ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsensible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsensible*, -unsensible-

unsensible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsensible (adj.) ซึ่งไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unfeeling, numb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsensible
Back to top