ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restrained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restrained*, -restrained-

restrained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restrained (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained, disciplined
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยตัวปล่อยใจ (v.) be unrestrained See also: be self-indulgent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're saying the virus is restrained because of the injection.จะบอกว่าเธอมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรค เพราะยาที่ฉีดไปก่อนหน้านั้นเหรอ
Yeah, like if you were restrained on a bedใช่ เหมือนคุณโดนมัดอยู่บนเตียง
I am restrained by the law.ผมพิจารณาไปตามหลักกฎหมาย
Trust me, I restrained myself. * You got the epic mother... * * you got the epic mother... *เชื่อฉัน, ฉันควบคุมตัวเองได้ เธอต้องไม่บอกเดเร็ค,เข้าใจไหม?
He kidnapped them, he restrained them, and he starved them for days.เขาลักพาตัวเหยื่อ กักขัง และให้อดอาหารหลายวัน
The ligature marks on her wrists and ankles made it apparent that she'd been restrained for days.รอยมัดที่ข้อมือ และข้อเท้าของเธอ บอกอย่างชัดเจนว่าเธอ ถูกจองจำมานานหลายวัน
He held and restrained his victims for days, so he would need a contained space to do that.เขากักขังหน่วงเหนี่ยวเหยื่อไว้หลายวัน เขาจึงต้องการพื้นที่เพื่อที่จะลงมือ
Sources say Grayson was abducted and restrained here in this remote cabin.แหล่งข่าวแจ้งว่าคุณนายเกร์สันถูกลักพาตัว และถูกขังไว้ที่กระท่อมอันห่างไกล
He had also been hung and restrained and that's where the plot thickens like bad soup.เขายังถูกแขวนและรัดด้วย และนั่นคือตอนที่เนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้น เหมือนซุปแย่ๆ
She restrained and emotionally paralyzed.เธอถูกควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจ
...and had to be restrained several times from becoming violent....และต้องพยายามควบคุมตัวเองหลายครั้ง เพื่อไม่ให้กระทำการรุนแรง.
Probably, she forgot my name she saw at the college while she was restrained.บางที เธออาจลืมชื่อของชั้นที่เคยเห็นที่มหาลัยก็ได้ ตอนที่ถูกกักกัน

restrained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, 拘检 / 拘檢] restrained and cautious
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, 拘牵 / 拘牽] restrained; confined
[nì, ㄋㄧˋ, 泥] restrained
猖披[chāng pī, ㄔㄤ ㄆㄧ, 猖披] wild; unrestrained

restrained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed

restrained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
ไม่มีอั้น[adj.] (mai mī an) EN: unlimited ; unrestrained ; limitless FR:
ไม่สำรวม[adj.] (mai samrūam) EN: unrestrained FR:
ปากเสีย[xp] (pāk sīa) EN: be unrestrained with criticisms and comments : have a big mouth FR:
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿi) EN: be unrestrained ; be self-indulgent FR:
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose FR: libre ; franc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restrained
Back to top