ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beautifully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beautifully*, -beautifully-

beautifully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beautifully (adv.) อย่างสวยงาม Syn. gorgeously Ops. uglily
beautifully (adv.) อย่างดี See also: อย่างยอดเยี่ยม Syn. excellently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลักหยวก (v.) carve beautifully the banana plant See also: carve a pith of a banana stalk
แทงหยวก (v.) carve beautifully the banana plant See also: carve a pith of a banana stalk Syn. สลักหยวก
ตระกล (adv.) beautifully See also: prettily, attractively Syn. งาม
ตระการ (adv.) beautifully See also: gracefully Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม
รจิต (adv.) beautifully See also: prettily Syn. งาม, สวย
อย่างงดงาม (adv.) beautifully See also: prettily, handsomely, fairly, attractively
อย่างงดงาม (adv.) beautifully See also: prettily, handsomely, fairly, attractively
อย่างสวยงาม (adv.) beautifully See also: prettily, handsomely, fairly, attractively Syn. อย่างงดงาม
อย่างสวยงาม (adv.) beautifully See also: prettily, handsomely, fairly, attractively Syn. อย่างงดงาม
เช้งวับ (adv.) beautifully See also: prettily, attractively, charmingly Syn. เช้ง, งาม, สวย, ฉูดฉาด
แอร่ม (adv.) beautifully See also: charmingly, splendidly Syn. อร่าม, แพรวพราว
ไพเราะ (adv.) beautifully (for something heard or read) See also: sweetly, pleasingly (for something heard or read) Syn. เพราะ, เสนาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, " the woman said.ฉันไม่ทราบว่าปลาฉลามได้เช่น รูปหล่อ รูปแบบที่สวยงามหางผู้หญิงคน นั้นกล่าวว่า
Blocked at every turn. Beautifully synchronized, don't you think?ถูกขัดขวางทุกวิถีทาง ประสานงานได้เยี่ยมมากนะ
You're beautifully pregnant, really beautiful.นัดดูตัวก็เป็นแบบนี้ทุกงาน หลังจากนั้น...
You turn beautifully but maybe you could tell her.เธอไม่ผิดหรอก เธอพลิกหน้าได้เยี่ยม
TV education, brave new dreams, brave new hates, brave new wars... a beautifully purposeless process of society suicide.การศึกษาทีวีความฝันใหม่กล้าหาญ เกลียดใหม่กล้าหาญสงครามใหม่ที่กล้าหาญ กระบวนการจับจดสวยงาม ของสังคมการฆ่าตัวตาย
That would go beautifully with my mushroom.กินกับเห็ดของผมต้องอร่อยเหาะเลยแน่
So beautifully preserved.อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซะด้วย
He kills them beautifully and exhibits them beautifully.เขาฆ่าเพื่อความสวยงาน งานสะสมเขา ก็สวยงามเช่นกัน
That's beautifully done. -You left-- เยี่ยม จบลงอย่าสวยงาม
So, smiling naturally, beautifully there's only one way to do it.ดังนั้น.. วิธีที่จะยิ้มได้เป็นอย่างธรรมชาติ และดูน่ารักนั้น
It's a theory beautifully built, of air and imagination.เป็นทฤษฎีที่สวยงามมาก ในการสร้างวิมานในอากาศ
These beautifully unmolested tire tracks were found near the crime scene.รอยดอกยางล้อรถที่เห็นชัดเจน ที่พบใกล้กับจุดเกิดเหตุ

beautifully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉門[ぎょくもん, gyokumon] (n) beautifully decorated gate (euph. for female genitalia)
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.)
飾り車;餝り車[かざりぐるま, kazariguruma] (n) type of carriage beautifully decorated with gold, silver, gems, etc., for use by Heian era nobles at festivals and like activities
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music
塗り立てる[ぬりたてる, nuritateru] (v1,vt) to paint beautifully; to paint thickly; to powder heavily

beautifully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
รจิต[adv.] (rajit) EN: beautifully FR:
สลักหยวก[v. exp.] (salak yūak) EN: carve beautifully the banana plant FR:
แทงหยวก[v. exp.] (thaēngyūak) EN: carve beautifully the banana plant FR:
ตระกล[adv.] (trakon) EN: beautifully FR:
เยี่ยม[adv.] (yīem) EN: superbly ; beautifully ; first rate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beautifully
Back to top