ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonour*, -dishonour-

dishonour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonour (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า Syn. shame, infamy Ops. grace, honor
dishonour (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย Syn. disgrace, discredit Ops. honor
dishonourable (adj.) ไม่น่าเชื่อถือ See also: น่าอับอายขายหน้า, น่าอัปยศ Syn. untruthful, shifty
English-Thai: HOPE Dictionary
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonourable(ดิสออน'เนอระเบิล) adj. น่าอับอาย,น่าขายหน้า,ต่ำช้า,เสื่อมเสียชื่อเสียง., See also: disnourably adv. ดูdishonourable, Syn. ignoble,corrupt
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอัปยศ (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า
ความเสื่อมชื่อเสียง (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความอับอายขายหน้า
ความไร้ยศ (n.) dishonour See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium Syn. ความเสื่อมเสีย, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน
Do not dishonour my father's name with your lies!อย่าทำให้ชื่อพ่อข้าเสื่อมเสีย ด้วยคำลวงของเจ้า
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง
I had dishonoured the okea,so mother had other plans for me.ฉันทำให้บ้านเสื่อมเสีย มาม่าจึงมี แผนการณ์อื่นให้ฉัน
I wouldn't do your sister the dishonour.ผมไม่ได้ทำให้พี่สาวของคุณ ต้องเสื่อมเสีย
In between there's only dishonour.และตรงกลางระหว่างนั้นก็คือ.. ความอัปยศ..
If I have dishonoured you in some way then by all means provide me with proof and I'll face the consequences.ถ้าท่านคิดว่าข้า ทำเรื่องนี้ หากมันเป็นจริงข้าก็จะยอมรับในผลที่ตามมา
We dishonoured this place and insulted your faith.เราไม่ให้เกียรติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซ้ำยังดูหมิ่นสิ่งที่ท่านเคารพ
He has brought her kingdom and its princes down to the ground in dishonour...เขาพาอาณาจักรของนาง ..และเหล่าเจ้าหญิงจมลงดินอย่างไร้เกียรติ

dishonour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P)
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque
不渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) dishonored bill; dishonoured bill
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚名[おめい, omei] (n) stigma; dishonour; dishonor; infamy; (P)
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour)

dishonour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūam) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier

dishonour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonour
Back to top