ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exquisite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exquisite*, -exquisite-

exquisite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exquisite (adj.) ที่รุนแรง (เกี่ยวกับความรู้สึก) Syn. intense
exquisite (adj.) ยอดเยี่ยม Syn. excellent, perfect
exquisite (adj.) สวยงาม See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย Syn. beautiful, delicate, elegant
exquisitely (adv.) อย่างสวยงาม See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต Syn. beautifully, delicately, elegantly
exquisiteness (n.) ความบอบบาง Syn. elegance
English-Thai: HOPE Dictionary
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
English-Thai: Nontri Dictionary
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิจิตร (adj.) exquisite See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง
วิจิตรบรรจง (adj.) exquisite See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร
หยดย้อย (adj.) exquisite See also: sweet, delicate Syn. ไพเราะ
วิจิตรพิสดาร (adv.) exquisitely See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eat, my exquisite brideกิน, เจ้าสาวงดงามของฉัน
I, however, have exquisite hearing. Yeah?อย่างไรก็ตาม ฉันมีประสาทหูยอดเยี่ยม
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก
If love was a choice, who would ever choose such exquisite pain?If love was a choice, who would ever choose such exquisite pain?
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน
Raw saw-edged perch is an exquisite treat in Cheju.ปลาเพิซดิบๆ มันมีเลี้ยงในเชจูหน่ะค่ะ
Just then you didn't see my acting... total exquisite skills.ถ้านายได้เห็นฉันแกล้งละก็ นายต้องว่าฉันเก่ง
The most exquisite bits of the fish are the cheeks.ส่วนที่อร่อยที่สุด คือตรงแก้มปลา
That sells the most exquisite antique dollsที่ขายตุ๊กตาสวยงามโบราณ
Your art consultant has exquisite taste.ที่ปรึกษาด้านศิลปะของแม่รสนิยมดีจริงๆ
Gentlemen, it was a night of exquisite passion.สุภาพบุรุษ มันเป็นคืนที่ร้อนแรงมาก

exquisite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉髓[yù suǐ, ㄩˋ ㄙㄨㄟˇ, 玉髓] exquisite wine
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 琼 / 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南
精湛[jīng zhàn, ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, 精湛] consummate; exquisite
精致[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 精致] delicate; fine; exquisite
细腻[xì nì, ㄒㄧˋ ㄋㄧˋ, 细腻 / 細膩] exquisite
绝妙[jué miào, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄧㄠˋ, 绝妙 / 絕妙] exquisite

exquisite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum)
奇絶[きぜつ, kizetsu] (adj-na) very rare; exquisite
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
妙趣[みょうしゅ, myoushu] (n) exquisite beauty or charms
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
凝った[こった, kotta] (adj-f) (See 凝る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P)
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable

exquisite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
แก้ว[adj.] (kaēo) EN: precious ; fine ; gem-like ; exquisite FR:
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
น่าเอ็นดู[adj.] (nā endū) EN: lovely ; charming ; cute ; exquisite FR: charmant ; attachant
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāc) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ? FR:
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent FR: splendide ; magnifique
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
วิจิตร[adj.] (wijit) EN: exquisite ; fine ; elaborate ; beautiful ; dainty ; artistic ; wonderful FR: fantastique ; féerique
วิจิตรบรรจง[adj.] (wijit banjo) EN: exquisite FR:
หยดย้อย[adj.] (yotyøi) EN: exquisite ; sweet ; delicate FR:
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:

exquisite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auserlesen; köstlich; exquisit {adj} | auserlesener; köstlicher | am auserlesenstenexquisite | more exquisite | most exquisite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exquisite
Back to top