ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inconcinnity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inconcinnity*, -inconcinnity-

inconcinnity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconcinnity (n.) ความไม่งดงาม See also: ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม Syn. awkwardness, gracelessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inconcinnity
Back to top