ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extinguished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extinguished*, -extinguished-

extinguished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extinguished (adj.) ดับ (ไฟ, แสง)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinguishedไม่มีคลื่นเลย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have to listen mukesh, listen carefully, when fire extinguished you came back again mukesh yeah... so?คุณต้องฟัง มูเคซ, ฟังให้ดูนะ เมื่อไฟดับลง คุณกลับมาอีกครั้ง มูเคซ งั้นหรอ...
Missing species, extinguished forever,สัตว์ที่สูญพันธุ์ หายไปอย่างถาวร
But understanding when that fire is lit and when it is extinguished is far more difficult than simply reading a brain scan.แต่การทำความเข้าใจเมื่อไฟที่มีไฟ และเมื่อมันจะดับ อยู่ไกลยากกว่าเพียงแค่การอ่านการ สแกนสมอง
Or be extinguished by threatening storm.หรืออาจถูกดับไปด้วยการคุกคามของพายุ
Much of the light of Ancient Greek science would have been permanently extinguished without their efforts.มากของแสงของวิทยาศาสตร์ กรีกโบราณจะได้รับ ดับอย่างถาวรโดยไม่ต้อง พยายามของพวกเขา
It cannot be extinguished by water or by sand.ดับด้วยน้ำหรือทรายไม่ได้
The flames were extinguished in four hours, but the two-story house was completely ruined.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสี่ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ตัวบ้านสองชั้นถูกเผาวอดทั้งหลัง
And the human race will be extinguished.และมนุษยชาติ ก็จะถูกล้างเผ่าพันธ์
It was there that we learned the value of human life, and the ease with which it can be extinguished.สร้างอนาคตร่วมกันได้ ผมเป็นทหารราบหลุยเซียน่าตอนอายุ 28
I thought was long extinguished.ที่ฉันคิดว่ามันหายไปนานแล้ว
Their innocence was extinguished.ความบริสุทธิ์พวกเขาก็สูญสิ้นไป
Legendary warriors, the powers that created us now want us all extinguished.นักรบในตำนาน, อำนาจที่สร้างเรา ตอนนี้พวกเราทุกคนต้องการดับ

extinguished ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, 汩] confused; extinguished

extinguished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
百物語[ひゃくものがたり, hyakumonogatari] (n) round of ghost stories (trad. at night with a lamp or candle being extinguished after each story)
消え残る[きえのこる, kienokoru] (v5r,vi) to remain unextinguished; to survive
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely

extinguished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ริบรี่ ; ริบหรี่[adj.] (riprī) EN: dim ; faint ; almost extinguished FR:
วอดวาย[adj.] (wøtwāi) EN: ruined ; destroyed ; extinguished FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extinguished
Back to top