ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inert*, -inert-

inert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inert (adj.) เฉื่อยชา See also: อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา Syn. still, unresponsive, lifeless Ops. energetic
inert gas (n.) ก๊าซเฉื่อย
inertia (n.) ความเฉื่อย See also: แรงเฉื่อย Syn. inactivity, immobility, apathy Ops. activity, movement
inertly (adv.) อย่างเชื่องช้า See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด Syn. slowly, inactively
inertness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. idleness Ops. action
inertness (n.) ความเกียจคร้าน See also: ความขี้เกียจ, ความเฉื่อยชา Syn. idleness, sloth, torpidness Ops. briskness, diligence, alert,
English-Thai: HOPE Dictionary
inert(อินเนิร์ท') adj. เฉื่อยชา,ไม่มีชีวิตชีวา,เหงาหงอย,ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่มีฤทธิ์ทางยา., See also: inertness n., Syn. immobile
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
inert(adj) เฉื่อย,เกียจคร้าน,ซึมเซา,ชักช้า
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inertเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inert gasแก๊สเฉื่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inertเฉื่อย, เฉื่อยชา [การแพทย์]
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊าซเฉื่อย (n.) inert gas See also: noble gas
แก๊สเฉื่อย (n.) inert gas See also: noble gas, rare gas Syn. ก๊าซเฉื่อย
ความเฉื่อย (n.) inertia See also: torpor, inaction, laziness Ops. ความเร่ง
แรงเฉื่อย (n.) inertia
แฉะแบะ (adv.) inertly See also: inactively, slowly, sluggishly Syn. แบะแฉะ, เฉื่อยชา Ops. กระตือรือร้น, รวดเร็ว, ว่องไว
แบะแฉะ (adv.) inertly See also: indolently Syn. แฉะแบะ
งอมืองอตีน (v.) be inert Syn. ขี้เกียจ, เกียจคร้าน Ops. ขยัน, ดิ้นรน
งอมืองอเท้า (v.) be inert Syn. งอมืองอตีน, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน Ops. ขยัน, ดิ้นรน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dissociative Disorders Dissociative fugue, inert and indolent]การสูญเสียความทรงจำเพียงบางส่วน การหลีกหนีความจริงเมื่อจิตแตกสลาย ไร้ซึ่งชีวิตชีวาและซึมเซา
Any number of toxic or inert gases.อาจเป็นก๊าซพิษ หรือก๊าซเฉื่อย
The Omega's inert without its counterpart.ให้คนที่ให้ราคาสูงสุด โอเมก้าไม่ทำงานถ้าขาดอีกส่วนนึง
And the inertia of my life... plunging ahead, and me, powerless to stop it.มันเป็นแรงเฉื่อยของชีวิต พุ่งไปข้างหน้า ฉันไม่มีอำนาจหยุดมันไว้
An advanced inertial guidance system.ะบบนำวิถีด้วยแรงเฉื่อยที่ล้ำสมัยที่สุด
Uncle Skeeter? Do you want to incinertate our school 'cause we incinertated you in the story?คุณจะเปลี่ยนโรงเรียนของเรา
Molecular density is inert.ความหนาแน่นโมเลกุลเข้าภาวะเฉื่อย
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง
It's inert.ส่วนนี้ไม่ทำปฏิกิริยา
So, basically, with no inertia, I can make it to that door, whereas Mr. Obama has a lot of inertia, a lot of mass.ดังนั้นนี่สนามฮิกส์ มีผลต่อหนึ่งอนุภาค มากไปกว่าอนุภาคอื่น จะต้องสามารถที่จะ เกิดขึ้นกับมากขึ้น
The other one inert. Like the brain waves of a long, dreamless sleep.ส่วนอีกอันนั้นไม่แอคทีฟ คลื่นสมองเหมือนกับกำลังหลับลึกอยู่
Yes, but that should -- should catalyze a reaction between the powder and the nitrogen in the air and render the toxin inert.ใช่ แต่นั่นควรจะ -- เร่งปฏิกิริยา ระหว่างผงเคมี กับไนโตรเจนในอากาศ

inert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, 惰性气体 / 惰性氣體] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon)
惰性[duò xìng, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, 惰性] inert
惯性[guàn xìng, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 惯性 / 慣性] inertia
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, 惯性系 / 慣性系] inertial system; inertial frame (mechanics)
惯量[guàn liàng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 惯量 / 慣量] inertia (mechanics)
无生命[wú shēng mìng, ˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, 无生命 / 無生命] inert; lifeless
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 转动惯量 / 轉動慣量] moment of inertia (mechanics)
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, 雷诺数 / 雷諾數] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics)

inert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P)
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance
組織の硬直化[そしきのこうちょくか, soshikinokouchokuka] (n,vs) organizational inertia; organisational inertia
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia

inert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
เฉื่อย[adv.] (cheūay) EN: inert FR: inerte
เฉื่อยชา[adj.] (cheūaychā) EN: inert ; lifeless ; sluggish ; lethargic ; slow ; inactive FR:
แก๊สเฉื่อย[n.] (kaētcheūay ) EN: inert gas ; noble gas FR: gaz inerte [m]
ก๊าซเฉื่อย[n.] (kātcheūay =) EN: inert gas ; noble gas FR: gaz inerte [m]
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
งอมืองอตีน[v.] (ngømeū-ngøt) EN: be inert FR:
แบะแฉะ[adj.] (baechae) EN: inertly FR:
แฉะแบะ[adv.] (chaebae) EN: inertly ; sluggishly FR:
ความเฉื่อย[n.] (khwāmcheūay) EN: sluggishness ; lethargy ; torpor ; inertia ; boiling frog syndrome FR: inertie [f]
ความเฉื่อยชา[n.] (khwām cheūa) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia ; inaction FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ล้อช่วยแรง[n. exp.] (lø chūay ra) EN: flywheel FR: volant d'inertie [m]
ล้อตุนกำลัง[n. exp.] (lø tun kaml) EN: flywheel FR: volant d'inertie [m]
โมเมนต์ความเฉื่อยชา [n. exp.] (mōmēn khwām) EN: moment of inertia FR: moment d'inertie [m]
มวลเฉื่อย[n. exp.] (mūan cheūay) EN: inertial mass FR:
ภาวะพัก[n. exp.] (phāwa phak) EN: inertia ; resting state FR: inertie [f]
แรงเฉื่อย[n. exp.] (raēng cheūa) EN: force of inertia ; inertia ; momentum FR: force d'inertie [f] ; inertie [f]

inert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afghanenschneefink {m} [ornith.]Meinertzhagen's Snow Finch
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Edelgas {n}inert gas
Inertialsystem {n}inertial system; inertial frame of reference
Trägheitskraft {f}inertia force
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inert
Back to top