ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thorough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thorough*, -thorough-

thorough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thorough (adj.) ละเอียดถี่ถ้วน See also: ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ Syn. careful
thorough (adj.) ที่ทำอย่างเต็มที่ See also: ที่ทำอย่างสมบูรณ์ Syn. complete
thorough search (n.) การค้นกระจุยกระจาย See also: การรื้อค้น, การค้นทั่ว, การค้นทุกซอกทุกมุม
thoroughbred (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. full-blooded, pedigreed, papered
thoroughbred (n.) บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี See also: ผู้มีความกล้า, รถชั้นหนึ่ง
thoroughfare (n.) ถนนในเมือง (โดยเฉพาะสายหลักที่การจราจรคับคั่ง) See also: ถนนหลวง Syn. freeway, boulevard
thoroughgoing (adj.) เต็มที่ See also: สมบูรณ์ Syn. absolute, complete, thorough
thoroughly (adv.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ Syn. carefully
thoroughly (adv.) อย่างสมบูรณ์ See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง Syn. completely
thoroughpaced (adj.) ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้,สัตว์พันธุ์ดี,บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี,ผู้มีความกล้า,รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing
English-Thai: Nontri Dictionary
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้แจ้งเห็นจริง (v.) have a thorough knowledge
ทางสัญจร (n.) thoroughfare See also: passageway Syn. ถนนหนทาง, ทาง, เส้นทาง
กราวรูด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ตลอดหมด, ไม่เว้น
ตลอด (adv.) thoroughly Syn. ไม่หยุด, ไม่เว้น
ตลอดหมด (adv.) thoroughly See also: completely Syn. ไม่เว้น
ถ้วนทั่ว (adv.) thoroughly Syn. ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด
ถึงแก่น (adv.) thoroughly See also: essentially
ทั่ว (adv.) thoroughly See also: in all place, everywhere, throughout, overall, completely Syn. ตลอด
ทั่วๆ (adv.) thoroughly See also: generally, all over Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง
ทั่วถึงกัน (adv.) thoroughly See also: all over Syn. ตลอด, ทั้งหมด
ปรุ (adv.) thoroughly See also: clearly Syn. ทะลุ, ตลอด
ยิบ (adv.) thoroughly See also: attentively Syn. ยิ่ง, มาก
ละเอียด (adv.) thoroughly See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively Ops. สะเพร่า
ละเอียด (adv.) thoroughly See also: scrupulously, exhaustively Ops. หยาบ, คร่าวๆ
ละเอียดยิบ (adv.) thoroughly See also: scrupulously, exhaustively Syn. ละเอียด Ops. หยาบ, คร่าวๆ
ละเอียดละออ (adv.) thoroughly See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively Syn. ละเอียด Ops. สะเพร่า
สะอาดเรียบร้อย (adv.) thoroughly See also: neatly Ops. สกปรก
หมดจดเรียบร้อย (adv.) thoroughly See also: neatly Syn. สะอาดเรียบร้อย Ops. สกปรก
อย่างละเอียด (adv.) thoroughly See also: perfectly, wholly, totally, completely Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ
โดยตลอด (adv.) thoroughly Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ
I'm surprised. Thorough fellow like you.แปลกจัง คนถี่ถ้วนอย่างคุณ
You dream of writing a mature work but your charm... lies in your thorough immaturity!เธอคิดที่จะเขียนงานที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น แต่เสน่ห์ของงานเขียนของเธอ ก็คือความเยาว์วัย
I have to wonder if the defendant... kept a thorough record of every sperm emission... made throughout his life.แต่ฉันก็ยังสงสัยว่าจำเลย ได้บันทึกทุกครั้งที่มีการหลั่งสเปิร์ม ตลอดชีวิตของเขามานี่หรือเปล่า
The police has expressed their condolence and promised a thorough investigationทางตำรวจแสดงความเสียใจ และสัญญาว่าจะคลี่คลายคดีให้ได้
Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.มันช่างปราณีต รวดเร็ว ตรงจุด ใช้ม้านั่ง เชือกและคลอโรฟอร์ม
After a thorough examination, U.S. Army medical staff have identified, an unknown virus, primarily in body parts, that came into contact with the creature.หลังจากผ่านการตรวจสอบต่าง ๆ แล้ว, เจ้าหน้าที่วิจัยได้ระบุว่ามี, เชื่อไวรัสที่ไม่สามารถระบุได้, อยู่ในส่วนที่ร่างกาย, ได้สัมผัส สัตว์ประหลาด
Okay, we get a proper cordon up, we let the fire crews finish their stuff, and then we get forensics in to do a thorough sweep of the house.เรามาตั้งรั้วกั้นไว้ ให้ตำรวจดับเพลิงทำงานให้เสร็จก่อน แล้วให้ทีมงานพิสูจน์หลักฐาน มาตรวจบ้านให้ละเอียด
And then they're gonna give us a thorough spanking, right?และพวกเค้าจะให้เราตัดสินใจ ใช่ไม๊
Following a thorough inspection of the branch, there seems to be no sign of intelligent life.จากการการตรวจสอบอย่างละเอียด ในสาขานี้ พบว่าไม่มีสัญญาณของ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดซะเลย
It's been thorough and throughมันต้องละเอียดถี่ถ้วนและผ่านไปได้
I propose we launch a thorough investigation.ผมเสนอให้พวกเราดำเนินการ สืบสวนเรื่องราวให้ได้ความจริงทั้งหมด

thorough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, 透彻 / 透徹] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation)
警辟[jǐng pì, ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧˋ, 警辟 / 警闢] profound, thorough and moving
摸排[mō pái, ㄇㄛ ㄆㄞˊ, 摸排] thorough search
详尽[xiáng jìn, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ, 详尽 / 詳盡] thorough and detailed; exhaustive; the tedious details in full
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
周密[zhōu mì, ㄓㄡ ㄇㄧˋ, 周密] careful; thorough
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 逵] crossroads; thoroughfare
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, 入微] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed
详尽无遗[xiáng jìn wú yí, ㄒㄧㄤˊ ㄐㄧㄣˋ ˊ ㄧˊ, 详尽无遗 / 詳盡無遺] exhaustive; thorough
[lán, ㄌㄢˊ, 兰 / 蘭] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, 康衢] through street; thoroughfare
[qú, ㄑㄩˊ, 衢] thoroughfare
要路[yào lù, ㄧㄠˋ ㄌㄨˋ, 要路] important road; main thoroughfare; fig. key position
要道[yào dào, ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 要道] major road; thoroughfare; main road
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
佩兰[pèi lán, ㄆㄟˋ ㄌㄢˊ, 佩兰 / 佩蘭] orchid; fragant thoroughwort; (bot.) Eupatorium fortunei; Herba Eupatorii (used in Chinese medicine)
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, 深入] penetrate deeply; thorough
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly
[chè, ㄔㄜˋ, 彻 / 徹] thorough; penetrating; to pervade; to pass through
彻底[chè dǐ, ㄔㄜˋ ㄉㄧˇ, 彻底 / 徹底] thorough; thoroughing; complete
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, 淋漓尽致 / 淋漓盡致] thoroughly; vividly; with great eloquence
[jì, ㄐㄧˋ, 骥 / 驥] thoroughbred horse; refined and virtuous
通途[tōng tú, ㄊㄨㄥ ㄊㄨˊ, 通途] through road; thoroughfare
清查[qīng chá, ㄑㄧㄥ ㄔㄚˊ, 清查] to investigate thoroughly; to carefully inspect; to verify; to ferret out (undesirable elements)

thorough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)
熟知[じゅくち, jukuchi] (n,vs) being familiar with; having a thorough knowledge of; being well-informed about; (P)
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details
サラブレッド[, sarabureddo] (n) thoroughbred; (P)
サラブレッド種[サラブレッドしゅ, sarabureddo shu] (n) thoroughbred
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
一洗[いっせん, issen] (n,vs) thoroughly wash away
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P)
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part
幹線道路[かんせんどうろ, kansendouro] (n) main road; main thoroughfare
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P)
捏ね上げる;こね上げる[こねあげる, koneageru] (v1,vt) (1) to knead thoroughly; to work up; (2) to concoct; to make up
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly
根掘り葉掘り(P);根ほり葉ほり;根堀り葉堀り(iK)[ねほりはほり, nehorihahori] (exp,adv) thoroughly; persistently; through-and-through; (P)
極める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. 極める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P)
極め尽くす[きわめつくす, kiwametsukusu] (v5s) to do thoroughly; to check through and through
洗い上げる[あらいあげる, araiageru] (v1,vt) to finish washing; to wash well; to investigate thoroughly; (P)
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around
煮上がる[にあがる, niagaru] (v5r,vi) to boil up; to be thoroughly cooked
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P)
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
秋の七草[あきのななくさ, akinonanakusa] (n) (See 春の七草) seven autumnal flowers (bush clover, Chinese silvergrass, kudzu, fringed pink, golden lace, thoroughwort, and balloon flower)
突き詰める[つきつめる, tsukitsumeru] (v1,vt) to investigate thoroughly; to probe into; to think something through; to follow an argument to its logical conclusion
純種[じゅんしゅ, junshu] (n,adj-no) purebred; thoroughbred
純血[じゅんけつ, junketsu] (n,adj-no) pure-bred (usu. animal); pure-blooded; thoroughbred
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P)
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

thorough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious ; thorough ; prudent FR: circonspect ; attentif ; prudent
แตกฉาน[adj.] (taēkchān) EN: profound ; thorough ; expert FR: compétent ; expert ; expérimenté
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: thoroughbred FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement ; minutieusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoē) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; absolutely ; utterly ; vastly FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly FR:
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: investigate thoroughly FR:
คิดหน้าคิดหลัง[v.] (khitnākhitl) EN: think about ; consider carefully ; consider thoroughly FR: agir avec ménagement ; agir avec précaution ; mettre des gants ; prendre des gants
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities ; fineness FR: finesse [f]
กราวรูด[adv.] (krāorūt) EN: thoroughly ; completely FR: complètement
ม้าอาชาไนย[n. exp.] (mā āchānai) EN: thoroughbred horse FR:
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly FR: entièrement ; complètement ; totalement
ร่ายยาว[v.] (rāiyāo) EN: be long-winded ; explain thoroughly FR:
แตก[adv.] (taēk) EN: thoroughly ; profoundly ; convincingly FR:
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:
ถนนหลวง[n. exp.] (thanon lūan) EN: public road ; avenue ; public thoroughfare ; public way FR: avenue [f] ; boulevard [m] ; voie publique [f]
ถึงแก่น[adv.] (theungkaen) EN: thoroughly FR:
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly FR: partout ; en tout
ทั่วกัน[adv.] (thūa kan) EN: without exception ; all together ; thoroughly FR: sans exception
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ตรลอด[X] (traløt) EN: thoroughly FR:
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution
ยิบ[adv.] (yip) EN: thoroughly FR:

thorough ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gründlich; konsequent; sorgfältig; genau; reiflich {adj} | gründlicher; konsequenter; sorgfältiger; genauer; reiflicher | am gründlichsten; am konsequentesten; am sorgfältigsten; am genauesten; am reiflichstenthorough | more thorough | most thorough
Rassepferd {n}thoroughbred (horse)
(freier) Durchgang | Durchgänge {pl}thoroughfare | thoroughfars

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thorough
Back to top