ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

functioning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *functioning*, -functioning-

functioning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
functioning (adj.) ซึ่งทำงานอยู่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่ Syn. acting, working
functioning (adj.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่

functioning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 正常工作] normal operation; proper functioning

functioning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
本切羽[ほんせっぱ, honseppa] (n) (1) (See 本開き) functioning cuff buttons on a jacket (i.e. those that can be buttoned and unbuttoned); (2) surgeon's cuffs
本開き[ほんびらき, honbiraki] (n) (1) (See 本切羽) functioning cuff buttons on a jacket (i.e. those that can be buttoned and unbuttoned); (2) surgeon's cuffs
機能停止[きのうていし, kinouteishi] (n) {comp} stopping functioning; being out of service
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า functioning
Back to top