ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graceless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graceless*, -graceless-

graceless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
graceless (adj.) เงอะงะ See also: เปิ่นๆ, เชยๆ, เก้งก้าง Syn. awkward, clumsy Ops. graceful
graceless (adj.) ประหลาด See also: ไม่น่าด, น่าเกลียด
graceless (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, unpractised, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
gracelessness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, stiffness
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, inconcinnity
gracelessness (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม Syn. ugliness
English-Thai: HOPE Dictionary
graceless(เกรส'ลิส) adj. ขาดความงดงาม,ไม่รู้ทำนองคลองธรรม.
English-Thai: Nontri Dictionary
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Graceless, but good.ไม่มีความสง่าเลย แต่ก็เก่ง

graceless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งกระด้าง[adj.] (khaeng krad) EN: harsh ; hard ; uncivil ; graceless FR:
ไม่เป็นที่[X] (mai pen thī) EN: clumsily ; gracelessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graceless
Back to top