ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attend*, -attend-

attend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attend (vi.) เข้าร่วม
attend (vt.) เข้าร่วม Syn. accompany, appear at
attend (vt.) ไปกับ See also: ตาม
attend (vi.) ฟังหรือดูอย่างตั้งใจ Syn. pay attention
attend (vt.) รับใช้ Syn. serve
attend on (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: คอยรับใช้ Syn. attend upon
attend on (phrv.) ช่วยดูแล
attend to (phrv.) ฟังอย่างตั้งใจ See also: สนใจฟัง Syn. pay to
attend to (phrv.) ให้ความสนใจกับ
attend to (phrv.) ช่วยดูแล
attend upon (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: รับใช้ Syn. attend on
attend upon (phrv.) ช่วยดูแล
attendance (adj.) การเข้างาน
attendance (n.) การเข้าชั้นเรียน Syn. presence, appearance Ops. absence, nonappearance, nonattendance
attendant (n.) ผู้ต้อนรับ
attending (prep.) เข้าร่วม
attending (n.) การพยาบาล Syn. fostering
English-Thai: HOPE Dictionary
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
English-Thai: Nontri Dictionary
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attendance of witnessการมาศาลของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนใจ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ
อยู่งาน (v.) attend See also: wait on, serve, abide, reside
เอาใจจดจ่อ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, สนใจ
ใส่ใจ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ
ร่วมงาน (v.) attend a ceremony
ออกมหาสมาคม (v.) attend a meeting Syn. เสด็จออกมหาสมาคม
เสด็จออกมหาสมาคม (v.) attend a meeting
เข้าชั้นเรียน (v.) attend class See also: take a lesson, go to class Syn. เข้าห้องเรียน Ops. หนีเรียน
เข้าห้องเรียน (v.) attend class See also: take a lesson, go to class Syn. เข้าชั้นเรียน Ops. หนีเรียน
เข้าเรียน (v.) attend class See also: take a lesson, go to class Syn. เข้าห้องเรียน, เข้าชั้นเรียน Ops. หนีเรียน
อุปัฏฐาก (n.) attendant of a monk Ops. อุปัฏฐายิกา
ผู้ร่วมประชุม (n.) attendee at a meeting See also: participant at a meeting Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม (n.) attendee at a meeting See also: participant at a meeting
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
นักสนม (n.) female attendants in royal palace See also: lady of the court, lady of the harem
ลูกศิษย์วัด (n.) monk´s attendant See also: boy who serves a monk in the monastery Syn. เด็กวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
If you'll excuse us, we have business to attend toต้องขอตัวด้วยนะ พวกเรามีธุระที่ต้องไปทำ
Did you attend a concert last night?คุณไปชมคอนเสิร์ทเมื่อคืนนี้ไหม?
Why don't you attend an aerobic class?ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
Why didn't you attend the conference?ทำไมคุณไม่เข้าร่วมประชุม?
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก
Excuse me, miss Tanner, But which class do I attend this morning?ขอโทษค่ะ คุณ แทนเนอร์ , หนูจะเข้าห้องเรียนไหนคะ เช้านี้?
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
Now, if you'll excuse me, there is something I must attend to.ขอโทษนะ ผมมีงานต้องทำนิดหน่อย
Yvette, could you attend to the colonel and give him anything he requires.อีเว็ตต์, ช่วยบริการผู้พัน และให้ตามที่เขาต้องการ
The owners found that more people can attend night games.เจ้าของสนามพบว่ามันทำให้คน มาดูการแข่งขันตอนกลางคืนมากขึ้น
Oskar, please, attend to business.คณะก.ก.สรรพาวุธบ่นมา...
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town.ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม.
All citizens are urged to attend the meeting... that will be held in the high school gymnasium...พลเมืองทั้งหมดอยู่ กระตุ้นให้เข้าร่วมประชุม ... ที่จะจัดขึ้น ในโรงยิมโรงเรียนมัธยม ...
I'd love to, except I've already got a previous obligation to attend to.ผมก็อยากไป เพียงแต่ผมมีภารกิจอื่นที่ต้องไปทำ
I have a murder trial to attend to.แต่ผมกำลังทำคดี ฆาตกรรมอยู่นะ

attend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, 侍] attend on
[lì, ㄌㄧˋ, 浰] attend (official functions)
听讲[tīng jiǎng, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄤˇ, 听讲 / 聽講] attend a lecture; listen to a talk
[lì, ㄌㄧˋ, 莅 / 蒞] attend (official functions)
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
上课[shàng kè, ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ, 上课 / 上課] to attend class
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
列席[liè xí, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˊ, 列席] to attend a meeting as a nonvoting delegate
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial
忙不过来[máng bù guò lái, ㄇㄤˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, 忙不过来 / 忙不過來] too busy to attend (to some business)
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, 侍者] attendant; waiter
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ, 出席者] attendant
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ, 跟差] attendant
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ, 随员 / 隨員] attendant
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, 跷课 / 蹺課] avoid attending classes
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel
全勤[quán qín, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, 全勤] full-time attendance at work
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
点名册[diǎn míng cè, ㄉㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, 点名册 / 點名冊] register of names; attendance roll book
列车员[liè chē yuán, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ ㄩㄢˊ, 列车员 / 列車員] train attendant
事情要做[shì qíng yào zuò, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 事情要做] work that needs to be done; business that needs to be attended to

attend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事務を見る[じむをみる, jimuwomiru] (exp,v1) to attend to business
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone
政務を執る[せいむをとる, seimuwotoru] (exp,v5r) to administer affairs of state; to attend to government affairs
政務を見る[せいむをみる, seimuwomiru] (exp,v1) to administer affairs of state; to attend to government affairs
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
臨む[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P)
通う[かよう, kayou] (v5u,vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P)
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance
アテンダント[, atendanto] (n) attendant
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion
キャビンアテンダント[, kyabin'atendanto] (n) cabin attendant
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P)
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant
メンバー(P);メンバ[, menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P)
三助[さんすけ, sansuke] (n) male bathhouse attendant
中間;仲間[ちゅうげん, chuugen] (n,adj-no) samurai's attendant; footman
事務を執る[じむをとる, jimuwotoru] (exp,v5r) to do (attend to) business
仕える(P);事える[つかえる, tsukaeru] (v1,vi) to serve; to work for; to attend; (P)
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
会葬[かいそう, kaisou] (n,vs) attendance at a funeral
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte
侍臣[じしん, jishin] (n) courtier; attendant
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall)
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room
側仕え[そばづかえ, sobadukae] (n) personal attendant; valet; maid
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
出身校[しゅっしんこう, shusshinkou] (n) one's old school or university; alma mater; the school or university one attended
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
Japanese-English: COMDICT Dictionary
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time

attend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
โดย[v.] (dōi) EN: follow ; attend ; accompany FR: suivre
โดยเสด็จ[v.] (dōisadet) EN: attend a royalty ; accompany a prince FR:
เข้ามา[v. exp.] (khao mā) EN: attend FR:
เข้าประชุม[v. exp.] (khao prachu) EN: attend a meeting FR: participer à une réunion
เข้าเรียน[v. exp.] (khao rīen) EN: attend class FR: suivre des cours
เข้าร่วม[v. exp.] (khao ruam) EN: join ; participate ; attend ; take part (in) ; cooperate FR: se joindre ; s'associer ; participer ; prendre part (à) ; rejoindre
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[v. exp.] (khao ruam k) EN: attend an international conference FR: participer à une conférenvce internationale
เข้าร่วมสัมมนา[v. exp.] (khao ruam s) EN: attend a seminar ; attend a meeting FR: participer à un séminaire
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast FR: participer à la noce
มาร่วม[v. exp.] (mā ruam) EN: attend FR: participer
ออกมหาสมาคม[v.] (økmahāsamāk) EN: make a public appearance ; attend a meeting FR:
ปรากฏตัว[v. exp.] (prākot tūa) EN: appear ; emerge ; turn up ; show up ; attend FR: se montrer ; apparaître
ร่วมงาน[v. exp.] (ruam ngān) EN: attend a ceremony FR:
ร่วมพิธี[v. exp.] (ruam phithī) EN: attend a service FR:
ร่วมประชุม[v. exp.] (ruam prachu) EN: meet with ; attend a meeting with FR: participer à une réunion
เสด็จออกมหาสมาคม[v. exp.] (sadet økmah) EN: attend a meeting FR:
ใส่ใจ[v.] (saijai) EN: attend ; pay attention ; care about ; take an interest (in) ; give heed FR: prêter attention à ; veiller à ; prendre soin à ; mettre tout son cœur
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter
บัญชีเรียกชื่อนักเรียน[n. exp.] (banchī rīek) EN: attendance record FR:
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee FR:
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur FR: serveur [m] ; garçon [m]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await FR: attendre
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
เจตภูต[n.] (jēttaphūt) EN: spirit ; genius ; attendant spirit of a person ; soul (which leaves a person while he is sleeping) ; the self ; ātman FR:
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think ; suppose FR: compter ; espérer ; s'attendre à
การเข้าร่วม[n.] (kān khao ru) EN: participation ; attendance FR: participation [f]
การมาเรียน[n. exp.] (kān mā rīen) EN: school attendance FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
ข้าเฝ้า[n. exp.] (khāfao) EN: royal attendants FR:
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nø) EN: personal attendant of princes or nobles FR:
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while FR: en attendant ; pendant que ; au moment de

attend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Abendunterricht {m} | Abendunterricht besuchennight school | to attend evening classes
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school
Musterungsbescheid {m}summons to attend one's medical examination
Anwesenheitskarte {f}attendance card
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus
Anwesenheitszeit {f}attendance time
Kirchenbesuch {m}attendance at church; churchgoing
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances
Nebenkosten {pl}attendant expenses
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant
Badewärter {m}bath attendant
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.]
Schulungsnachweis {m}confirmation of course attendance
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist
Diener {m}attendant; attender
Tankwart {m}filling station attendant
Knappe {m} (eines Ritters) [hist.]squire; knight's attendant
Schulversäumnis {n}non attendance
Rekordbesuch {m}record attendance
Schulbesuch {m}school attendance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attend
Back to top