ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coquettish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coquettish*, -coquettish-

coquettish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coquettish (adj.) ที่ยั่วยวนผู้ชาย See also: กะลิ้มกะเหลี่ย
English-Thai: Nontri Dictionary
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่
I should go with "High School senior"... or "Coquettish Ingenue."ฉันควรจะไปกับโรงเรียนมัธยม หรือตุ้งติ้งซื่อ

coquettish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コケッティシュ;コケティッシュ[, koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish
婀娜[あだ, ada] (n) coquettish woman
甘えた調子で[あまえたちょうしで, amaetachoushide] (exp) in a coquettish tone
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish
艶めかしい目付き[なまめかしいめつき, namamekashiimetsuki] (n) coquettish eyes
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner

coquettish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrat) EN: coquettish ; girlish ; affected FR: coquet

coquettish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kokett {adj} | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coquettish
Back to top