ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insensitive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insensitive*, -insensitive-

insensitive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insensitive (adj.) ไม่รู้สึก See also: ตายด้าน, ที่ไม่ตอบสนอง Syn. unfeeling, callous Ops. sensitive
English-Thai: HOPE Dictionary
insensitive(อินเซน'ซะทิฟว) adj. ไม่รู้สึก,ตายด้าน,ขาดความรู้สึกไวต่อ., See also: insensitivity n., Syn. unfeeling,dull
English-Thai: Nontri Dictionary
insensitive(adj) ไม่รู้สึก,ตายด้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insensitiveไม่อ่อนไหว, ไม่ไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insensitiveหมดความไว, ขาดความไว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้านชา (v.) be insensitive See also: be unfeeling, be apathetic, be unconcerned, be indifferent Syn. ตายด้าน
ตายด้าน (v.) be insensitive See also: be blunted Syn. ด้านชา, เฉยชา, หมดสมรรถภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sure that Adam was an insensitive lover.ฉันว่าอดัมเป็นนักรัก ที่ไม่นุ่มนวล
Bessie Jackson is an insensitive cow.เบสซี่แจ็คสันเป็นวัวตาย
They want a quote on, "Is the president being insensitive to minority issues?"เขาอยากพาดหัวข่าวว่า " ประธานาธิบดีไม่สนใจเสียงส่วนน้อยหรือ? "
Number three, I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband.บ้านเลขที่สามผมไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ของใบ้สามีชานเมืองรู้สึก
I'm not trying to be insensitive to that.- นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย
I can't believe how insensitive you're all being.- ฉันไม่อยากเชื่อ ว่าพวกเธอเป็นแบบนี้
I'm... insensitive sometimes.ฉัน... ... ไม่เซนส์สีทีฟ ในบางครั้ง
Is the V making you insensitive as well or is that just you?และ วี ทำให้เธอตายด้าน หรือว่าเป็นตัวเธอเอง
Thanks for making me look like an insensitive bitch.ขอบคุณนะยะที่ทำให้ฉันเป็นเหมือนนังผู้หญิงไร้รสนิยม
But I think it's a little insensitive of you to beแต่ฉันก็รู้สึกเจ็บแปลบนิดๆที่พวกเธอ
This spring fling might seem shallow and insensitive to you, but it's my way of saying I choose life... over death.เรื่องนี้มันอาจจะทำให้เธอเศร้า และ อ่อนแอ แต่มันทำให้ฉันรู้ว่า ฉันควรเลือกชีวิต มากกว่า ความตาย
So I apologize if I appear to be insensitive to the needs of others, but you seeงั้นผมก็ขอโทษที่อาจทำตัวเหมือนไร้น้ำใจ กับคนอื่น แต่คุณก็เห็น

insensitive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不区分大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, 不区分大小写 / 不區分大小寫] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters

insensitive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄情者[はくじょうもの, hakujoumono] (n) insensitive person
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish
神経の鈍い[しんけいのにぶい, shinkeinonibui] (exp) insensitive; thick-skinned

insensitive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตายด้าน[v.] (tāidān) EN: be insensitive ; be blunted FR:
ตายด้าน[adj.] (tāidān) EN: impotent ; insensitive FR: insensible ; impuissant

insensitive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
empfindungslos {adj} | empfindungsloser | am empfindungslosesteninsensitive | more insensitive | most insensitive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insensitive
Back to top