ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grace-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grace, *grace*,

-grace- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
Hey, is Grace all right out front?Hey, เกรซเป็นสิ่งที่ถูกต้องออกด้านหน้า?
Bobby Jones's swing was a study of grace in motion.วงสวิงของบ๊อบบี้ โจนส์แสนจะสง่างาม
What grace is given me let it pass to him.พรใดที่เป็นของข้า ขอจงผ่านไปสู่เขา
A god-like person who offers the greatest grace to the poor souls.ก็เหมือนพระเจ้าไง ที่คอยช่วยคนที่ลำบาก
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป
* Oh, this holy night * you're in pain * longing for the grace * like a long-awaited rain* โอ้ ค่ำคืนที่แสนศักดิ์สิทธิ์ * เมื่อคุณอยู่ในความเจ็บปวด * และมองหาความงดงามนั้น
May your wisdom grace us until the stars rain down from the heavens.ความค้องการของเธอ คือ โอบกอดพวดเราจนกระทั่ง \ ท้องฟ้าแห่งแอสเตรจะสูญสลาย
O God of grace and glory, we remember before you this day our brother Jonathan.พระเจ้าทรงเมตตาและแจ่มใส เราจำคุณก่อนนั้นได้ พี่น้องเรา โจนาธาน
To hear Grace Makanga speak, and she won't be coming to Nairobi.ไปฟังคุณ Grace Makanga, เธอไม่มา Nairobi ซะด้วยสิ
They were on their way to Marsabit, taking the whole rotten package to Grace Makanga.สองคนนั่นไปมาร์ซาบิท เอาเอกสารทั้งหมดไปให้ เกรซ มาคันก้า
Mrs Bennet, I have been bestowed by the good grace of Lady Catherine de Bourgh a parsonage of no mean size.คุณนายเบ็นเนต ผมได้รับความอุปถัมภ์จาก เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ให้ที่อยู่ซึ่งไม่ใหญ่โตนัก

-grace- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)

-grace- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレイス[, gureisu] (n) grace
天の恵み;天の恵(io)[てんのめぐみ, tennomegumi] (exp) God's gift; God's blessing; grace of God; godsend
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement)

-grace- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[X] (āsai) EN: by virtue of ; based on FR: grâce à
บรมโพธิสมภาร[n.] (børommaphōt) EN: king's grace FR:
แช่มช้า[adv.] (chaemchā) EN: with gentle grace FR:
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
ด้วย[prep.] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; grâce à ; dû à
การพระราชทานอภัยโทษ[n. exp.] (kān phrarāt) EN: grace ; pardon FR: grâce [f]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
คุณพระพุทธเจ้า[n. exp.] (Khun Phraph) EN: Buddha's grace FR:
กฎหมายอภัยโทษ[n. exp.] (kotmāi apha) EN: act of grace FR:
กฤดาภินิหาร[n.] (kridāphinih) EN: grant grace ; power of accumulated merit FR:
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
กฤษฎา[X] (kritsadā) EN: grant grace FR:
ลีลา[n.] (līlā) EN: grace ; cadence ; rhythm FR:
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
โพธิสมภาร[n.] (phōthisomph) EN: Kingly protection ; the King's grace FR:
พระมหากรุณาธิคุณ[n.] (phramahākar) EN: royal grace; divine grace FR: grâce royale [f]
พระพุทธคุณ[n.] (phraphuttha) EN: qualities of the Buddha ; virtues of the Buddha ; Buddha' s grace FR:
พระราชทานอภัยโทษ[v. exp.] (phrarātchat) EN: grace FR: gracier
พุทธคุณ[n.] (phutthakhun) EN: qualities of the Buddha ; virtues of the Buddha ; Buddha' s grace FR:
ระยะเวลาปลอดหนี้[n. exp.] (raya wēlā p) EN: grace period FR:
สิริ[n.] (siri) EN: fortune ; grace ; luck FR:
ทำให้งดงาม[v. exp.] (thamhai ngo) EN: beautify ; grace FR: embellir
อุปการคุณ[n.] (uppakārakhu) EN: support ; grace ; favour ; gratitude FR:
เยื้อง[v.] (yeūang) EN: swagger ; walk with grace FR:
เยื้องกราย[v.] (yeūangkrāi) EN: swagger ; walk with grace ; walk elegantly FR:

-grace- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzugstage {pl}days of grace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grace-
Back to top