticent
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down ; stoop FR: incliner ; baisser ; s'incliner ; se baisser ; se pencher
ก้ม[v.] (kom) EN: bow FR: s'incliner
ลาด[adj.] (lāt) EN: FR: pentu ; incliné
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to FR: être enclin à ; être porté à ; avoir envie de ; avoir tendance à
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:
ง้ำ[adj.] (ngam) EN: leaning FR: incliné
งุด ; งุด ๆ = งุดๆ[v.] (ngut ; ngut) EN: nod FR: incliner la tête
น้อม[v.] (nøm) EN: bow ; bend ; stoop FR: s'incliner ; se soumettre

incline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrägpegel {m}inclined gauge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incline
Back to top