ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grace*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grace, -grace-

*grace* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airs and graces (idm.) มีมาดดี
disgrace (n.) ความเสื่อมเสีย See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy Ops. grace, honor
disgrace (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้เสียหาย, ทำให้อับอาย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้อัปยศ Syn. dishonor, discredit, shame, scandalize Ops. honor
disgrace (n.) สิ่งน่าอับอาย See also: เรื่องอัปยศ, เรื่องน่าอับอาย Syn. insult, indignity Ops. honor
disgraceful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shameful, dishonorable
disgracefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shamefully
fall from grace (idm.) ไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไป Syn. lapse from
grace (n.) มารยาท See also: คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา Syn. elegance Ops. ungracefulness
grace (vt.) ทำให้งดงาม See also: ทำให้ดีงาม Syn. beautify
grace with (phrv.) ทำให้งดงามมากขึ้นเพื่อให้เกียรติ See also: แต่งให้งดงามเพื่อเป็นเกียรติ Syn. honour with
graceful (adj.) นุ่มนวล See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม Syn. elaborate, exquisite, fine Ops. ungraceful
gracefully (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. agilely, elegantly, beautifully Ops. awkwardly
gracefulness (n.) ความสง่างาม See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี Syn. elegance
graceless (adj.) เงอะงะ See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง Syn. awkward, clumsy Ops. graceful
graceless (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด
graceless (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, unpractised, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
gracelessness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, stiffness
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, inconcinnity
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม Syn. ugliness
lapse from grace (phrv.) หมดความชื่นชอบ
scapegrace (n.) คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ) See also: คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ Syn. rogue, scamp
ungraceful (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด Syn. graceless
ungracefully (adv.) อย่างประหลาด See also: อย่างไม่น่าดู, อย่างน่าเกลียด Ops. gracefully
year of grace (idm.) ปีหลังจากพระคริสต์จุติ
English-Thai: HOPE Dictionary
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
grace cupถ้วยดื่มอวยพร,การดื่มอวยพร
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
ungraceful(อันเกรส'ฟูล) adj. ไม่งดงาม,ไม่น่าดู,น่าเกลียด,หยาบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
grace(n) ความดี,มารยาท,ความสง่างาม,ความนิ่มนวล,ความงดงาม
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
days of graceวันผ่อน (เวลาชำระหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceความสง่างาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชดกระช้อย (adj.) graceful See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย
กฤดาภินิหาร (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร
กฤษฎา (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎาภินิหาร
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
ขายหน้า (v.) disgrace See also: shame, feel ashamed Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา
ความเสื่อมเสีย (n.) disgrace See also: ignominy, dishonour, discredit Syn. ความเสียหาย
คุณพระพุทธเจ้า (n.) Buddha´s grace See also: praise of the Buddha Syn. พระพุทธคุณ
งามสง่า (adj.) graceful See also: elegant, prominent Syn. สง่า
งามหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
ช้อยชด (adj.) affectedly graceful See also: graceful in manner
น่าละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าอดสู (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอดสู (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
พระมหากรุณาธิคุณ (n.) royal grace See also: divine grace Syn. บุญคุณ
พริ้งพราย (v.) be graceful See also: be pretty, be elegant, be beautiful, be nice-looking Syn. พริ้งเพรา, พริ้มพราย Ops. ขี้เหร่
พุทธคุณ (n.) Buddha´s grace See also: praise of the Buddha Syn. คุณพระพุทธเจ้า, พระพุทธคุณ
ละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
ลีลา (n.) grace See also: proceed gracefully Syn. ท่าทาง, ลีลาท่าทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย
A disgraceful rout.พ่ายแพ้ที่น่าอับอาย ได้รับการลดลงใน.
Don't you disgrace me, I know your little tricksอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ฉันรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของเธอดี
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
Young people can't fall from my grace. They're my best things.คนหนุ่มสาวตกจากสวรรค์ของผมไม่ได้ เขาอายุกำลังเหมาะ
Kill a few officials before they disgrace one Indian woman.ต้องฆ่าจนท. สัก 2-3 คน ก่อนที่มันจะหยามหญิงอินเดีย
If there is one protest, one riot, a disgrace of any kind I will fast again.ถ้ามีการประท้วง จลาจล หรืออะไรก็ตาม ผมจะอดอาหารอีก
Style and grace. These things take time.ท่าทาง และความสวยงาม มันต้องใช้เวลานะครับ.
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล
She even disgraces the name of Linton.หล่อนไม่คู่ควร แม้แต่กับสกุลลินตัน
That was a bloody disgrace, them shooting you.นั่นคือความอัปยศอดสูคราบเลือด พวกเขายิงคุณ
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.ลูกเห็บมัรยัมเต็มของพระคุณ พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน

*grace* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, 耻辱 / 恥辱] disgrace; shame; humiliation
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
[zhé, ㄓㄜˊ, 谪 / 謫] disgrace (an official); find fault
[rǔ, ㄖㄨˇ, 辱] disgrace; insult
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, 优美 / 優美] graceful; fine; elegant
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 优雅 / 優雅] grace; graceful
[ē, ㄜ, 婀] graceful; willowy; unstable
[wǎn, ㄨㄢˇ, 婉] graceful; tactful
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, 绰约 / 綽約] graceful; charming
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed
韵致[yùn zhì, ㄩㄣˋ ㄓˋ, 韵致 / 韻緻] grace; natural charm
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 风姿绰约 / 風姿綽約] graceful; charming; feminine
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, 飘逸 / 飄逸] graceful; elegant; to drift; to float
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, 飘洒 / 飄灑] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy)
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, 风采 / 風采] svelte; elegant manner; graceful bearing
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
[juān, ㄐㄩㄢ, 娟] beautiful; graceful
[chán, ㄔㄢˊ, 婵 / 嬋] beautiful; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嫋] delicate; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嬝] delicate; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 袅 / 裊] delicate; graceful
[gòu, ㄍㄡˋ, 垢] dirt; disgrace
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 不名誉 / 不名譽] disreputable; disgraceful
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, 娜] elegant; graceful
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, 秀美] elegant; graceful
闲雅[xián yǎ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚˇ, 闲雅 / 閑雅] elegant; graceful
恩典[ēn diǎn, ㄣ ㄉㄧㄢˇ, 恩典] favor; grace
恩惠[ēn huì, ㄣ ㄏㄨㄟˋ, 恩惠] favor; grace
[pīng, ㄆㄧㄥ, 娉] graceful
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 婷] graceful
[ráo, ㄖㄠˊ, 娆 / 嬈] graceful

*grace* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
グレイス[, gureisu] (n) grace
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific)
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
冷や飯;冷飯[ひやめし;れいはん(冷飯);ひえめし(冷飯);つめためし(冷飯), hiyameshi ; reihan ( rei meshi ); hiemeshi ( rei meshi ); tsumetameshi ( rei meshi ] (n) (1) (sens) (OK when used by men) cold rice; (2) (ひやめし only) (abbr) (See 冷や飯食い・ひやめしくい・1) hanger-on; dependent; (3) (ひやめし only) disgraced former actor
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend
天佑;天祐[てんゆう, tenyuu] (n) divine aid; divine grace; providential help
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
嫋やか[たおやか, taoyaka] (adj-na) (uk) willowy; graceful
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
恩恵[おんけい, onkei] (n) grace; favor; favour; blessing; benefit; (P)
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P)
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P)
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
気品[きひん, kihin] (n) (1) elegance; refinement; grace; dignity; (2) aroma
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)

*grace* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บรมโพธิสมภาร[n.] (børommaphōt) EN: king's grace FR:
แช่มช้า[adv.] (chaemchā) EN: with gentle grace FR:
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful FR:
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
ด้วย[prep.] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; grâce à ; dû à
การพระราชทานอภัยโทษ[n. exp.] (kān phrarāt) EN: grace ; pardon FR: grâce [f]
แข็งกระด้าง[adj.] (khaeng krad) EN: harsh ; hard ; uncivil ; graceless FR:
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[adj.] (khāinā) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[adj.] (khāinākhāit) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
คุณพระพุทธเจ้า[n. exp.] (Khun Phraph) EN: Buddha's grace FR:
ความสง่า[n.] (khwām sa-ng) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness FR:
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūam) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit FR:
กฎหมายอภัยโทษ[n. exp.] (kotmāi apha) EN: act of grace FR:

*grace* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Starallüren {pl}airs and graces
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler
Verzugstage {pl}days of grace
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Schande {f}disgracefulness
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful
plump {adv}ungracefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grace*
Back to top