ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lifeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lifeless*, -lifeless-

lifeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifeless (adj.) ที่ตาย See also: ที่ไม่มีลมหายใจ Syn. dead
lifeless (adj.) ที่ไม่มีชีวิตชีวา See also: ที่จืดชืด Syn. dull, inactive, inert
lifeless (adj.) ที่ไร้สิ่งมีชีวิต See also: ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ
lifelessness (n.) ความไม่มีชีวิตชีวา Syn. inanimateness
English-Thai: HOPE Dictionary
lifeless(ไลฟฺ'ลิส) adj. ไม่มีชีวิต,ตาย,ไม่มีสิ่งมีชีวิต,ไม่มีชีวิตชีวา,มืดมน,จืดชืด,ไม่รู้สึก, See also: lifelessness n. ดูlifeless
English-Thai: Nontri Dictionary
lifeless(adj) สิ้นชีวิต,เซื่องซึม,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่รู้สึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซึม (n.) lifelessness See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness Syn. การซึมเศร้า
การซึมเศร้า (n.) lifelessness See also: being dispirited, inertness, gloom, inactiveness
เซื่องซึม (v.) be lifeless See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat Syn. ซึมเศร้า, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be lifeless See also: be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat Syn. เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, a thing about a shark, he's got... lifeless eyes.อยางนึงเกี่ยวกับฉลาม คือมันมี...
The entity now took out its rage on John, while leaving Betsy in an almost lifeless state.ตอนนี้ปีศาจระบายความโกรธของมัน กับจอห์น ขณะปล่อยให้เบทซี่อยู่ในสถาพเกือบไร้ชีวิต
Even if my body shall lie lifeless on the ground,หากข้าร่างของข้าปราศจากวิญญาณบนแผ่นดินนี้
Looked down at his lifeless body, quite satisfied.ยืนจ้องร่าง ไร้วิญญาณของเขา อย่างพึงพอใจทีเดียว
I simply don't believe that dull, lifeless assignments are the measures of a person's soul.Dreams in fiction lost religion But I don't mind
Pretty much just be a lifeless ghoul, with no soul. Dead eyes.ค่อนข้างมาก แค่เป็นปอบที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ ตาที่ตายแล้ว
And I know that somewhere inside that cold, lifeless exterior there's an actual human soul.และผมรู้ว่านั่น เป็นอะไรภายในที่เย็นชา เป็นท่อนไม้ แต่ก็มีวิญญาน ของความเป็นมนุษย์
You gotta lock down a whole lifeless but crazy stare.You gotta lock down a whole lifeless but crazy stare.
Lifeless corpse of my dead grandmother?ซากศพไร้ชีวิตของยายอั๊วะได้มั้ย
I have always valued my lifelessness.ฉันพอใจ ในการไม่มีชีวิตของฉัน
Lifeless, beady eyes, clawed feet, huge grotesque wings. Even fangs.ดวงตาไร้ชีวิต นกมีหู หนูมีปีก
Life from lifelessness.มีชีวิตชีวาจากไม่มีชีวิตชีวา

lifeless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无生命[wú shēng mìng, ˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, 无生命 / 無生命] inert; lifeless

lifeless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
死灰[しかい, shikai] (n) as lifeless as cold ashes
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P)

lifeless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉื่อยชา[adj.] (cheūaychā) EN: inert ; lifeless ; sluggish ; lethargic ; slow ; inactive FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิต[adj.] (mai mī chīw) EN: lifeless ; dead ; inanimate FR:
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR:
ร่วงโรย[adj.] (ruangrōi) EN: wilted ; drooping ; lifeless FR:
เซื่อง[adj.] (seūang = se) EN: slow ; sluggish ; dull ; listless ; lifeless ; lethargic FR: indolent ; nonchalant
ซึมกระทือ[adj.] (seum krathe) EN: withdrawn ; half-dead ; spiritless ; lifeless FR:
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
กาลกิริยา[n.] (kālakiriyā ) EN: death ; lifelessness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lifeless
Back to top