ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obsolete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obsolete*, -obsolete-

obsolete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obsolete (adj.) ที่ล้าสมัย See also: ที่พ้นสมัย, ที่คร่ำครึ, ที่หมดสมัย Syn. out of date, outmoded Ops. new, recent, modern
obsoleteness (n.) ความโบราณ See also: ความเก่า, การพ้นสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
obsolete(ออบซะลีท') adj. ล้าสมัย,เลิกใช้แล้ว,เก่าคร่ำครึ., See also: obsoleteness n., Syn. desused
English-Thai: Nontri Dictionary
obsolete(adj) ล้าสมัย,คร่ำครึ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obsoleteพ้นสมัย, เลิกใช้แล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Obsoleteล้าสมัย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความล้าสมัย (n.) obsoleteness See also: antiquatedness Syn. ความเก่า, ความโบราณ Ops. ความทันสมัย, ความนำสมัย
ความโบราณ (n.) obsoleteness See also: antiquatedness Syn. ความเก่า Ops. ความทันสมัย, ความนำสมัย
obs (abbr.) คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An obsolete tribe from Delaware.ชนเผ่าพื้นเมืองจาก เดล่าเวร์ น่ะ
It is with regret that Ginei Studios, Ltd... announces its studio facility is obsolete and will be closed.น่าเศร้าสำหรับ จิเนอิ สตูดิโอ ... ประกาศว่า เครืองไม้เครื่องมือของสตูดิโอ พ้นสมัยไปแล้วและจะต้องถูกปิดลง.
$60 barrels of oil would be obsolete if that thing ever hit the mainstream.น้ำมันบาร์เรลละ60ดอลลาร์จะตกยุคไปเลยถ้าไอ้นี่ออกสู่ตลาด
Actually, the research paper is on libraries and how during the digital age they're becoming increasingly obsolete for our generation.ที่จริงแล้ว เป็นรายงาน เกี่ยวกับ ห้องสมุด กับการค่อยๆ หมดสมัยไป ของมันในยุคดิจิตอล ต่อรุ่นของเรา
Uh,rolled everything into venture capital-- obsolete companies,bankrupt businesses.เธอเอาทุกอย่างไปลงทุนเสี่ยง บริษัทตกยุค ไม่ก็พวกธุรกิจล้มละลาย
AND THAT HE'S UNWANTED AND OBSOLETE IN THEIR LIVES.ในฐานะสามี เขารู้สึกเหมือนถูกดูถูกและเยาะเย้ยจากภรรยา ใช่ ถูกล่ะ ต้องดีแน่ๆ
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ
I certainly cannot tell you that Russia quietly sold an obsolete tactical satellite to a certain telecom in Mumbai.ผมบอกคุณแน่นอนไม่ได้ว่า รัสเซียได้แอบขาย ดาวเทียมสอดแนมที่ตกรุ่นแล้ว ให้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในมุมไบ
It's an obsolete tradition, this asking for permission.ประเพณีการขออนุญาตนี่ล้าหลังมาก
Obsolete now! We're concentrating on flying dreadnoughts.อ่อน เรากำลังพัฒนา ให้เรือรบบินได้
Original Marway tissue architecture. I know it's kind of obsolete.สถาปัตยกรรมเนื้อเยื่อต้นฉบับมาร์เวย์ ผมรู้ว่ามันออกจะล้าสมัย
There is a fear that robots will continue to make the human work force obsolete.มีความกลัวว่าหุ่นยนต์จะทำให้... การใช้แรงงานมนุษย์หมดไป

obsolete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, 气门 / 氣門] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle

obsolete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P)
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P)
廃れた[すたれた, sutareta] (adj-f) out of date; disused; obsolete
[しょく, shoku] (n) (1) light; lamp; (n,n-suf) (2) obsolete unit of luminous intensity (approx. 1.0067 candela)
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
廃る[すたる, sutaru] (v5r) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion
廃れる;頽れる[すたれる, sutareru] (v1,vi) to go out of use; to become obsolete; to die out; to go out of fashion
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element

obsolete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดโนเสาร์[adj.] (dainōsao) EN: old-fashioned ; obsolete FR:
เก่า[adj.] (kao) EN: old ; outdated ; outmoded ; antique ; antiquated ; ancient ; former ; obsolete FR: vieux ; ancien ; antique ; démodé ; obsolète
คร่ำครึ[adj.] (khramkhreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent ; out-of-date ; antiquated FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
กฎหมายที่ล้าสมัย[n. exp.] (kotmāi thī ) EN: obsolete laws FR: loi obsolète [f]
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
เลิกใช้[adj.] (loēk chai) EN: obsolete FR:
เลิกใช้แล้ว[adj.] (loēk chai l) EN: obsolete FR:
หมดสมัย[adj.] (mot samai) EN: obsolete ; antiquated ; out of date FR: obsolète ; passé
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated FR: passé de mode ; obsolète
ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย[v. exp.] (prapprung k) EN: amend obsolete laws FR:
สิ้นอายุขัย[X] (sin āyukhai) EN: obsolete FR:
ตกรุ่น[adj.] (tokrun) EN: dated ; outdated ; old model ; out of production ; obsolete FR: obsolète ; désuet
เฟื้อง[n.] (feūang) EN: feuang [obsolete coin equivalent to about twelve satangs] FR:
[n.] (khø) EN: [obsolete third letter of the Thai alphabet] FR: [troisième lettre, obsolète, de l'alphabet thaï]
ฃ ขวด[n. exp.] (khø khūat) EN: [obsolete third letter of the Thai alphabet] FR: [troisième lettre, obsolète, de l'alphabet thaï]
ความล้าสมัย[n.] (khwām lāsam) EN: obsolescence ; obsoleteness ; antiquatedness FR: obsolescence [f]
ไม่ใช่แล้ว[adj.] (mai chai la) EN: FR: obsolète
โสฬส[n.] (sōlot) EN: solot ; [obsolete unit of the Old Siam currency ; an ancient copper coin worth half of an at] FR:

obsolete ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgelaufene Größe {f}obsolete size

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obsolete
Back to top