ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coordinated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coordinated*, -coordinated-

coordinated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coordinated (adj.) เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน Syn. made even

coordinated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, 一条龙 / 一條龍] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, 协调世界时 / 協調世界時] Coordinated Universal Time (UTC)

coordinated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
協調介入[きょうちょうかいにゅう, kyouchoukainyuu] (n,vs) coordinated intervention; joint intervention
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing
索引時概念組合せ索引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing

coordinated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นโยบายร่วมกัน[n. exp.] (nayōbāi rua) EN: coordinated policy FR:
เวลามาตรฐาน[n. exp.] (wēlā māttra) EN: standard time ; Universal Time (UT) ; Coordinated Universal Time (UTC) FR:
เวลาสากลเชิงพิกัด[n. exp.] (wēlā sākon ) EN: Coordinated Universal Time (UTC) FR:
ไม่ประสานกัน[adj.] (mai prasān ) EN: uncoordinated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coordinated
Back to top