ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpractised

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpractised*, -unpractised-

unpractised ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpractised (adj.) ขาดการฝึกฝน Syn. stale, unskillful
unpractised (adj.) ไม่สะดวก See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ Syn. awkward, unskillful, graceless, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy Ops. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful
English-Thai: HOPE Dictionary
unpractised(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
unpractised(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpractised
Back to top