ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่าง*, -อย่าง-

อย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่าง (n.) method See also: way, means Syn. ทำนอง, วิธี, แบบ
อย่าง (n.) type See also: kind, sort Syn. ชนิด, สิ่ง
อย่าง (adv.) severely See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly
อย่างกว้างขวาง (adv.) widely See also: broadly Syn. อย่างมากมาย Ops. อย่างจำกัด
อย่างกะทันหัน (adv.) immediately See also: suddenly, at once Syn. ทันทีทันใด
อย่างกับ (conj.) like See also: as, such as, as if, as though, like Syn. เช่นเดียวกับ, ราวกับ, ราว, เฉก, เช่น, ดัง, ดุจ Ops. ต่างกับ
อย่างขมีขมัน (adv.) actively See also: vigorously
อย่างคงทน (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างยั่งยืน Ops. ชั่วคราว
อย่างครบถ้วน (adv.) completely See also: entirely Syn. อย่างสมบูรณ์
อย่างคร่าวๆ (adv.) briefly See also: shortly Syn. อย่างย่อๆ
อย่างคร่าวๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly Syn. โดยประมาณ Ops. ละเอียด
อย่างคุ้นเคย (adv.) intimately
อย่างงดงาม (adv.) beautifully See also: prettily, handsomely, fairly, attractively
อย่างงดงาม (adv.) beautifully See also: prettily, handsomely, fairly, attractively
อย่างง่ายดาย (adv.) easily Syn. ราบรื่น, สบาย Ops. อย่างยากเย็น
อย่างงุนงง (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างประหลาดใจ
อย่างจริงจัง (adv.) seriously See also: solemnly, conscientiously Syn. อย่างเคร่งครัด
อย่างจริงใจ (adv.) sincerely See also: truly, cordially Ops. อย่างเสแสร้ง
อย่างจัง (adv.) totally See also: thoroughly, completely Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก
อย่างจัง (adv.) fully See also: utterly, completely, forcefully Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มเปา
อย่างจำกัด (adv.) limitedly See also: restrictly Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย
อย่างจำกัดจำเขี่ย (adv.) limitedly See also: restrictly
อย่างฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once Syn. โดยทันที
อย่างชัดเจน (adv.) clearly Syn. อย่างแจ่มแจ้ง Ops. อย่างคลุมเครือ
อย่างชัดเจน (adv.) obviously See also: distinctly Syn. อย่างเห็นได้ชัด Ops. อย่างเลือนลาง
อย่างชัดแจ้ง (adv.) clarify See also: clearly Syn. อย่างชัดเจน
อย่างชัดแจ้ง (adv.) obviously See also: evidently, tangibly
อย่างดี (adj.) good quality See also: decent, satisfactory, favorable Syn. อย่างยอดเยี่ยม
อย่างดี (adv.) well See also: properly, nicely, rightly Syn. อย่างยอดเยี่ยม
อย่างดี (adv.) well See also: properly, nicely, rightly Syn. อย่างยอดเยี่ยม
อย่างดี (adj.) good quality See also: decent, satisfactory, favorable Syn. อย่างยอดเยี่ยม
อย่างตกใจ (adv.) frightenedly See also: startlingly
อย่างตรงไปตรงมา (adv.) straightforwardly See also: simple and direct, bluntly Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม Ops. วกวน, อ้อมค้อม
อย่างต่อเนื่อง (adv.) continuously See also: consecutively, in succession, in a row
อย่างต่อเนื่อง (adv.) continuously See also: consecutively, in succession, in a row
อย่างตั้งใจ (adv.) intentionally See also: deliberately, elaborately
อย่างถ่องแท้ (adv.) clearly See also: completely, perfectly Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง Ops. อย่างคร่าวๆ
อย่างถาวร (adv.) permanently See also: stably, enduringly, constantly Syn. อย่างคงทน, อย่างยั่งยืน Ops. ชั่วคราว
อย่างถูกต้อง (adv.) correctly See also: rightly, exactly Syn. อย่างแม่นยำ
อย่างที่สุด (adv.) extremely See also: terribly
English-Thai: HOPE Dictionary
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
adnate(แอก' เนท) adj. ติดกับบางอย่าง (congenitally attached)
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
albeit(ออลยี' อิท) conj. แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
alloplasiaการแทนที่ของเซลล์ธรรมดาด้วยแบบของเซลล์อย่างอื่นในเนื้อเยื่อ
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allusive(อะลู' ซิฟว) adj. ซึ่งพาดพิงถึงบางอย่าง, ซึ่งอ้างอิง, ซึ่งพูดเป็นนัย, อุปมาอุปไมย.
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
English-Thai: Nontri Dictionary
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
another(adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anyway(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม
anywise(adv) อย่างไรก็ตาม
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
aright(adv) อย่างถูกต้อง
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร,อย่างเพียรพยายาม
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
avowedly(adj) อย่างเปิดเผย,อย่างยอมรับ
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
barbecue(n) เนื้อย่าง
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
case(n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool bloodอย่างเลือดเย็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seriouslyอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allodiumที่ดินที่บุคคลถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aquatint๑. กลวิธีพิมพ์อย่างสีน้ำ๒. ภาพพิมพ์อย่างสีน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bind over(ศาล) สั่งให้บุคคลปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broad age groupกลุ่มอายุอย่างกว้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
burst๑. แยกแผ่น [กระดาษต่อเนื่อง]๒. ส่งเป็นชุดอย่างเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
civil disobedienceการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา)[ดู passive resistance ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude birth rateอัตราเกิดอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cy-prés (Fr.)ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (ในเจตนา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defend in forma pauperisต่อสู้คดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligent inquiryการสอบสวนอย่างหนักหน่วง (เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disobedience, civilการขัดขืนอย่างสงบ, การดื้อแพ่ง, การขัดขืนคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM (erasable programmable read-only memory)อีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exclusive alternationการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
extensive repairการซ่อมแซมอย่างใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grab sampleตัวอย่างสุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
idiocyปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
in particularกล่าวโดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instanceกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
kangaroo closureการปิดอภิปรายอย่างรวบรัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquor๑. ยาน้ำ๒. สารน้ำบางอย่างของร่างกาย๓. สุราดีกรีสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moronคนปัญญาอ่อนอย่างเบา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
notorious cohabitationการอยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย (โดยมิได้สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overt actการกระทำอย่างชัดแจ้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
Fulminantอย่างรุนแรงและรวดเร็ว [การแพทย์]
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Alkali เบสแก่ สารที่ละลายน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น สารละลายบอแรกซ์ อาจจัดเป็น อัลคาไล อย่างอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alnicoแอลนิโค, โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียม นิกเกิล และโคบอลต์ ใช้ทำแม่เหล็กถาวรอย่างดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Approbationการที่รัฐหนึ่งใดมีทัศนคติในทางพึงพอใจและเห็น พ้องด้วยกับบทบัญญัติในสนธิสัญญาหนึ่งใด ซึ่งรัฐนั้นมิได้เป็นภาคีคู่สัญญานั้นแต่อย่างใด [การทูต]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
avulsionการเปลี่ยนทางเดินของลำน้ำอย่างฉับพลัน [การทูต]
Batteryแบตเตอรี่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Architectureสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง หน่วยเหล่านี้ทำงานอย่างไร มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลและคำสั่งถึงกันอย่างไร วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สำคัญ เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร ชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องมีอะไรบ้าง [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Biased Selectionการมีอคติในการเลือกตัวอย่าง [การแพทย์]
Bitumenยางมะตอยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกัน เกิดตามธรรมชาติในรูปของของแข็งหรือของเหลว และละลายได้ในสารละลายคาร์บอนไดซัลไฟด์ (carbondisulphide) ตัวอย่างเช่น น้ำมันดิน (tar) แอสฟัลต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Blankหลอดน้ำยาลบล้าง,ความจุของแบบพิมพ์เมื่อมียาพื้นอย่างเดียว,หลอดปรับศูนย์,หลอดแบลงต์ [การแพทย์]
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutally (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely
oppressively (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely, brutally
diffusely (adv.) อย่างกระจัดกระจาย
straggly (adv.) อย่างกระจัดกระจาย
actively (adv.) อย่างกระฉับกระเฉง See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
ardently (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. fervently, zealously
enthusiastically (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently, zealously
fervently (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, zealously
zealously (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. ardently, fervently
jerkily (adv.) อย่างกระตุก Ops. smoothly
plump (adv.) อย่างกระทบโดยตรง
qualmishly (adv.) อย่างกระวนกระวาย See also: อย่างไม่สบายใจ
restlessly (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously, uncomfortably
uncomfortably (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously
reproachfully (adv.) อย่างกล่าวตำหนิ See also: โดยทำให้เสื่อมเสีย
audaciously (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, fearlessly, bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. fearlessly, bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. bravely
boldly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. fearlessly, bravely
bravely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, fearlessly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
At least not in the last yearอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงปีที่ผ่านมา
You could at least give them a chanceอย่างน้อยคุณควรจะให้โอกาสพวกเขานะ
At least not in the way you thinkอย่างน้อยก็ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
You should at least try and eat half of themอย่างน้อยเธอควรพยายามทานสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
Like I was trying to hit on him!อย่างกับว่าฉันพยายามจะจีบเขาอย่างนั้นแหล่ะ
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
Like what?อย่างเช่นอะไรบ้างล่ะ
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
He's not by my side as he used to beเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
You're going to learn something as you grow upเธอจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในขณะที่เธอโตขึ้น
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
How did I get here?ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
I've got to do somethingฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
How could you know that?คุณทราบได้อย่างไร
How did you find me?คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
How did you know my name?คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
How have you been these years?คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
How can I get in touch with you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said quite a bit that should interest you and one or two things that interested me.ที่เขาพูดน่าสนใจมาก นายควรจะสนใจ ...และ 1 หรือ 2 อย่าง ที่ทำให้ผมสนใจ
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly?พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ?
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์
Mean son of a bitch had some kind of hot shit gun, like an M-16.เด็กโหดนั่นมีปืนแรงๆ อย่าง เอ็มสิบหก
We've got no radio, no laser, no high gain. No one's coming to help us.เราไม่ทางใช้วิทยุ เลเซอร์ ทุกๆ อย่าง แล้วใครจะมาช่วยเราละ
You're gonna come up with the fact that there are two certainties in life. One: Don't do that.นายจะได้คิดว่าในชีวิตมี 2 อย่าง ที่แน่นอนที่สุด 1 อย่าทำอย่างนี้
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars.ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์
Don't be so negative! Säffle, Bengtsfors, Mellerud...อย่าอคตินักเลยน่า \ อย่าง Saffle, Bengtsfors,Mellerud
They're trying to drive me nuts: "Sign. Your girlfriend confessed."พวกเขากำลังทำฉันเสียสติ อย่าง "เซ็นสิ เพื่อนคุณสารภาพแล้ว"
I remember some people picking books by the great thinkers...ฉันจำได้ว่าบางคนก็เลือกหนังสือที่แต่งโดย นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ อย่าง ...
There are 3 things a person can't hide coughing, poverty and love.มีอยู่ 3 อย่าง ที่คนเราซ่อนเร้นเอาไว้ไม่ได้ คือ.. การไอ..
I know we're having major differences, but I could really use your advice on this.ฉันรู้ว่าเรามีความแตกต่างกันหลายๆ อย่าง แต่ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณจริงๆ เลยนะสำหรับเรื่องนี้
Say something crazy like: I'm wearing ladies' underwear.ว่าอะไรบ้า ๆ อย่าง ฉันสมกางเกงชั้นในผู้หญิง.
I don't know, I mean all those things are things you have to do, right?ไม่รู้สิ / ผมหมายถึงอะไรหลายๆ อย่าง มีสิ่งใดที่คุณควรจะทำเพื่อความถูกต้อง รึป่าว?
The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds.ความรักที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ปลุกดวงวิญญาณขึ้นมาอีกครั้ง และทำให้เราได้พบอะไรหลายๆ อย่าง ต้นไม้ต้นนั้นเป็นเหมือนกับไฟที่ลุกโชนในหัวใจของเราทั้งคู่
Check stairwells, hallways, everything.ในตึกนี้ เช็คทุกๆ อย่าง ตรวจสอบบันไดทั้งหมด ทางเดิน และทุกอย่างเลย
He invents things that make everyone's life better.เค้าคิดค้นอะไรหลายๆ อย่าง ที่ทำให้ความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้น
Turn it over. Everything always has two sides.พลิกดูสิ ทุกๆ อย่าง มีสองด้านนะ
...then I pledged Tri-Delt at SMU. And I sure never thought I'd end up in a pokey little place like Childress.แล้วฉันก็เข้าชมรม Tri-Delt ที่ SMU แล้วก็แน่ใจว่าชีวิตฉันคงไม่สังคมแคบๆ อย่าง Childress แน่ๆ
Even little Yuki and Teizo are helping me with the fields with our tonarigumiแม้แต่เด็กเล็กๆ อย่าง ยูกิ กับ ไทโซ ยังไปช่วยฉันกับพวกเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน
I mean, it's nine kinds of crazy, but I found this, too.ฉันได้อะไรบางอย่าง มันคือเรื่องบ้า 9 อย่าง แต่ฉันเจอนี่ด้วย
As long he keeps those things in balance, the stories never change... and the endings stay happy, happy, happy.เมื่อไหร่ก้อตามที่เข็ม ชี้สมดุล เรื่องราวก้อจะไม่เปลี่ยนแปลง.. เรืองจะจบลง อย่าง แฮปปี้, แฮ้ปปี้ แฮ้ปปี้
Everything must be perfect.ทุก ๆ อย่าง จะต้อง เปอร์เฟ็ก
Everything will go by the book.ทุก ๆ อย่าง เป็นไปตามหนังสือ
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ...
Come on. Everything went pretty smooth.เอาเถอะ ทุก ๆ อย่าง กำลังไปด้วยดี
That's the first part of your training, learning to throw out everything you don't need in here.นั่นคือบทแรกของการฝึก เรียนรู้ที่จะโยนทุก ๆ อย่าง ที่ไม่จำเป็นที่อยู่ในนั้น
It was the bitch slap heard 'round the world when longtime "Mode" creative director Wilhelmina Slater was passed over for the top spot in favor of Daniel Meade, the nominally experienced son of Meade Publications ownerมีการหักหน้าครั้งใหญ่ เมื่อ บรรณาธิการสุดเก๋า วิลเลมิน่า สเลเตอร์ โดนหนุ่มฮ๊อตสุดฉาว อย่าง เดเนียลมีด แย่งตำแหน่งบรรณธิการไปครอง
They make everything clean again, which is necessary on a street like Wisteria Lane... where everything can get so messy.มันทำให้ทุกอย่างสะอาดอีกครั้ง สำหรับสิ่งที่จำเป็น อย่างเช่นถนนที่วิสทีเรียเลน ที่ซึ่งทุก ๆ อย่าง 76 00:
There are only two important things to playing defense.มันมีสิ่งอยู่สำคัญอยู่ 2 อย่าง ที่จะเล่นแบบอุด
Yes. To be honest, my wish is to live as poorly as other people.พ่อของคุณส่งออก 300 อย่าง ในปีนี้, ใช่ไหม๊
You get me to teach you a few kitchen tricks to dazzle the boss and then you blow past me?นายหลอกให้ฉันสอนกลเม็ดในครัว 2-3 อย่าง จะได้ไปเลียเจ้านาย แล้วล้ำหน้าฉัน
Big Z is everything, Big Z is surfing and I mean he's...they invented the ocean for him.บิ๊กซี่ เป็นทุก อย่าง บิ๊กซี่ เป็นการโต้คลื่น และผมหมายถึง เขา .. พวกเขา สร้าง คลื่น ให้กับเขา
I'm not going to lie to you, this is like, you know it's huge man, it changes everything, it's like the contest is a few days away, if I can get him to train meฉันไม่อยากโกหกนาย ก็อย่างที่นายรู้ เขาตัวใหญ่ มันเปลี่ยนทุก อย่าง มันเหมือนกับ การแข่งขัน อยู่อีกไม่กีวัน ถ้าผม ให้เขา ฝึกผมได้
Look, Charlie, it's cool that you came by and everything, but there's really nothing that you can say that's going to make me feel any better, so...ฟังนะ ชาร์ลี มันเจ๋งที่นายเข้ามากับทุก ๆ อย่าง แต่ก็ไม่มีอะไรจริง ๆ ที่นายจะพูดได้ ไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
We haven't found his wallet, but if it was stolen we'd see a lot more charges on it, like computers, stereos, what have you.เรายังไม่เจอกระเป๋าเงินเขา แต่ถ้ามันถูกขโมย... ...เราคงเห็นรายจ่ายมากกว่านี้ อย่าง คอมพิวเตอร์ สเตอริโอ อะไรแบบนี้
I paid for everything while we were together, and now I'm being asked to give this guy a bonus?ฉันเป็นคนจ่ายทุก ๆ อย่าง ตอนที่อยู่ด้วยกัน และตอนนี้ คุณกำลังขอให้ฉันจ่ายโบนัส ให้นายคนนี้อีกเหรอ
Comics? Like Ziggy?การ์ตูนหรอ อย่าง "ซิกกี้" ป่ะ
For my radiant co-star here, Miri.นักแสดงร่วมตรงนี้ อย่าง มิริ ด้วย

อย่าง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1
何事[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: เอาอย่าง English: to conform
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous
用地[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: ชนอย่างแรง English: crash
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
通す[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่าง
Back to top