ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infertile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infertile*, -infertile-

infertile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infertile (adj.) ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์ Syn. unproductive, impotent, sterile
English-Thai: HOPE Dictionary
infertile(อินเฟอร์'ไทลฺ) adj. (ดิน) ไม่อุดมสมบูรณ์,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน., See also: infertility,infertileness n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infertileไม่เจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not poisoned, but rendered infertile.ไม่ใช่สารพิษ แต่ตรวจดู การขาดสารอาหารของพวกมัน
Nothing special about this one, except that she's infertile.Nothing special about this one, except that she's infertile.

infertile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 毈] infertile egg
荒瘠[huāng jí, ㄏㄨㄤ ㄐㄧˊ, 荒瘠] desolate and poor; infertile
没有生育能力[méi yǒu shēng yù néng lì, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄩˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 没有生育能力 / 沒有生育能力] infertile; unable to have children

infertile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒土[こうど, koudo] (n) wasteland; barren or infertile soil
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile
痩せる(P);痩る(io);瘠せる;瘠る(io);瘦せる(oK)[やせる, yaseru] (v1,vi) (1) (uk) to become thin; to lose weight; to reduce (one's) weight; to slim; (2) to be barren; to be infertile; to be sterile; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infertile
Back to top