ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perfectly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perfectly*, -perfectly-

perfectly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perfectly (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ Syn. flawlessly, ideally, superbly Ops. imperfectly
perfectly (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างที่สุด Syn. absolutely, utterly Ops. imperfectly
English-Thai: Nontri Dictionary
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริบูรณ์ (adv.) perfectly See also: completely
สมบูรณ์ (adv.) perfectly See also: completely Syn. บริบูรณ์
เนี้ยบ (adv.) perfectly See also: superbly, excellently Syn. เยี่ยม, เริ่ด
เหม็ง (adv.) perfectly See also: exactly, precisely, appositely Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี
ไม่มีที่ติ (adv.) perfectly See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ
กะล่อมกะแล่ม (v.) chew imperfectly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ooh, this makes it perfectly clear!โอ นี้จะทำให้มันชัดเจนอย่าง สมบูรณ์แบบ!
You don't mean it. How perfectly wonderful.จริงหรือคะ วิเศษไปเลย
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์
How perfectly lovely.ช่างน่ารักอะไรเช่นนี้
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย
And I think you're behaving splendidly over all this. Perfectly splendidly.เเละผมว่าคุณรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างวิเศษ
That's perfectly all right. Glad you got here as quick as you did.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นทำเลที่ดีเลิศสิทธิทั้งหมด ดีใจที่คุณได้ที่นี่เป็นอย่างที่คุณทำ
And grant, in the name of Your prophet, our great Lawgiver, that we, Your chosen servants, created and born in Your divine image, may aspire the more perfectly to that spiritual godliness and bodily beautyเเละประกาศชัยในพระนามท่าน เทพเจ้าผู้ยิ่งยง เราคือสาวกผู้ซึ่งท่านเลือกสรรมาเกิด
Don't worry about that. It's perfectly normal.ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น มันเป็นปกติ

perfectly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 心甘情愿 / 心甘情願] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, 浑圆 / 渾圓] perfectly round; tactful; sophisticated
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 笔直 / 筆直] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright
完美[wán měi, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 完美] perfect; perfection; perfectly

perfectly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャストフィット[, jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P)
世話女房[せわにょうぼう, sewanyoubou] (n) perfectly dedicated wife
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ...
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness
言い得て妙[いいえてみょう, iietemyou] (exp) perfectly fitting phrase
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P)
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P)
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing
丸っきり(P);丸っ切り[まるっきり, marukkiri] (adv) completely; perfectly; just as if; (P)
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P)

perfectly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[X] (ākān sāmsip) EN: perfectly normal ; completely normal FR:
ชัดแจ๋ว[adj.] (chat jaeo) EN: perfectly clear ; as clear as anything FR:
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ดิก[adv.] (dik) EN: exactly ; perfectly ; closely FR: parfaitement ; exactement
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; perfectly content ; perfectly satisfied FR:
เห็นถนัดถนี่[v. exp.] (hen thanat ) EN: see perfectly clearly FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กลมดิก[adj.] (klomdik) EN: perfectly round ; in a ball FR: parfaitement rond
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly FR:
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
เหม็ง[X] (meng) EN: perfectly FR:
เนี้ยบ[adv.] (nīep) EN: perfectly FR:
เปี๊ยบ[adv.] (pīep) EN: perfectly ; absolutely ; extremely ; irrevocably FR: absolument
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting FR: bien ajusté ; à fond
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
เสร็จสรรพ[adv.] (setsap) EN: fully ; completely ; perfectly FR:
สมบูรณ์[adv.] (sombūn) EN: fully ; perfectly FR:
ถนัดถนี่[adv.] (thanatthanī) EN: perfectly ; clearly ; distinctly FR:
ตรงเผง[adv.] (trong phēng) EN: exactly right ; perfectly straight ; completely honest FR:
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely FR: précisément ; exactement ; en détail ; minutieusement
อย่างไม่มีที่ติ[adv.] (yāng mai mī) EN: perfectly FR: parfaitement
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
ข้าวกล้อง[n.] (khāoklǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice FR:
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: imperfectly competitive market ; monopolistic competition FR:

perfectly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunschlos {adj}perfectly happy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perfectly
Back to top