ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ended

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ended*, -ended-

ended ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ended (adj.) ที่เสร็จสิ้น Syn. finished
ended (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: แน่นิ่ง, ซึ่งหยุดนิ่ง, ซึ่งไม่ไหวติง, ซบเซา, เฉื่อยชา, นิ่ง Syn. extinguished, no longer felt
ended (adj.) เสร็จสิ้น See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย Syn. complete Ops. unfinished, incomplete
ended (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. lapsed
ended (adj.) ยุติ See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป Syn. completed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
ครอบครัวขยาย (n.) extended family
คำถามปิด (n.) closed-ended question Syn. คำถามเปิด
คำถามเปิด (n.) open-ended question Syn. คำถามปิด
ตกทอด (v.) be descended See also: be inherited, be handed down, be passed on Syn. สืบทอด, สืบกันมา, รับช่วงต่อ
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ทวีธาภิเษก (n.) name of celebration that king ascended the throne See also: King Chulalongon, ascended the throne
ท้องพอง (v.) be a distended stomach Syn. ท้องอืด, ท้องขึ้นท้องพอง
ปิดฉาก (v.) be ended See also: be closed, be winded up, be concluded Syn. จบ, สิ้นสุด
พักงาน (v.) be suspended from job
มือดี (n.) unapprehended thief See also: master thief
ระโยงระยาง (n.) large number of ropes suspended disorderly
รับช่วงต่อ (v.) be descended See also: be inherited, be handed down, be passed on Syn. สืบทอด, สืบกันมา
สืบสกุล (v.) be descended from Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสาย
สืบสาย (v.) be descended from See also: originate Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสกุล
สืบสายเลือด (v.) be descended from See also: originate
สืบสายโลหิต (v.) be descended from See also: originate Syn. สืบสายเลือด
เคืองแค้น (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
I attended elementary school in…ฉันเข้าโรงเรียนประถมศึกษาที่...
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม

ended ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dī, ㄉㄧ, 提] carry (suspended)
故家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, 故家子弟] descended from an old family
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
引申义[yǐn shēn yì, ˇ ㄕㄣ ㄧˋ, 引申义 / 引申義] extended meaning (of an expression); derived sense
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, 续假 / 續假] extended leave; prolonged absence
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
假仁假义[jiǎ rén jiǎ yì, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˇ ㄧˋ, 假仁假义 / 假仁假義] hypocrisy; pretended righteousness
内涵意义[nèi hán yì yì, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ ㄧˋ ㄧˋ, 内涵意义 / 內涵意義] implied meaning; intended meaning; the logical content of a word or technical notion
言外之意[yán wài zhī yì, ㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧˋ, 言外之意] meaning beyond the words (成语 saw); unspoken implication; reading between the lines; what is actually intended
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, 混纺 / 混紡] mixed fabric; blended fabric
编磬[biān qìng, ㄅㄧㄢ ㄑㄧㄥˋ, 编磬 / 編磬] musical instrument consisting of a set of chime stones suspended from a beam and struck as a xylophone
通史[tōng shǐ, ㄊㄨㄥ ㄕˇ, 通史] narrative history; comprehensive history; a history covering an extended period
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, 猪狗 / 豬狗] pig-dog (intended as insult); Schweinhund
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead
吊钩[diào gōu, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄡ, 吊钩 / 吊鉤] suspended hook; hanging hook
悬浮[xuán fú, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, 悬浮 / 懸浮] suspend; to float suspended; suspension
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ˋ, 悬浮物 / 懸浮物] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution)
事情要做[shì qíng yào zuò, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 事情要做] work that needs to be done; business that needs to be attended to

ended ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
エクステンドメモリ[, ekusutendomemori] (n) {comp} extended memory
エクステンドメモリプロック[, ekusutendomemoripurokku] (n) {comp} extended memory block; EMB
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] (n) {comp} extended memory specification; XMS
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei
サスペンデットゲーム[, sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P)
サスペンデッドゲーム[, sasupendeddoge-mu] (n) suspended game
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions)
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n,vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P)
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
休業[きゅうぎょう, kyuugyou] (n,vs) closed (e.g. store); business suspended; shutdown; holiday; (P)
似非;似而非[えせ, ese] (adj-na,n,pref) false; would-be; sham; pretended; mock; spurious; pseudo; quasi
使用目的[しようもくてき, shiyoumokuteki] (n) intended use; intended purpose
出来ちゃった結婚;できちゃった結婚[できちゃったけっこん, dekichattakekkon] (n) (See 出来婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding
出身校[しゅっしんこう, shusshinkou] (n) one's old school or university; alma mater; the school or university one attended
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
勅祭社[ちょくさいしゃ, chokusaisha] (n) shrine whose rituals are attended by an imperial envoy (who presents offerings)
半身[はんみ, hanmi] (n) stance with legs in an L-shape, with one leg bent in front and other extended behind (martial arts, traditional theater)
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey)
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding
向け[むけ, muke] (n-suf) intended for ...; oriented towards ...; aimed at ...; (P)
大家族[だいかぞく, daikazoku] (n) extended family; large family; (P)
宙ぶらりん;中ぶらりん[ちゅうぶらりん, chuuburarin] (adj-na,adj-no) (1) dangling; hanging; suspended; (2) pending; half done; in limbo; indecisive
宙吊り;宙づり;宙釣り[ちゅうづり, chuuduri] (n) hanging in midair; suspended in midair
実用本位[じつようほんい, jitsuyouhon'i] (n,adj-no) pragmatism; functionalism; practicality; being intended for practical purposes
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エクステンドメモリ[えくすてんどめもり, ekusutendomemori] extended memory
エクステンドメモリプロック[えくすてんどめもりぷろっく, ekusutendomemoripurokku] extended memory block (EMB)
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
向け[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty
拡張ISA[かくちょうISA, kakuchou ISA] EISA, Extended Industrial Standard Architecture
拡張UEF[かくちょうユーイーエフ, kakuchou yu-i-efu] Extended User Exchange Format
拡張テキスト[かくちょうテキスト, kakuchou tekisuto] extended text
拡張業界標準アーキテクチャ[かくちょうぎょうかいひょうじゅんアーキテクチャ, kakuchougyoukaihyoujun a-kitekucha] Extended Industry Standard Architecture (EISA)
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
拡張記憶装置[かくちょうきおくそうち, kakuchoukiokusouchi] extended storage
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function
運転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time

ended ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จบบริบูรณ์[adj.] (jop børibūn) EN: complete ; completed ; completely ended ; completely finished FR:
จบแล้ว[adj.] (jop laēo) EN: ended ; done FR: terminé ; fini
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever ; cesser
หมดสิ้น[adj.] (mot sin) EN: finished ; ended FR:
ยุติ[adj.] (yutti) EN: over ; ended ; stopped ; finished FR:
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk ) EN: open-ended class interval FR:
บัญชีถูกระงับ[n. exp.] (banchī thūk) EN: suspended account FR:
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offended FR:
ได้วางแผนไว้[adj.] (dāi wāngpha) EN: intended FR:
โดนจับกุม[adj.] (dōn japkhum) EN: apprehended FR:
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency FR: gonflé ; enflé
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จำนวนจริงขยาย[n. exp.] (jamnūanjing) EN: extended real number FR:
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
แกม[adj.] (kaēm) EN: mixed with ; blended with ; and FR: mêlé de ; et
คำถามปิด[n. exp.] (khamthām pi) EN: closed-ended question FR:
คำถามปลายเปิด[n. exp.] (khamthām pl) EN: open-ended questions FR:
คำถามเปิด[n. exp.] (khamthām po) EN: open-ended question FR: question ouverte [f]
ขนมเปียกปูน[n.] (khanompīekp) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
เคืองแค้น[v. exp.] (kheūang kha) EN: be offended ; harbour a grudge against FR:
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
คละปน[adj.] (khlapon) EN: intermixed ; comingled ; blended together ; mixed-in with FR:
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; appended clause ; rider FR: appendice [m]
ครอบครัวขยาย[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: extended family FR:
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:
แขวนลอย[adj.] (khwaēnløi) EN: suspended ; suspendible FR:
คว้าง[adj.] (khwāng) EN: adrift ; floating ; suspended FR:
กระป่อง[adj.] (krapǿng) EN: distended ; swollen FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūan) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be angered FR:
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious FR:
มือดี[n.] (meūdī) EN: unapprehended thief FR:
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended FR: recommandé
งอย[v.] (ngøi) EN: be suspended FR:
น้อยใจ[adj.] (nøijai) EN: offended FR:
น้อยเนื้อต่ำใจ[v.] (nøineūatamj) EN: feel offended FR:
เป็นที่ยกย่อง[adj.] (pen thī yok) EN: commended FR:

ended ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtigungshaushalt {m}amended budget
Mittelpunktswinkel {m}angle subtended by the arc at the centre
erweiterungsfähig {adj}capable of being extended
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school
berufliche Weiterbildung {f}further training; extended vocational training
nicht geschädigt {adv}unoffendedly
empfehlenswert {adj}; zu empfehlenrecommendable; to be recommended
Haftverschonung {f}suspended sentence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ended
Back to top