ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perish*, -perish-

perish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perish (vi.) พังทลาย See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ Syn. suffer, ruin
perish (vi.) ตาย See also: ถึงแก่กรรม, ถึงแก่อนิจกรรม Syn. die, disappear, expire, pass away Ops. appear
perish by (phrv.) ตายด้วย (วิธี) Syn. perish from, perish with
perish from (phrv.) ตายเพราะ Syn. perish by, perish with
perish in (phrv.) ตายเนื่องจาก
Perish the thought (idm.) อย่าแม้กระทั้งคิดเกี่ยวกับมัน
perish with (phrv.) ตายด้วย (วิธี) See also: ตายเพราะ Syn. perish by, perish from
perish with (phrv.) ทรมานจาก
perish with (phrv.) ผุพัง See also: เน่าเปื่อย
perishable (adj.) เน่าเปื่อยได้ง่าย Syn. fragile, frail, weak Ops. sturdy
perishable (adj.) ซึ่งตายได้ See also: ซึ่งไม่ยืนยาว, ซึ่งย่อยยับได้ Syn. mortal, ephemeral
perishable (n.) สิ่งเน่าเปื่อยได้ง่ายโดยเฉพาะอาหาร
perished (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. decayed, putrescent
perishing (adj.) ตายอนาถ
perishing (adj.) น่ารำคาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
perishable(เพอ'ริชชะเบิล) adj. ตายได้,ย่อยยับได้,เน่าเปื่อยได้ง่ายn. สิ่งที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
perishable(adj) เน่าเปื่อยง่าย,เน่าสลายได้,ตายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perish๑. ถึงชีวิตันตราย๒. พินาศ๓. เสียง่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perishable goodsของสดของเสียได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perishable foodอาหารสดเสียง่าย [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
15.000 perish on what would become known as the Bataan Death March.เชลยศึกกว่า 15,000 คนที่ต้องสูญชีวิตไป ใน "การเดินเท้ามรณะแห่งบาตัน" อันลือชื่อ
Aslan knows that unless I have blood, as the law demands, all of Narnia will be overturned and perish in fire and water.อัสลานรู้ว่า ถ้าข้าไม่ได้เลือดนั่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ... นาร์เนียทั้งหมด จะล่มสลาย... และจะโดนทำลายด้วยไฟและน้ำ
But she may perish with the shame of having such a mother.แต่เจนอาจตายเพราะ ความอายที่มีแม่อย่างนั้น
It would be a regrettable waste it would be nothing short of madness were you, brave king and your valiant troops to perish all because of a simple misunderstanding.ทั้งหมดเพียงเพราะ การเข้าใจผิด มีอารยธรรมหลายหลาย ที่จะแลกเปลี่ยน เจ้ามิได้สังเกตหรือว่า เราได้แลกเปลี่ยน อารยธรรมของเราทั้งเช้านี้ ?
I shall rather perish by your sword.ข้าจะขอตายด้วยดาบของท่าน
The fire will be unleashed... the Wilberforces will perish and the seven gargantua will be destroyed.ไฟจะถูกปลดปล่อย พวกวิลเบอร์ฟอร์สจะตายและ พวกอสูรกายจะถูกทำลาย
We will all perish for the glory of the Separatist alliance.เรายอมสละชีพตัวเอง เพื่อเป็นเกียรติแก่พันธมิตรแบ่งแยก
I won't tolerate any interference. Perish the thought, James.ผมจะไม่อดทนต่อการแทรกแทรงใดๆ คิดจนตัวตาย เจมส์
Millions will perish in sickness and misery.นับล้านต้องบาดเจ็บล้มตาย และทุกข์ทรมาน
But if I had to perish twiceแต่ถ้าแบ่งความตายอีกครั้ง
[chuckles] perish the thought, Mon Ami.กำจัดความคิดซะเถอะ มอน เอมี่
Leave, come back, perish and survive!ออกไป กลับมา ไปตาย มีชีวิต!

perish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǔn, ㄩㄣˇ, 殒 / 殞] perish; die
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, 毁灭 / 毀滅] perish; ruin; destroy
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 沦 / 淪] perish
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, 顺我者昌逆我者亡 / 順我者昌逆我者亡] submit to me and prosper, or oppose me and perish
[wáng, ㄨㄤˊ, 亡] to die; to perish

perish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away
ペリシアーズグレゴリー[, perishia-zuguregori-] (n) Mauritian gregory (Stegastes pelicieri)
ペリシテ人[ペリシテじん, perishite jin] (n) (a) Philistine; Philistine people
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P)
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying
割れ易い[われやすい, wareyasui] (adj-i) brittle; fragile; easily cracked; perishable
斃仆[へいふ, heifu] (n,vs) (obsc) falling dead; perishing; dying
斃死[へいし, heishi] (n,vs) falling dead; perishing; dying
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P)
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed
生物(P);生もの[なまもの, namamono] (n) raw food; perishables; (P)
生鮮料品[せいせんりょうひん, seisenryouhin] (n) perishable foods
生鮮食料品[せいせんしょくりょうひん, seisenshokuryouhin] (n) perishable food; perishables

perish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
มอดม้วย[v.] (møt mūay) EN: die ; perish ; pass away FR:
นาสนะ ; นาสนา[n.] (nāsana ; nā) EN: causing to perish ; expulsion FR:
ซี้[v.] (sī) EN: die ; pass away ; perish ; croak FR: mourir ; périr
แตกดับ[v.] (taēkdap) EN: die ; perish ; be destroyed FR:
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
ของเน่าเปื่อยง่าย[n. exp.] (khøng naope) EN: perishable products FR: produit périssable [m]

perish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verderblich; vergänglich {adj} | verderblicher | am verderblichstenperishable | more perishable | most perishable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perish
Back to top