ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prominent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prominent*, -prominent-

prominent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prominent (adj.) ที่ยื่นออกมา Syn. protuberant, jutting Ops. hallow, sunken
prominent (adj.) สะดุดตา See also: เตะตา, เด่นชัด
prominent (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. noticeable, natable, famous
prominent display (n.) เรื่องครึกโครม See also: ข่าวครึกโครม
prominently (adv.) อย่างที่ยื่นออกมา
prominently (adv.) อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน Syn. clearly
prominently (adv.) อย่างมีชื่อเสียง Syn. notably
English-Thai: HOPE Dictionary
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จมูกโด่ง (v.) have a prominent nose
จ๊าบ (adj.) prominent See also: outstanding, remarkable, conspicuous, distinguished, notable, marked Syn. เริ่ด, เลิศ
ดีเยี่ยม (adj.) prominent See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ
เด่น (adj.) prominent See also: excellent, outstanding, eminent, remarkable, notable, conspicuous, distinguished Syn. เยี่ยม, เลิศ, ยอดเยี่ยม, ดีเยี่ยม, วิเศษ, พิเศษ
โด่ง (adj.) prominent
จุดเด่น (n.) prominent point See also: distinctive point Ops. จุดด้อย
ชูหน้าชูตา (v.) make prominent See also: enhance the prestige of, be the pride of Syn. เชิดหน้าชูตา, มีหน้ามีตา
มีหน้ามีตา (v.) make prominent See also: enhance the prestige of, be the pride of Syn. เชิดหน้าชูตา
เด่น (v.) be prominent See also: be excellent, be outstanding, be eminent, be remarkable, be notable, be conspicuous, be distinguished Syn. โดดเด่น, สะดุดตา Ops. ด้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Prosecutor Kwon's from a very prominent family.อัยการควอนมาจากตระกูลผู้ดี
I don't think I could let my daughter, who's lacking in so many ways, marry into your prominent family.ดิฉันไม่คิดว่าฉันจะปล่อยให้ลูกสาวฉันที่บกพร่องอย่างนี้ แต่งงานกับตระกูลที่มีชื่อเสียงของท่านได้หรอกค่ะ
Several prominent party members have been murdered, chief inspector.สมาชิกที่มีชื่อเสียงของพรรคหลายคน ถูกฆาตกรรม, ท่านสารวัตร.
LENNY: "Troubled rock star, Johnny Quid, is missing, presumed dead yesterday when he fell from the side of a yacht thought to be owned by a prominent high-street fashion magnate."ร็อคสตาร์เจ้าปัญหา จอห์นนี่ เควด หายตัวไป สันนิษฐานว่าตายแล้วเมื่อวานนี้ หลังจากที่ตกจากเรือยอชท์ คาดว่าเป็นเรือของ เจ้าพ่อธุรกิจแฟชั่นชื่อดังคนหนึ่ง
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล
So why would a prominent businessmanดังนั้นทำไมนักธุรกิจ
You kidnapped a prominent member of our community.พวกคุณลักพาตัวสมาชิกของเราไป
And railroaded from other prominent positions.และผลักดันจากตำแหน่งสำคัญอื่นๆ
Lost a prominent job, got divorced. Fits your profile.สูญเสียตำแหน่งงาน ถูกฟ้องหย่า
# The prominent bassness, Zulu arrangement ## The prominent bassness, Zulu arrangement #

prominent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, 塽] elevated prominent ground
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
石原慎太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 石原慎太郎] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 眣] prominent eyes
西斯塔尼[xī sī tǎ ní, ㄒㄧ ㄙ ㄊㄚˇ ㄋㄧˊ, 西斯塔尼] Sistani (name of a prominent Iraqi Ayatollah)
突显[tū xiǎn, ㄊㄨ ㄒㄧㄢˇ, 突显 / 突顯] conspicuous; to make sth stand out; make sth prominent
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, 突出] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 显 / 顯] prominent; conspicuous
[chóu, ㄔㄡˊ, 燽] salience; prominent; notable

prominent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P)
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
反っ歯[そっぱ, soppa] (n) prominent front tooth; bucktooth
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for)
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for)
大立者[おおだてもの, oodatemono] (n) bigwig; leading or prominent figure
著名人[ちょめいじん, chomeijin] (n) celebrity; personality; prominent figure
顕職[けんしょく, kenshoku] (n) prominent or high post
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above
にょっきり[, nyokkiri] (adv) sticking out prominently (usu. something long and thin); rising up
張る[ばる, baru] (suf,v5r) (uk) to be prominently ...; to be persistently ...
御新造;ご新造[ごしんぞう;ごしんぞ, goshinzou ; goshinzo] (n) wife (esp. of a prominent, recently married man)
復古神道[ふっこしんとう, fukkoshintou] (n) Fukko Shinto; Restoration Shinto; Reform Shinto (prominent 18th century form of Shinto, based on the classics, and free from Confucian and Buddhist influences)
指折り[ゆびおり, yubiori] (n) leading; prominent; eminent
最高位[さいこうい, saikoui] (n,adj-no) pride of place; most prominent; top-ranking
最高峰[さいこうほう, saikouhou] (n) highest peak; most prominent; highest authority; (P)
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P)
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident
鬱然[うつぜん, utsuzen] (adj-t,adv-to) (1) dense (vegetation); thick; (2) prominent; popular; (3) gloomy (mood)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading

prominent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
โด่[adj.] (dō) EN: prominent FR:
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
จมูกโด่ง[n. exp.] (jamūk dōng) EN: prominent nose ; aquiline nose ; pointed nose FR: nez aquilin [m] ; nez pointu [m]
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
มีหน้ามีตา[adj.] (mīnāmītā) EN: respected ; esteemed ; respectable ; reputable ; prominent FR: respectable
งามสง่า[adj.] (ngām sa-ngā) EN: graceful ; elegant ; prominent FR:
ผง่าน[adj.] (pha-ngān) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
ผงาด[adj.] (pha-ngāt) EN: prominent ; towering ; formidable FR:
สล้าง[adj.] (salāng) EN: splendid ; lofty ; prominent ; conspicuous FR:
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
ตระหง่าน[adj.] (tra-ngān) EN: prominent ; lofty ; dominant ; towering FR:

prominent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prominent {adj} | prominenter | am prominentestenprominent | more prominent | most prominent
Prominente {m,f}; Prominenterprominent
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten
prominent {adv}prominently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prominent
Back to top