ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

departed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *departed*, -departed-

departed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
departed (adj.) ตาย (คำสุภาพ) See also: หมดอายุ, สิ้นอายุขัย, สิ้นชีวิต Syn. deceased, defunct, expired, dead, lifeless Ops. alive, living, thriving
English-Thai: HOPE Dictionary
departed(ดิพาร์ท'ทิด) adj. ตาย,จากไป, See also: Phr. (the departed ผู้ตาย,ผู้ตายที่อ้างถึง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้
That winter she departed with a huge U.N. fleet, with over a thousand people on board, on a Tarsian survey.ฤดูหนาวปีนั้นเธอจึงจากไป\ ไปกับยานยักษ์ของสหประชาชาติ กับคนพันกว่าคนที่อยู่บนยาน ยานสำรวจเทรเชียน
When the president departed on the backup plane, it became air force one.ตอนนี้เครื่องนี้เป็นแค่ alpha foxtrot 29000.
And only a few weeks afterwards your honoured father departed this world as well.และหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ พ่อของคุณ ได้จากโลกนี้ไปเช่นกัน
Funeral Home Room No. 301 / The departed saint - YOON Kyung-hoสถานฌาปนกิจ ห้องที่ 301/ผู้ทำพิธี
A train departed today too?รถไฟก็ออกเดินทางวันนี้ด้วยเหรอ
[And so, each one of them departed towards the place they belong.][และแต่ละคนก็แยกจากไปยังที่ของพวกเขา]
Which is exactly what needs to happen To my dearly departed friends.ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนเป็นชิ้นๆ ของผม
Visions of departed souls, angels and devils were common. While the Church grew in power and influence another movement began to spread across the Continent like a dark plague:แบ่งได้เป็น 2 พวกคือ นางฟ้า กับ ปีศาจ ได้เกิดพลัง อำนาจลึกลับ ขึ้นภายในโบสถ์
Well, all 3 of our dearly departed rich guysก็ ชายผู้ร่ำรวยทั้งสามคนที่ตายไปนั้น
* no silent prayer for the faith departed ** ไม่มีเสียงภาวนา สำหรับศรัทธาที่จางหาย*
The hijacked plane departed Narita at 11:05 for New York. Sky Air #336.เครื่องบินที่เกิดการจี้เครื่องบินคือ เครื่องบินของสายการบิน สกายแอร์ ปลายทาง นิวยอร์ค ซึ่งออกจากสนามบินนาริตะเมื่อเวลา 11 นาฬิกา 5 นาที

departed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved

departed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亡霊[ぼうれい, bourei] (n) ghost; the dead; departed spirits; apparition; (P)
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.)
死霊[しりょう;しれい, shiryou ; shirei] (n) spirit of a dead person; ghost; departed soul
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors
英魂[えいこん, eikon] (n) departed spirit
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
置き手紙;置手紙[おきてがみ, okitegami] (n) letter left behind by someone who has departed; farewell letter
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)

departed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: deed dedicated to the dead ; merit dedicated to the departed FR:
กรวดน้ำ[v.] (krūatnām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed FR:
ผู้ล่วงลับ[n.] (phūlūanglap) EN: deceased ; departed ; dead person FR: défunt [m] ; disparu [m] ; mort [m]
ยมโลก[n.] (yommalōk) EN: the world of the God of Death ; world of the Dead ; Hades ; hell ; underworld ; inferno ; place of departed spirits ; the lower world ; the grave FR: enfer [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า departed
Back to top