ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dead*, -dead-

dead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dead (n.) คนตาย (พหูพจน์) See also: ผู้ตาย Syn. dead people
dead (adj.) เฉื่อยชา See also: เงื่องหงอย, อยู่นิ่งๆ, เกียจคร้าน Syn. inert, stagnant, stagnating, sluggish, static, inactive, dull
dead (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง Syn. ended, extinguished, no longer felt
dead (adj.) ซึ่งไม่ใช้แล้ว (ภาษา) See also: ซึ่งสูญสิ้น, ซึ่งตายไปแล้ว, ซึ่งเลิกใช้แล้ว Syn. defunct, extinct, no longer in use, obsolete Ops. living, existing
dead (adj.) ซึ่งไม่มีผิดพลาด See also: ซึ่งไม่พลาด, ซึ่งแม่นยำ Syn. accurate, sure
dead (adj.) ซึ่งไม่มีเสียงสะท้อน (ห้อง) See also: ซึ่งไม่มีเสียงก้อง
dead (adj.) ซึ่งไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
dead (adj.) ดับ (ไฟ) See also: ซึ่งไม่ทำงาน, เสีย, หมด (เช่น แบตเตอรี่, ไฟ เป็นต้น) Syn. drained, inactive, inoperative, not working, no longer functioning, no longer operating, no longer productive, out of operation Ops. active, functioning, operative, working
dead (adj.) ตรง Syn. exact, precise
dead (adj.) ตายแล้ว See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ Syn. deceased, departed, deprived of life, devoid of life, gone, lifeless, no longer living Ops. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active
dead (adj.) แท้จริง See also: เต็มที่, สมบูรณ์, ทั้งหมด Syn. absolute, complete, thorough, total, utter, downright
dead (adj.) สงบเงียบ See also: เงียบเชียบ, สงัด
dead (adj.) สนิท (จอด) Syn. complete
dead (adj.) สูญพันธุ์ See also: สาบสูญ, สูญสิ้น Syn. defunct, done for, extinct, vanished
dead (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: ซึ่งหมดแรง, เหนื่อยมาก, เมื่อยล้า Syn. exhausted, tired
dead (adj.) เหมือนตาย See also: เหมือนไม่มีชีวิต, ราวกับตาย, ราวกับสิ้นชีวิต Syn. resembling death, deathlike
dead (adj.) แห้งแล้ง See also: เสื่อมสภาพ Syn. infertile, barren, unproductive Ops. fertile
dead (adv.) อย่างทันที See also: อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด Syn. abruptly, suddenly
dead (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างแท้จริง, อย่างมาก, อย่างที่สุด, ทั้งหมด Syn. absolutely, completely, entirely, exactly, extremely, perfectly, utterly
dead ahead (idm.) ตรงไปข้างหน้า See also: มุ่งไปข้างหน้า
dead and buried (idm.) สูญสิ้น See also: หมดไป
dead and gone (sl.) ตาย
dead cert (sl.) สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน See also: สิ่งที่เกิดแน่ๆ
dead cinch (sl.) ของง่ายๆ See also: ของกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องจิ๊บจ๊อย
dead easy (sl.) ง่ายมาก See also: สุดจะง่าย
dead issue (sl.) เรื่องที่ไม่สำคัญอีกต่อไป
dead loss (idm.) ความสูญเปล่า See also: ความสูญสิ้น
dead man (sl.) ขวดเหล้าเปล่าๆ
dead march (n.) เพลงไว้อาลัย See also: เพลงคร่ำครวญเกี่ยวกับความตายหรือเพื่อร้องในงานศพ Syn. bridal march
dead marine (sl.) ขวดเหล้าเปล่า
dead on (sl.) ตรงเผง See also: ถูกต้อง
dead one (sl.) ขวดเหล้าเปล่าๆ
dead people (n.) คนตาย (พหูพจน์) See also: ผู้ตาย
dead set against (idm.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน
dead soldier (sl.) ขวดเหล้าเปล่า
dead to the world (idm.) เหนื่อยมาก See also: หมดแรง
dead to the world (sl.) หลับเป็นตาย See also: หลับสนิท, หลับอุตุ
dead-end kid (sl.) เด็ก (ชาย) ไร้อนาคต
deadbeat (sl.) คนเบี้ยว (ไม่ยอมจ่ายเงิน) See also: คนหนีหนี้, คนไม่ยอมจ่ายหนี้
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
English-Thai: HOPE Dictionary
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
dead airn. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead catn. การด่าอย่างถากถาง
dead duckบุคคลที่จะตาย,สิ่งที่จะสลายตัว
dead endn. ทางตัน,ภาวะที่ไร้ความหวัง,ย่านสลัม, See also: dead-end adj. ดูdead end
dead heatn. การแข่งขันที่เสมอกัน
dead horsen. หนี้เก่า,ค่าจ้างจ่ายทดลองล่วงหน้า
dead housen. สถานที่ตั้งศพ
dead lettern. จดหมายที่ไม่ถึงมือผู้รับ
dead marchn. เพลงแห่ศพ
dead spacen. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead watern. น้ำที่ไม่ไหล
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
deadfalln. กับดักที่มีของหนักตกลงทับเหยื่อตาย
deadhead(เดด'เฮด) n. คนถือตั๋วที่ไม่ได้จ่ายเงิน
deadlinen. กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน,เส้นตาย
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
deadpan(เดด'แพน) adj. ตาย,ไร้อารมณ์
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
dead(adj) ตาย,ดับ,สิ้นลม,สูญสิ้น,แน่นอน,ทั้งสิ้น,ตายด้าน,เป็นหมัน
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dead birth; stillbirthการตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deadlockติดตาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deadly; fatal; lethal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dead bodies (Law)ศพ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Dead Spaceที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
Deadly Stone Fishปลาหิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เมาหยำเป (v.) be dead drunk See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk
ตายขาน (v.) be dead in lines (/rows) See also: die without falling down (of trees)
ทักษิณานุประทาน (n.) the making of merits for the dead people See also: offering alms as a spiritual act of merit for the benefit or the dead
ทับที่ (adv.) lying on the place of a dead body Syn. นอนทับที่
นอนทับที่ (adv.) lying on the place of a dead body
บัตรพลี (n.) offerings for the spirit of the dead person Syn. เครื่องเซ่น, ของถวาย
ฝังศพ (v.) bury a dead body See also: bury a corpse
หมดหนทาง (v.) reach a dead end See also: be at a dead end come to Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดทาง, หมดทางไป
อาบน้ำศพ (v.) bath a dead body before putting it in a coffin
เปตพลี (n.) offerings for the spirit of the dead person Syn. เครื่องเซ่น, ของถวาย, บัตรพลี
แร่ง (n.) a stretcher for a dead body
ใบเมี่ยง (n.) cloth used for wrapping the dead body
ถึงมรณกรรม (v.) dead See also: die, pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงแก่มรณกรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงแก่กรรม (v.) dead See also: die, pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ถึงแก่มรณกรรม (v.) dead See also: die, pass away, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
มฤต (adj.) dead Syn. ตาย
มลาน (adj.) dead Syn. ตาย
สู่สุคติ (v.) dead See also: go to heaven, die, pass away Syn. ตาย
ไปสวรรค์ (v.) dead See also: go to heaven, die, pass away Syn. ตาย, สู่สุคติ
ตายโคม (v.) dead chicken embryo See also: die while being hatched
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The deadline is in two days, I have no time to wasteเหลือกำหนดเวลาสุดท้ายในอีกสองวันนี้ ฉันไม่มีเวลาที่จะเสียแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Snow White lies dead in the forest.หิมะขาวนอนตายอยู่ในป่า
Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year.ฉันเกรงว่าคงมีการเข้าใจผิด คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไปเเล้วเมื่อปีก่อน
Do you think the dead come back and watch the living?คุณคิดว่าคนตายจะกลับมาเฝ้าดูคนเป็นมั้ยคะ
The night's dead throw the figures off.ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน
You know, born in a slum, mother dead since he was nine.คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ
He claims that he went to a movie at about 11.30, returning home at 3.10 to find his father dead and himself arrested.เขาอ้างว่าเขาไปดูหนังที่เกี่ยวกับ 11.30, กลับบ้านที่ 3.10 จะหาพ่อของเขาที่ตายแล้วและตัวเองถูกจับ
It's like talkin' into a dead phone.มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย
But the old man raised his hand up to dead even again.แต่ชายชรายกมือขึ้น จะตายแม้อีกครั้ง
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว
Was Carson dead or alive when you found him?คาร์สันตายหรือยัง ตอนแกเจอมัน?
I used to be put off my supper should I see a cat dead in the middle of the road.ฉันเคยถูกนำออกอาหารมื้อเย็น ของฉันฉันควรจะเห็น แมวตายในช่วงกลางของถนน

dead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死巷[sǐ xiàng, ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ, 死巷] blind alley; dead end
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse
死伤[sǐ shāng, ㄙˇ ㄕㄤ, 死伤 / 死傷] casualties; dead and injured
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 死伤者 / 死傷者] casualty (of an accident); dead and wounded
尸首[shī shou, ㄕ ㄕㄡ˙, 尸首 / 屍首] corpse; carcass; dead body
尸体[shī tǐ, ㄕ ㄊㄧˇ, 尸体 / 屍體] dead body; corpse; carcass
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
死人[sǐ rén, ㄙˇ ㄖㄣˊ, 死人] dead person
死文字[sǐ wén zì, ㄙˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 死文字] dead language; indecipherable script
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ, 死海] Dead Sea (Palestine)
死衚衕[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死衚衕] dead end; blind alley
烂醉[làn zuì, ㄌㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, 烂醉 / 爛醉] dead drunk; completely drunk
臭子儿[chòu zǐ er, ㄔㄡˋ ㄗˇ ㄦ˙, 臭子儿 / 臭子兒] dead bullet (i.e. not firing)
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, 虚文 / 虛文] dead letter; rule no longer in force; empty formality
冢中枯骨[zhǒng zhōng kū gǔ, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄎㄨ ㄍㄨˇ, 冢中枯骨 / 塚中枯骨] dried bones in burial mound (成语 saw); dead and buried
人定[rén dìng, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ, 人定] middle of the night; the dead of night
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
遗体[yí tǐ, ㄧˊ ㄊㄧˇ, 遗体 / 遺體] remains (of a dead person)
[zì, ㄗˋ, 胔] rotten meat; bones of dead animal
[jù, ㄐㄩˋ, 具] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb
鹅膏蕈[é gāo xùn, ㄜˊ ㄍㄠ ㄒㄩㄣˋ, 鹅膏蕈 / 鵝膏蕈] Amanita (genus of deadly mushrooms)
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
白骨[bái gǔ, ㄅㄞˊ ㄍㄨˇ, 白骨] bones of the dead
骨殖[gǔ zhí, ㄍㄨˇ ㄓˊ, 骨殖] bones of the dead
骨灰[gǔ huī, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄟ, 骨灰] bone ash; ashes of the dead
大脑死亡[dà nǎo sǐ wáng, ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄙˇ ㄨㄤˊ, 大脑死亡 / 大腦死亡] brain dead
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 徇 / 侚] buried with dead; die for a cause
安葬[ān zàng, ㄢ ㄗㄤˋ, 安葬] bury (the dead)
[zàng, ㄗㄤˋ, 葬] bury (the dead)
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
[yáng, ㄧㄤˊ, 垟] clay sheep buried with the dead
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, 最后期限 / 最後期限] deadline; final time limit (for project)
致死[zhì sǐ, ㄓˋ ㄙˇ, 致死] deadly
野颠茄[yě diān qié, ㄧㄝˇ ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, 野颠茄 / 野顛茄] deadly nightshade (Atropa belladonna)
颠茄[diān qié, ㄉㄧㄢ ㄑㄧㄝˊ, 颠茄 / 顛茄] deadly nightshade (Atropa belladonna)
死亡[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ, 死亡] death; deadly
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, 仆街 / 僕街] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you!

dead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
ぐでんぐでん;ぐでぐで[, gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk
デッドウオーター[, deddouo-ta-] (n) dead water
デッドエンド[, deddoendo] (n) (1) dead end; (2) tragic ending (e.g. of film)
デッドスペース[, deddosupe-su] (n) dead space
デッドヒート[, deddohi-to] (n) dead heat; (P)
デッドリフト[, deddorifuto] (n) dead lift
どんぴしゃり;ドンピシャリ[, donpishari ; donpishari] (int) exactly right!; dead on
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
ホワイトキック[, howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei
冥土;冥途[めいど, meido] (n) {Buddh} Hades; the underworld; the other world; realm of the dead
冥境[めいきょう, meikyou] (n) shades of the dead
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
夜暗[やあん, yaan] (n) dead of night; shades of night
夜陰[やいん, yain] (n) (See 夜陰に乗じて) shades of evening; dead of night
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women
常世[とこよ, tokoyo] (n) (1) eternalness; forever unchanging; (2) (abbr) (See 常世の国) distant land over the sea; world of the dead
店晒し[たなざらし, tanazarashi] (n) (sl) shopworn goods; dead stock; shelf warmer
形骸化[けいがいか, keigaika] (n,vs) becoming a mere shell or dead letter
御霊会[ごりょうえ, goryoue] (n) ceremony to appease evil gods and the spirits of the dead
忘れ形見[わすれがたみ, wasuregatami] (n) (1) memento (from a dead person); souvenir; keepsake; (2) orphan; posthumous child
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person)
戦没者追悼[せんぼつしゃついとう, senbotsushatsuitou] (n,adj-no) war memorial; memorial (monument) to war dead
戦没者追悼式[せんぼつしゃついとうしき, senbotsushatsuitoushiki] (n) memorial service for the war dead
招魂[しょうこん, shoukon] (n) invocation of the dead
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
昏昏;昏々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) fast asleep; dead to the world
昏睡[こんすい, konsui] (n,vs,adj-no) (1) lethargy; stupor; (2) coma; dead sleep; (P)
枯れ枝;枯枝[かれえだ, kareeda] (n) dead branch (or twig, etc.); withered branch
枯れ草;枯草;かれ草[かれくさ;こそう(枯草), karekusa ; kosou ( ko kusa )] (n) dry grass; dead grass; hay; withered grass
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
死体(P);屍体[したい, shitai] (n,adj-no) (sens) dead body; corpse; cadaver; (P)
死児[しじ, shiji] (n) dead or stillborn child
死文[しぶん, shibun] (n) dead letter; meaningless writing
死者を生かす[ししゃをいかす, shishawoikasu] (exp,v5s) (obsc) to revive the dead
死肉;屍肉[しにく, shiniku] (n) dead flesh; carrion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time
無駄時間[むだじかん, mudajikan] dead time
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance
不感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit

dead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุสั้น [adj.] (āyu san) EN: short-lived ; dead at an early age FR:
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
บัตรนพเคราะห์[n.] (batnopphakh) EN: offerings for the spirit of the dead person FR:
บัตรพลี[n.] (batphalī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities FR:
บัตรพระเกตุ[n.] (batphrakētu) EN: offerings for the spirit of the dead person FR:
บุญข้าวสาก ; บุญข้าวสลาก[n. prop.] (Bun Khāosāk) EN: Boun Khao Salak ; celebration of the dead FR:
เดดสะมอเร่[X] (dētsamørē) EN: dead FR: mort
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
เฝือก[n.] (feūak) EN: bamboo mat for wrapping the dead ; bier FR:
หาไม่[v.] (hāmai) EN: be no more ; be dead FR: ne plus être
หัวราน้ำ[adj.] (hūarānām) EN: dead drunk ; unconcious from drinking FR:
จับตาย[v.] (japtāi) EN: capture dead ; shoot to kill FR:
จวนตาย[X] (jūan tāi) EN: almost dead ; on the verge of death ; moribund FR: à l'article de la mort
จุดบอด[n.] (jutbøt) EN: blind spot ; dead spot FR: point aveugle [m]
กเลวระ[n.] (kalēwara) EN: corpse ; cadaver ; dead body ; remains FR: cadavre [m] ; dépouille [f] ; restes [mpl]
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: deed dedicated to the dead ; merit dedicated to the departed FR:
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
ขาวจั๊วะ[adj.] (khāo jua) EN: dead white ; pure white FR: blanc comme neige
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
ขี้ไคล[n.] (khī khlai) EN: scurf ; crud ; dead skin FR:
ไคล[n.] (khlai) EN: scurf ; dead skin ; crud FR: crasse [f] ; saleté [f] ; graisse (humaine) [f] ; suif [m]
คนตาย[n. exp.] (khon tāi) EN: dead FR: mort [m] ; défunt [m] ; défunte [f]
กินลูกปืน[v.] (kinlūkpeūn) EN: be shot dead FR: bouffer du plomb (fam.)
กินลูกตะกั่ว[v.] (kinlūktakūa) EN: be shot dead FR: bouffer du plomb (fam.)
แกล้งทำเป็นตาย[v. exp.] (klaēng tham) EN: pretend to be dead FR: faire le mort
กลางดึก[n.] (klāngdeuk) EN: dead of night FR:
กลางดึก[adv.] (klāngdeuk) EN: late at night ; after midnight ; in the dead of the night ; in the dead hour of the night ; in the middle of the night ; deep into the night FR: tard dans la nuit ; très tard
กด[n.] (kot) EN: [the third of the "Eight Word Ending Protocols" in Thai grammar, the "-d" and "-t" sound at the end of a syllable, a dead ending] FR:
ลับหน้า[v.] (lapnā) EN: be dead FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: moult ; molt (Am.) ; slough off the dead skin FR:
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead FR: tomber mort
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
ไม่มีชีวิต[adj.] (mai mī chīw) EN: lifeless ; dead ; inanimate FR:
ไม้ตายขาน[n. exp.] (māi tāikhān) EN: row of dead wood-tree FR:
เมาแอ๋[adj.] (mao aē) EN: dead drunk FR: bourré (fam.)
เมาหัวราน้ำ[X] (mao hūarānā) EN: dead drunk FR: ivre mort
เมามาย[v.] (maomāi) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
เมามาก[v. exp.] (mao māk) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)
เมาแประ[adj.] (mao prae) EN: dead drunk ; completely soused FR: ivre mort
มตก[n.] (mataka) EN: dead FR:

dead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voraus; vorwärts; voran {adv} | genau vorwärtsahead | dead ahead
achtern; achteraus {adj} | genau rückwärtsastern | dead astern
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center
Totenkult {m}mortuary practices; cult of the dead
Eigengewicht {n}own weight; dead weight
Totenreich {n}realm of the dead
Sackgasse {f}dead-end street; dead end
scheintot {adj}seemingly dead
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow
Totensonntag {m}Sunday before Advent on which the dead are commemorated
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
Deadlock {m}; Deadlock-Situation
Flaute {f}dead calm
Leergewicht {n}; totes Gewichtdead weight
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Totseil {n}dead rope
Totzeit {f}dead time
schnurgerade {adj}dead straight
sternhagelvoll; sternhagelblau {adj}dead drunk; rolling drunk; roaring drunk; blotto
Tödlichkeit {f}deadliness
sterbenslangweilig {adj} [ugs.]deadly boring; dryasdust
todernst {adj}deadly serious
tödlich {adj} | tödlicher | am tödlichstendeadly | deadlier | deadliest
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline
Anmeldeschluss {m}registration deadline; application deadline
Moabsperling {m} [ornith.]Dead Sea Sparrow
Todsünde {f}mortal sin; deadly sin
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower
Plunder {m}deadwood
Revisionszeitfenster {n}revision deadline
Rumpfquerschnittswinkel {m} (Schiff)deadrise
Patt {n}stalemate; deadlock
patt {adj}stalemate; deadlock
Untoten {pl}the undead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dead
Back to top