ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exact*, -exact-

exact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exact (vt.) ต้องการ Syn. compel, extort, force
exact (adj.) ถูกต้องแม่นยำ Syn. accurate, correct
exact from (phrv.) บังคับเรียกเก็บจาก See also: บีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย) Syn. exact of
exact of (phrv.) บังคับเรียกเก็บจาก See also: บีบบังคับ (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)
exact opposite (n.) สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน
exacting (adj.) ซึ่งต้องการความสนใจมาก See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก Syn. demanding
exaction (n.) การออกคำสั่ง See also: การบัญชาการ Syn. direction, dictation, rule, charge, regulation, bidding, domination, dominion, coercion, compulsion, constraint, hold, supervision, government
exactitude (n.) ความถูกต้องแม่นยำ See also: ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. accuracy, precision
exactly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด Syn. precisely
exactly the same (adv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
exactness (n.) ความถูกต้อง See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. preciseness, precision
English-Thai: HOPE Dictionary
exact(อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ., See also: exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S...
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ,การเรียกร้องความต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น
English-Thai: Nontri Dictionary
exact(adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exact ageอายุตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exact Conversionค่าแน่นอน [การแพทย์]
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะเกณฑ์ (v.) exact See also: force, compel Syn. กำหนด, ถือ, ระบุ, สรุป
ดิก (adv.) exactly See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely Syn. จริงๆ
ตรงเป๊ะ (adv.) exactly See also: accurately Syn. แม่นยำ, เที่ยงตรง
ถ้วน (adv.) exactly See also: correctly, accurately Syn. ครบ, เต็มจำนวน Ops. ขาดเกิน
พอดิบพอดี (adv.) exactly See also: just right Syn. พอดี
เต็มจำนวน (adv.) exactly See also: correctly, accurately Syn. ครบ Ops. ขาดเกิน
เป๋ง (adv.) exactly See also: right, accurately, absolutely, directly, precisely Syn. เผง, เป้ง
เปรี๊ยะ (adv.) exactly See also: precisely, accurately, precisely Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ
เพะ (adv.) exactly See also: precisely Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ
แม่นตรง (adv.) exactly See also: accurately Syn. แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, เที่ยงตรง
รู้แน่แก่ใจ (v.) exactly know See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Where exactly are you?คุณอยู่ที่ไหนกันแน่
We don't exactly have a playtime like youพวกเราไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนคุณแน่นอน
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
That is exactly what I am doingนั่นแหล่ะคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
And what exactly do you want in return?และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
I'm exactly where I'm supposed to beฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
What exactly do you want in return?จริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืนล่ะ
You're not exactly what you seem, are you?คุณไม่ใช่อย่างที่เห็นนี่ใช่ไหม?
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
You're not exactly what you seem, are you?เธอไม่ใช่คนอย่างที่เห็นชัดๆ อยู่นี่ใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody can know a thing like that. This isn't an exact science.ไม่มีใครสามารถรู้ว่าสิ่งที่ต้องการที่ นี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน
Now, before the sun comes up we're going to build on this sight an exact replica of the town of Rock Ridge.ก่อนตะวันขึ้น เราจะจำลองบริเวณนี้ ให้เหมือนเมืองร็อคริดจ์
And the chances that these bozos got the exact shark...โอกาสที่พวกบ้านี่จะจับตัวนั้นได้...
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด.
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย
You know, the exact moment of her re-animation.พวกแกรู้มั้ย ช่วงเวลานี้เลย ช่วงเวลาที่เธอจะตื่นขึ้นมา
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... ....
He's gonna do the same exact thing that I said.เขาจะทำเหมือนที่ผมพูด
His exact words were, "Jack broke it, let him fix it".เขาก็บอกว่า แจ็คทำหัก ให้เขาจัดการด้วย
That's not really an estimate. Those are exact figures.นั่นไม่ใช่ประมาณการ เป็นตัวเลขจริง

exact ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, 准确 / 準確] accurate; exact; precise
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, 精准 / 精準] accurate; exact; precision
确切[què qiè, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 确切 / 確切] definite; exact; precise
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, 一模一样 / 一模一樣] exactly the same (成语 saw); carbon copy
[qià, ㄑㄧㄚˋ, 恰] exactly; just
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ, 恰恰] exactly; just; precisely
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
[gāng, ㄍㄤ, 刚 / 剛] hard; firm; strong; just; barely; exactly
刚好[gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ, 刚好 / 剛好] just; exactly; happen to be
同音字[tóng yīn zì, ㄊㄨㄥˊ ㄗˋ, 同音字] homonym (character with exactly the same sound)
同音词[tóng yīn cí, ㄊㄨㄥˊ ㄘˊ, 同音词 / 同音詞] homonym (word with exactly the same sound)
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
[kē, ㄎㄜ, 苛] severe; exacting
可不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, 可不是] that's just the way it is; exactly
同音[tóng yīn, ㄊㄨㄥˊ , 同音] unison; homonym (exactly the same sound)

exact ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中台[ちゅうだい, chuudai] (n) (1) (obsc) exact center of the Garbhadhatu mandala; (2) platform upon which the fire is lit in a stone lantern
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
寸分たがわず;寸分違わず[すんぶんたがわず, sunbuntagawazu] (exp) accurate; to the inch; exact
対立概念[たいりつがいねん, tairitsugainen] (n) the exact opposite concept (idea); the antithesis
生き写し[いきうつし, ikiutsushi] (n) lifelike; exact resemblance
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
かっちり[, kacchiri] (adv,n,vs) tightly; exactly
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P)
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P)
ちょっきり[, chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip
どんぴしゃり;ドンピシャリ[, donpishari ; donpishari] (int) exactly right!; dead on
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping)
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping)
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P)
ピンポン(P);ピンポーン[, pinpon (P); pinpo-n] (n) (1) ping-pong; table tennis; (int) (2) exactly!; surely!; that's it!; (P)
一分一厘も違わず[いちぶいちりんもたがわず, ichibuichirinmotagawazu] (exp) to be exactly alike
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to
同様に[どうように, douyouni] (adv) identically; in the (exact) same way; similarly
図星を指す[ずぼしをさす, zuboshiwosasu] (exp,v5s) to hit the nail on the head; to guess exactly right
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat
正に(P);将に;当に[まさに, masani] (adv) (1) (uk) (esp. 正に) exactly; surely; certainly; (2) (esp. 将に) just (about to); on the verge (of doing or happening); (3) (esp. 当に) duly; naturally; (P)
正反対[せいはんたい, seihantai] (adj-na,n) bipolar; polar; polarity; exactly opposite; (P)
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P)
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes
言葉通り;言葉どおり[ことばどおり, kotobadoori] (n,adj-no) exactly as stated; verbatim

exact ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact FR: extorquer
ใช่[v.] (chai) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right ; yeah (inf.) FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; Affirmatif ! ; ouais (fam.)
ชื่อจริง[n. exp.] (cheū jing) EN: FR: nom exact [m] ; véritable nom [m]
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
เห็นด้วย[xp] (hen dūay) EN: right ; that's right ; you're right ; affirmative FR: c'est exact ; vous avez raison ; d'accord
กะเกณฑ์[v.] (kakēn) EN: exact ; force ; compel FR: exiger
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact FR: adéquat ; approprié ; ad hoc
การหารลงตัว[n. exp.] (kānhān long) EN: exact division FR:
แม่น[adj.] (maen) EN: accurate ; exact ; precise ; correct ; right FR: précis ; exact ; correct
แม่น[v.] (maen) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right FR: oui ; exact ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
แม่นยำ[v.] (maenyam) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise FR:
แม่นยำ[adj.] (maenyam) EN: accurate ; exact ; correct ; precise FR: précis ; exact ; correct
ไม่ใช่[v. exp.] (mai chai [=) EN: No, it isn't! ; not at all ; that's not it FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas vrai ! ; Non ! ; pas du tout ; ce n'est pas exact ; non pas ; Que nenni ! (vx)
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact
พอดี[adj.] (phødī) EN: fit ; just ; just right ; just enough FR: adéquat ; approprié ; convenable ; exact ; juste ; ad hoc
สมการแบบแม่นตรง[n. exp.] (samakān baē) EN: exact equations FR:
สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง[n. exp.] (samakān cho) EN: exact differential equation FR:
เท่ากันทุกอย่าง[adj.] (thao kan th) EN: equivalent in all aspects (with) ; exact equivalent (of) FR: semblable à tous égards
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; certain ; straight ; true FR: précis ; exact
เที่ยงตรง[adj.] (thīengtrong) EN: accurate ; exact ; correct ; certain ; upright ; impartial ; just FR: exact ; juste
ถ้วน[adj.] (thūan) EN: round ; exact FR: net
ถูก[adj.] (thūk) EN: right ; correct ; accurate ; true FR: exact ; correct ; vrai ; juste
ถูกแล้ว[X] (thūk laēo) EN: yes ; that's right ; sure FR: effectivement ; c'est juste ; c'est exact ; c'est bien cela
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
วิทยาศาสตร์[n.] (witthayāsāt) EN: science ; exact science FR: science [f] ; sciences [fpl] ; science exacte [f]
บ่แม่น[adv.] (bø maen) EN: No, it isn't! FR: Non, ce n'est pas cela ! ; Ce n'est pas exact
ใช่แล้ว [X] (chai laēo) EN: exactly ; of course FR:
ดิก[adv.] (dik) EN: exactly ; perfectly ; closely FR: parfaitement ; exactement
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only FR:
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hen dūay yā) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เฮี้ยบ[adj.] (hīep) EN: strict ; exacting ; harsh FR:
ขณะนี้เวลา ... นาฬิกา[xp] (khana nī wē) EN: FR: il est exactement ... heures
คลาดเคลื่อน[v.] (khlātkhleūo) EN: be incorrect ; be inexact ; err ; be in error ; miss FR: être incorrect
ข้อมูลคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khømūn khlā) EN: FR: données inexactes [fpl]
ความแม่น[n.] (khwām maen) EN: accuracy FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maeny) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thukt) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness ; righteousness FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thukt) EN: exactitude ; accuracy ; precision FR: précision [f]
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis] FR: vraiment ; exactement ; bien sûr ; évidemment ; bien entendu ; [particule finale d'insistance]

exact ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genau; richtig; pünktlich {adj} | genauer | am genauesten; am genaustenexact | more exact | most exact
ungenau {adj} | ungenauer | am ungenausteninexact | more inexact | most inexact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exact
Back to top