ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adroit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adroit*, -adroit-

adroit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adroit (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว Syn. dexterous
adroitness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนิชำนาญ Syn. skill, deftness, dexterity
English-Thai: HOPE Dictionary
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
English-Thai: Nontri Dictionary
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They "are adroit manipulators oftentimes playing people off one another to get what they want."พวกเค้าจะเก่งในหลายๆด้าน ส่วนใหญ่จะยุให้คนอื่นทะเลาะกัน เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เค้าต้องการ

adroit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P)

adroit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
แคล่วคล่อง[adj.] (khlaeokhlǿn) EN: skillful ; experienced ; adroit FR: adroit
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
มือดี[adj.] (meūdī) EN: skillful ; skilled ; deft FR: adroit ; précis
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
ประคุณ[adj.] (prakhun) EN: adroit ; skillful FR:
ถนัด[adj.] (thanat) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous ; good at FR: habile ; adroit ; apte ; capable
ไวเหมือนลิง[xp] (wai meūoen ) EN: be as nimble as a monkey FR: être adroit comme un singe
กะล่อยกะหลิบ[adv.] (kalǿikalip) EN: adroitly ; actively FR:
เคอะ[adj.] (khoe) EN: awkward ; clumsy FR: maladroit ; gauche
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoe khoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease ; uneasy FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
เงอะ[adj.] (ngoe) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
เงอะงะ[adj.] (ngoe-nga) EN: bumbling ; clumsy ; cloddish ; awkward ; maladroit ; inept FR: gauche ; maladroit ; malhabile ; pataud
งุ่มง่าม[adj.] (ngūm-ngām) EN: slow ; clumsy ; awkward FR: lourdaud ; pataud ; maladroit ; gauche ; inhabile
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
เร่อร่า[adj.] (roērā) EN: awkward ; clumsy FR: maladroit
ซุ่มซ่าม[adj.] (sumsām) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy ; awkward FR: maladroit ; malhabile
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
อย่างคล่องแคล่ว[adv.] (yāng khlǿng) EN: FR: adroitement ; agilement

adroit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taktlosigkeit {f}maladroitness
taktlos {adv}maladroitly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adroit
Back to top