ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

total

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *total*, -total-

total ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
total (n.) ผลรวม See also: ยอดรวม
total (adj.) โดยสมบูรณ์
total (adj.) ทั้งหมด See also: เต็มที่
total (vt.) รวมยอด See also: รวมทั้งหมด
total (vt.) ทำลาย (คำสแลง)
totaling (n.) การบวก Syn. summing up, computing
totalitarian (n.) เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการ
totalitarianism (n.) ระบบการปกครองแบบเผด็จการ
totality (n.) ความสมบูรณ์แบบ
totality (n.) จำนวนทั้งหมด See also: จำนวนรวม
totalizator (n.) เครื่องคำนวณ
totalize (vt.) คิดรวม See also: รวมยอด
totally (adv.) โดยสิ้นเชิง See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์ Syn. completely
English-Thai: HOPE Dictionary
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totalise(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely
English-Thai: Nontri Dictionary
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
totalitarian stateรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
totalitarianismระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
totally ordered setเซตอันดับทุกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
total available watertotal available water, ความชื้นทั้งหมดที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนวนรวม (n.) total See also: totality, a total amount Syn. ผลรวม
ทั้งชิ้น (adv.) total See also: whole, all, wholly Syn. ทั้งอัน
ทั้งดุ้น (adv.) total See also: whole, all, wholly Syn. ทั้งชิ้น, ทั้งอัน
ทั้งอัน (adv.) total See also: whole, all, wholly Syn. ทั้งชิ้น
ยอด (n.) total See also: totality, a total amount Syn. จำนวนรวม, ผลรวม
ยอดรวม (n.) total See also: totality, sum, whole, full amount Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม
ยอดสุทธิ (n.) total See also: totality, sum, whole, full amount Syn. ยอด, ผลรวม
รวบยอด (adj.) total See also: all-inclusive Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
รวมทั้งสิ้น (adj.) total See also: all-inclusive Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมยอด
รวมทั้งสิ้น (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมยอด
รวมทั้งหมด (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
รวมเบ็ดเสร็จ (adj.) total See also: all-inclusive Syn. รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
รวมเบ็ดเสร็จ (v.) total See also: add up, amount, come altogether to Syn. รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
สิริ (v.) total See also: summate, tote, aggregate Syn. รวม
มวลรวม (n.) total mass See also: aggregates Syn. ผลรวม
ยอดการขาย (n.) total sales
ทุกทาง (adv.) totally See also: completely, entirely, thoroughly
หมดเปลือก (adv.) totally See also: entirely, completely Syn. แจ่มแจ้ง
อย่างจัง (adv.) totally See also: thoroughly, completely Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก
เต็มประตู (adv.) totally See also: completely, entirely, thoroughly Syn. ทุกทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
It's totally suit you!มันเหมาะกับเธอโดยแท้
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A couple of hours ago, Senator Brenner called your tenure here a total failure.{\cHFFFFFF}A couple of hours ago, Senator Brenner called your tenure here a total failure.
There's nobody to be trusted in total war.ในสงครามทั้งหมด ทำได้ดี แม้ว่า
He likes to shit and fuck in total privacy.เขา ชอบ จะ อึ และเพศสัมพันธ์ ใน ความเป็นส่วนตัวทั้งหมด
You wanted total submission, you got it.คุณ ต้องการ ส่ง ทั้งหมด ที่คุณ ได้รับมัน
That's 18 until it's inside the u. s. radar cup. figure 2 for our response, say,20 until total commitment.เรดาห์สหรัฐฯจะจับได้ในอีก 18 นาที +2 นาที สำหรับขั้นตอนสั่งการ
I'm sure it will only be a matter of minutes before the president commits to total release.อีกแค่ไม่กี่นาที ประธานาธิบดีจะสั่งตอบโต้เต็มรูปแบบ
A complete and total barf-o-rama.อาเจียนอราม่า จบบริบูรณ์
And that is one fifth of the total revenue from all of last year.นายไม่ได้มาสายหรอก ฉันจะพานายไปชมให้ทั่วเลย
This sector has been under total control for over five years.พื้นที่ส่วนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
They're roaches, and total destruction is the only way to deal with them.ไอ้พวกนี้น่าฆ่าล้างโคตรให้หมด
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด
The one word sent me into total shock, from which, I'm afraid, I've never quite recovered.คำพูดคำเดียวทำให้ฉันตกอยู่ในอาการช๊อค - ซึ่งฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีวันหายได้เลย + ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

total ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 社会总需求 / 社會總需求] aggregate social demand; total requirement of society
全面禁止[quán miàn jìn zhǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, 全面禁止] complete prohibition; total ban
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
全权[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 全权 / 全權] full powers; total authority; plenipotentiary powers
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, 生产总值 / 生産總值] gross domestic production (GDP); total output value
完形[wán xíng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 完形] total form; coherent whole; Gestalt; holistic
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, 积分 / 積分] integral (in calculus); total credits earned by student
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, 销售额 / 銷售額] sales figure; total income from sales; turnover
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全胜 / 全勝] total victory; to excel by far; name of a tank; slam
全影[quán yǐng, ㄑㄩㄢˊ ˇ, 全影] total shadow; umbra
全蚀[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, 全蚀 / 全蝕] total eclipse
全食[quán shí, ㄑㄩㄢˊ ㄕˊ, 全食] total eclipse
横扫千军[héng sǎo qiān jūn, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ, 横扫千军 / 橫掃千軍] total annihilation
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 全面] all-around; comprehensive; total; overall
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 统共 / 統共] altogether; in total
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 总共 / 總共] altogether; in sum; in all; in total
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 总 / 總] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, 落得] ending up as; leading to; resulting in; in total
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 全球] entire; total; global
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, 人性] human nature; humanity; human; the totality of human attributes
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 戒酒] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol
极权主义[jí quán zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 极权主义 / 極權主義] totalitarianism
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 漠不关心 / 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, 统统 / 統統] totally

total ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トータルコスト[, to-tarukosuto] (n) {comp} total cost
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste
メスアップ[, mesuappu] (n,vs) (abbr) (See メスフラスコ,アップ・1) diluting in measuring cylinder to ~ ml total
一文不知[いちもんふち, ichimonfuchi] (n,adj-no) total illiteracy
一文不通[いちもんふつう, ichimonfutsuu] (n,adj-no) total illiteracy
中間集計[ちゅうかんしゅうけい, chuukanshuukei] (n) preliminary results; intermediate results; in-progress total
丸焼け[まるやけ, maruyake] (n) total fire loss; completely burned
全廃[ぜんぱい, zenpai] (n,vs) total abolition; (P)
全滅[ぜんめつ, zenmetsu] (n,vs) annihilation; total destruction; complete destruction; crushing defeat; (P)
全盲[ぜんもう, zenmou] (n,adj-no) total blindness
全身不随[ぜんしんふずい, zenshinfuzui] (n) total paralysis
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright)
全面戦争[ぜんめんせんそう, zenmensensou] (n) total war; all-out war
全面撤退[ぜんめんてったい, zenmentettai] (n,vs) total (full-scale) withdrawal; complete pullout (pullback)
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P)
合計額[ごうけいがく, goukeigaku] (n) total amount; aggregate sum
外貨準備高[がいかじゅんびだか, gaikajunbidaka] (n) total amount of foreign currency reserves; foreign exchange reserves
密着[みっちゃく, micchaku] (n,vs) (1) glued to; closely related to; (2) giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary; (P)
密着取材[みっちゃくしゅざい(uK), micchakushuzai (uK)] (n,vs) (See 密着・2) total coverage; giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary
延べ人員;延人員[のべじんいん, nobejin'in] (n) total personnel
延べ時間[のべじかん, nobejikan] (n) total man-hours; total hours
拘束時間[こうそくじかん, kousokujikan] (n) total hours spent working
核廃絶[かくはいぜつ, kakuhaizetsu] (n) total abolition of nuclear weapons
疲労困憊[ひろうこんぱい, hiroukonpai] (n,vs) total exhaustion
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction
皆既[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality
皆既日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse
皆既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality
真っ暗(P);真暗[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P)
競争率[きょうそうりつ, kyousouritsu] (n) ratio of successful (applicants) to total applicants
累計[るいけい, ruikei] (n,vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P)
総力戦[そうりょくせん, souryokusen] (n) all-out war; total war
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art
総売り上げ;総売上[そううりあげ, souuriage] (n) total sales; total proceeds
総量規制[そうりょうきせい, souryoukisei] (n) total volume control; regulations on total allowable volumes of pollutants
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] (n) {comp} aggregate results; total results
高カロリー輸液[こうカロリーゆえき, kou karori-yueki] (n) high-calorie infusion; total parenteral nutrition
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total
合計[ごうけい, goukei] sum, total
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity
合計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results
小計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function

total ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุพันธ์รวม[n. exp.] (anuphan rūa) EN: total derivative FR:
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
จำนวน[X] (jamnūan) EN: FR: au total ; en tout
จำนวนสมาชิก[n. exp.] (jamnūan sam) EN: FR: total des membres [m]
จันทรคราสเต็มดวง[n. exp.] (janthrakhrā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
จันทรุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (janthruparā) EN: total lunar eclipse FR: éclipse totale de lune [f]
การหาตัวหลักเต็มอัตรา[n. exp.] (kān hā tūa ) EN: complete pivoting ; full pivoting ; total pivoting FR:
การคัดค้านทั้งหมด[n. exp.] (kān khatkhā) EN: total ban FR:
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (khā chai jā) EN: total expenditure FR: dépense totale [f]
คะแนนรวม[n. exp.] (khanaēn rūa) EN: total score ; total number of votes FR:
คิดเบ็ดเสร็จ[X] (khit betset) EN: all-inclusive ; total price FR:
ความสูญเสียโดยสิ้นเชิง[n. exp.] (khwām sūnsī) EN: total loss FR:
มวล[adj.] (mūan) EN: entire ; all ; whole ; total FR: entier ; total
มวลรวม[n. exp.] (mūan rūam) EN: total mass FR:
เป็นจำนวนเงิน …[X] (pen jamnūan) EN: FR: d'un montant de … ; le montant s'élève à … ; le total se chiffre à …
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: total ; sum ; quotient ; result ; effect FR: résultat [m] ; total [m] ; produit [m]
ผลผลิตรวม[n. exp.] (phonphalit ) EN: total product ; total production FR:
ผลรวม[n.] (phonrūam) EN: summation FR: total [m]
ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม[n. exp.] (phon tāng c) EN: total differential FR:
ประชากรทั้งหมด[n. exp.] (prachākøn t) EN: total population FR: population totale [f]
รายรับรวม[n. exp.] (rairap rūam) EN: total revenue FR: revenu total [m]
ราคารวม[n. exp.] (rākhā rūam) EN: total price FR: prix total [m]
รังสีรวม[n. exp.] (rangsī rūam) EN: global radiation ; total radiation FR:
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวม[adj.] (rūam = ruam) EN: total ; gross ; including all FR: total
รวมเบ็ดเสร็จ[adj.] (rūambetset) EN: total FR:
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด[n. exp.] (rūam khācha) EN: in all ; total expense FR:
รวมเงินที่ต้องชำระ[xp] (rūam ngoen ) EN: total amount FR: montant total à payer [m]
รวมเป็น...[X] (rūam pen …) EN: to total … FR: au total il y a …
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท[xp] (rūam pen ng) EN: for a total cost of ... bahts FR: pour un moment total de ... bahts
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangm) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to FR:
รวมยอด[n. exp.] (rūam yøt) EN: total ; sum total ; total amount ; grand total ; altogether FR:
รวบยอด[v. exp.] (rūap yøt) EN: total FR:
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal FR:
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things FR:
ซื้อครบ...[X] (seū khrop .) EN: FR: pour un achat d'un montant total de … ; pour tout achat de plus de ...
สิริ[v.] (siri) EN: total FR:
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total

total ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilanzsumme {f}balance sheet total
Zwischensumme {f}batch total
Totalpivotisierung {f} [math.]complete pivoting; total pivoting
betrunken; berauscht {adj} | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk
Prüfsumme {f}gibberish total
Gesamtsumme {f}grand total
Prüfsumme {f}hash total
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass
verrückt; hirnrissig; deppert {adj} | total verrücktnutty | nutty as a fruitcake
Prüfsumme {f}proof total
Gesamtsumme {f}sum total
Totalverlust {m} | wirklicher Totalverlusttotal loss | actual total loss
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost
abstinent; enthaltsam {adj}teetotal
Kontenabsummierung {f}account totalling
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force
Gesamteinkommen {n}total income
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published
Summe {f}total
Summenzeile {f}total line
Abstinenz {f}teetotalism
Totalisator {m} | Totalisatoren
Totalität {f}totality
Gesamtabfluss {m}total runoff
Gesamtauflage {f} einer Zeitungtotal circulation
Gesamtbevölkerung {f}total population
Gesamtbewertung {f}total evaluation
Gesamteinnahme {f}total receipts
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance
Gesamtentschädigung {f}total compensation
Gesamtertrag {m}total proceeds
Gesamthärte {f}total hardness
totalitär {adj} | totalitärer | am totalitärstentotalitarian | more totalitarian | most totalitarian
totalitäres System | totalitäre Systeme {pl}totalitarianism | totalitarianisms

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า total
Back to top