ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abruptly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abruptly*, -abruptly-

abruptly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abruptly (adv.) อย่างทันที See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน Syn. suddenly, awiftly
English-Thai: Nontri Dictionary
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abruptly pinnate; even-pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั้นๆ (adv.) abruptly See also: briefly, shortly, brusquely, bluntly Syn. ไม่มีหางเสียง
ห้วนๆ (adv.) abruptly See also: briefly, shortly, brusquely, bluntly Syn. ไม่มีหางเสียง, สั้นๆ
กะซวก (v.) abruptly stab See also: pierce, knife Syn. แทง
ผลุนผลัน (v.) do abruptly See also: do hastily, go in a hurry Syn. หุนหัน, ผลีผลาม, ผลุน, พรวดพราด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you strike out? More like abruptly thrown out.แกพลาดไปรึไง ถูกไล่ออกมามากกว่า
If I may abruptly change the subject, did you and Penny finally... You know.ขอเปลี่ยนเรื่องหน่อยสิ ในที่สุด นายกับเพนนีมีอย่างว่ารึยัง
To abruptly change its body structure.เปลี่ยนรูปร่างอย่างฉับพลัน
At the moment one happens upon Shibden abruptly with... no time to luxuriate in anticipation.มาที่ชิบเดน ในทันที ไม่ต้องมีเวลายินดีกับการรอคอย
It's day 194 since wildfire was declared and 63 days since the disease abruptly went global.ผม เจนเนอร์ นี่ก็เข้า 194 วันนับแต่ แน่ชัดว่าเกิดการระบาดขึ้น
Jenner here. 63 days since the disease abruptly went global.ผมเจนเนอร์ 63 วัน นับจาก ที่โรคแพร่กระจายเป็นวงกว้าง -สามีฉันยังไม่ตาย
It says here that Downey's service record was impeccable and then four years ago, he just abruptly resigned his commission.ในนี้บอกว่าประวัติรับราชการของเขา ไม่เคยด่างพร้อย แล้วเมื่อสี่ปีก่อน จู่ๆเขาก็ลาออกไป
We also know that your husband abruptly fired Mr. Stevens shortly before checking into a hotel the night of the murder.ยิ่งกว่านั้น เรารู้ว่าสามีของคุณ ไล่คุณสตีฟเว่นออกจากงาน อย่างกระทันหัน ตรวจสอบจากโรงแรม ในคืนที่เขาถูกฆาตกรรม
But last month, Whiting abruptly ended the trial... no explanation.-ริมสระน้ำที่เวฟเวอร์ลีใช่มั้ยคะ? เขาชอบนัดเจอที่นั่น
He joined the French foreign legion when he was just 17 years old, rose quickly through the ranks, and then abruptly disappeared for eight years only to resurface with a new identity working for the Verrat.เข้าร่วมกับกองทหารต่างชาติของฝรั่งเศส เมื่ออายุเพียง 17 ปี เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็ว
The peace of the Egyptian village of Nakhla, near Alexandria, was abruptly shattered on a June morning in 1911.ความสงบของหมู่บ้าน อียิปต์ นัคลา, ซึ่งอยู่ใกล้กับซานเดรีย ถูกทำลายลงอย่างกะทันหันใน เช้าวันในเดือนมิถุนายน 1911
3,000 years later, the climate would change abruptly for another glorious civilization, this one in Central America.3,000 ปีต่อมาสภาพภูมิอากาศ จะเปลี่ยนทันทีสำหรับ อารยธรรมรุ่งโรจน์อีก หนึ่งในอเมริกากลางนี้

abruptly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, 卒] abruptly; hurriedly
[bó, ㄅㄛˊ, 勃] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly
猛然[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ, 猛然] suddenly; abruptly
猝然[cù rán, ㄘㄨˋ ㄖㄢˊ, 猝然] suddenly; abruptly
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling

abruptly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソッコー[, sokko-] (n) (sl) (finishing something) suddenly; abruptly
ぬっと;ぬうっと;のっと[, nutto ; nuutto ; notto] (adv) (on-mim) suddenly; abruptly
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
俄然[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily
ひょこっと[, hyokotto] (adv) suddenly; abruptly; impulsively
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning
むっくり;むくり[, mukkuri ; mukuri] (adv,adv-to,vs) (1) (rising) abruptly; (2) (むっくり only) plump; rotund
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly
行き成り(P);行き成;行成(io)[いきなり(P);ゆきなり, ikinari (P); yukinari] (adv,adj-no) (uk) abruptly; suddenly; all of a sudden; without warning; (P)
[てん, ten] (adv,adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain)

abruptly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly FR:
ห้วน ๆ = ห้วนๆ[adv.] (huan-hūan =) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly FR: laconiquement
จู่ ๆ = จู่ๆ[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden FR: soudainement ; brusquement
กะกึก[adv.] (kakeuk) EN: suddenly ; abruptly FR:
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
ไม่มีหางเสียง[xp] (mai mī hāng) EN: without tone of voice ; abruptly FR:
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement
ผล็อย[adv.] (phlǿi) EN: suddenly ; abruptly ; quickly FR: soudainement
ผลุง[adv.] (phlung) EN: suddenly ; abruptly FR: soudainement
พรวด[adv.] (phrūat) EN: suddenly ; abruptly ; all of sudden ; unexpectedly FR: précipitamment
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:
พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ[v.] (phūtyāngman) EN: speak abruptly FR:
ปุ๊บ[adv.] (pup) EN: suddenly ; promptly ; instantly ; immediately ; rapidly ; abruptly FR:
ปุบปับ[adv.] (puppap) EN: suddenly ; abruptly ; without warning ; out of a sudden ; just like that FR: soudainement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly ; interrupt FR: couper court à
ทันใดนั้น[adv.] (thandainan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly FR: tout à coup ; soudainement
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ทันทีทันควัน[adv.] (thanthī tha) EN: immediately ; instantly ; promptly ; at once ; abruptly ; right away FR:
อย่างห้วน ๆ[adv.] (yāng hūan-h) EN: abruptly FR:
อย่างกะทันหัน[adv.] (yāng kathan) EN: immediately ; suddenly ; at once ; abruptly FR: abruptement ; soudainement
อย่างทันที[adv.] (yāng thanth) EN: abruptly FR:
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop FR: stopper soudainement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abruptly
Back to top