ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ignominy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ignominy*, -ignominy-

ignominy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignominy (n.) ความอัปยศ See also: ความอับอาย, ความเสื่อมเสีย Syn. disgrace, dishonor Ops. grace, honor
English-Thai: HOPE Dictionary
ignominy(อิก'นะมินนี) n. ความน่าอับอาย,ความอัปยศอดสู,ความน่าดูถูก ความรังเกียจ, Syn. disgrace,shame
English-Thai: Nontri Dictionary
ignominy(n) ความอับอาย,ความเสียชื่อเสียง,ความอัปยศอดสู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ignominyความเสื่อมเสียเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I understand your apprehension about a dark horse from the states, but I can assure you that the Waldorfs are as prestigious a family as America has, and I would never bring ignominy to Louis.ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องม้าดำจากที่ต่างๆ แต่ฉันมั่นใจคุณได้ว่าตระกูลวอลดอร์ฟ เป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากเท่าที่ชาวอเมริกันเป็น และฉันก็ไม่เคยทำใ้ห้หลุยส์ต้องเสื่อมเสีย
She couldn't suffer the ignominy of seeing Gwen on her throne.นางทนไม่ได้ที่จะเห็นเกว็นนั่งบนบัลลังก์ของนาง

ignominy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūam) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ignominy
Back to top