ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limitation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limitation*, -limitation-

limitation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limitation (n.) กฎเกณฑ์ See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด Syn. restriction
limitation (n.) ข้อจำกัด See also: วงจำกัด, ขีดจำกัด Syn. restriction, bound
limitation (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. restrictive weakness, inability, handicap
English-Thai: Nontri Dictionary
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด
ขีดขั้น (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด
ขีดคั่น (n.) limitation See also: restriction, confine Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด
ขีดจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อจำกัด
ความจำกัด (n.) limitation See also: restriction, circumscription Syn. ข้อจำกัด
เกณฑ์กำหนด (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. ขีด, พิกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ
But the statute of limitation protects crimes committed by a minor.แต่ข้อ จำกัด ของกฎหมาย ช่วยปกป้องการก่ออาชญากรรมที่กระทำโดยผู้เยาว์
You mean limitations?เจ้าหมายถึง ข้อจำกัด ในการข้อพร
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้.
Nothing. It's dangerous, that's all. You have to know your limitations.ไม่มีอะไร มันอันตรายน่ะ ลูกต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง
At last I discover her limitations.At last I discover her limitations.
You're mocking my severe emotional limitations.คุณกำลังล้อเลียนความตั้งใจในการ ควบคุมอารมณ์อย่างไม่มีขีดจำกัดของฉัน
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่
But the statute of limitations hasn't run out.แต่อายุความมันยังไม่หมดนะ
Our limitations as musicians were ultimately not gonna be a problem.ข้อจำกัดของเราในฐานะนักดนตรี ไม่ใช่อุปสรรคเลยแม้แต่น้อย
I'm aware of the limitations of hypnotherapy.ผมทราบเรื่องข้อจำกัดของการสะกดจิตดีครับ
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้

limitation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 局限性] limitations
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, 限度] limitation; limit
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 技术所限 / 技術所限] technical limitations

limitation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P)
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P)
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction

limitation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwā) EN: speed limit FR: limitation de vitesse [f] ; vitesse limitée [f]
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction FR: limitation [f] ; restriction [f]
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดขั้น[n.] (khītkhan) EN: limitation FR: limitation [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไม่จำกัดระยะเวลา[xp] (mai jamkat ) EN: FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps
คาดอายุความ[adj.] (khāt āyukhw) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations FR:
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt kh) EN: scope of the study ; delimitation of the study FR:

limitation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation
Zugangsbeschränkung {f}access limitations
Sublimationsdrucker {m}sublimitation printer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limitation
Back to top