ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

existing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *existing*, -existing-

existing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
existing (adj.) ที่มีอยู่ Syn. existent
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
The only existing matrix was destroyed right after it was cutแผ่นมาสเตอร์ที่มีถูกทำลายทันทีหลังจากตัดเสร็จ
I don't think that any existing prosthetic devices hold a candle to what you've designed here.ผมไม่คิดว่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมใดๆ จะเทียบได้กับสิ่งที่คุณออกแบบนี่
Tarsians are existing everywhere on Agharta.เทรเชียนยังคงมีอยู่ ทุกๆที่ในดาวอกาท่า
It would be mine, what with him not existing and all.จะเป็นเสียงฉัน เพราะเขาไม่มีตัวตน
No, it's far too much data for any existing storage system.This woman needs a vice.
We need to scrap the existing plan, find a new breach point.เราต้องทิ้งแผนเก่าไป หาจุดบุกเข้ามาใหม่
There's no reason to break our existing relationship to...ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เพื่อที่จะ...
Sometimes you have to use existing parts.บางทีก็ต้องใช้ของที่มีอยู่แล้ว
As well as intensive study of relative case work and existing literature.รวมทั้งศึกษาด้านความเชื่อมโยงในคดี และจากเอกสารต่าง ๆ
All existing in perfect harmony.ว่าไงดี เหมาะสม ตามทำนอง เราจะต้อง จัดวางของพวกนี้ลงไป ดู
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม

existing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会意 / 會意] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, 会意字 / 會意字] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, 事态 / 事態] situation; existing state of affairs
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
现有[xiàn yǒu, ㄒㄧㄢˋ ㄧㄡˇ, 现有 / 現有] currently existing; currently available
既有[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, 既有] existing

existing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work)
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P)
ペーパーカンパニー[, pe-pa-kanpani-] (n) paper company (i.e. existing "only on paper")
[け, ke] (n) {Buddh} lacking substance and existing in name only; something without substance
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment
従来[じゅうらい, juurai] (n-adv,n-t,adj-no) up to now; so far; traditional; existing (e.g. equipment); (P)
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment
現状[げんじょう, genjou] (n,adj-no) present condition; existing state; status quo; (P)
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
現行法規[げんこうほうき, genkouhouki] (n) existing laws; regulations now (at present) in force
相待[そうだい, soudai] (n) {Buddh} (See 絶待) existing in opposition or interdependence
街道[かいどう, kaidou] (n) highway (esp. one existing from the Edo period); main road; (P)
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution
諸法[しょほう, shohou] (n) {Buddh} all existing things (formed and formless)
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] (n) {comp} coexisting segment
既存[きそん(P);きぞん(ik), kison (P); kizon (ik)] (n,adj-no) existing; (P)
既成[きせい, kisei] (n,adj-no) established; completed; existing; (P)
無き[なき, naki] (adj-f,suf) (uk) (See 無い) -less (often used after one word to modify another, e.g. soulless body); lacking; non-existing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.)
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment
既設[きせつ, kisetsu] established, existing
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment

existing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีอายุ[adj.] (mī-āyu) EN: old ; elderly ; aged ; advanced in years ; existing FR: âgé
มีอยู่[adj.] (mī yū) EN: existing ; in existence ; available ; inherent FR: existant ; disponible
เป็น[adj.] (pen) EN: live ; living ; existing FR:

existing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า existing
Back to top