ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decent*, -decent-

decent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decent (adj.) เหมาะสม See also: สมควร, น่านับถือ
decently (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างสมควร, อย่างถูกทำนองคลองธรรม Syn. proprely, seemly
decentralization (n.) การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
decentralize (vt.) กระจายอำนาจ See also: แบ่งอำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralized data processing; decentralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าแก๊ป (v.) decent See also: proper, appropriate Syn. เข้าท่า, เข้าที, เข้าเค้า
กระจายอำนาจ (v.) decentralize See also: distribute (administrative power)
ลามก (v.) be indecent See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy Syn. อุจาด, ลามกจกเปรต
ลามกจกเปรต (v.) be indecent See also: be obscene, be smutty, be dirty, be filthy Syn. อุจาด
สัปดน (adj.) indecent See also: obscene, vulgar, lewd Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
สัปดน (v.) be indecent See also: be obscene, be lewd Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน
สัปดี้สัปดน (adj.) indecent See also: obscene, vulgar, lewd Syn. หยาบโลน
สัปดี้สัปดน (v.) be indecent See also: be obscene, be lewd Syn. หยาบโลน
หยาบโลน (adj.) indecent See also: obscene, lewd, filthy, dirty Syn. หยาบ, ลามก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง
Midwives started coming around asking me how to bathe the new babies... and how to cut the umbilicus with a decent knife instead of bamboo.{\cHFFFFFF}ตำแยเริ่มต้นมารอบ ๆ ขอให้ฉันวิธีการอาบน้ำทารกใหม่ ... {\cHFFFFFF}และวิธีการตัดสะดือด้วย มีดที่ดีแทนจากไม้ไผ่
Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.{\cHFFFFFF}Let me build a decent hospital for these people somewhere down the road.
I'm a decent employer, but he takes advantage of me.แค่เขาใช้ประโยชน์จากฉัน
Not a decent wound on you.ไม่ได้เป็นแผลที่ดีกับคุณ
McDermott doesn't have decent radio gear.แม็คเดอมอท ก็สื่อสารทางวิทยุไม่ได้
You seem a decent fellow. I hate to kill you.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่อยากฆ่านาย
You seem a decent fellow. I hate to die.เหมือนนายเป็นมิตรแท้ ข้าไม่ปรารถนาที่จะตาย
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย?
I'll be a... decent human being.ฉันจะเป็น ... เป็นมนุษย์ที่ดี
Any decent church would've burnt you bastards years ago.ใด ๆ ที่คริสตจักรที่ดีจะได้เผาคุณไอ้ปีที่ผ่านมา

decent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
猥亵性暴露[wěi xiè xìng bào lù, ㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 猥亵性暴露 / 猥褻性暴露] indecent exposure; flashing
露阴癖[lù yīn pǐ, ㄌㄨˋ ㄆㄧˇ, 露阴癖 / 露陰癖] indecent exposure; flashing
像样[xiàng yàng, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, 像样 / 像樣] presentable; decent; up to par
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, 合适 / 合適] suitable; fitting; decent; to fit

decent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P)
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] (n) {comp} distributed processing; decentralized processing
分散制御[ぶんさんせいぎょ, bunsanseigyo] (n) {comp} decentralized control
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
分権[ぶんけん, bunken] (n) decentralization of authority; decentralisation of authority; (P)
分権化[ぶんけんか, bunkenka] (n,vs) decentralization (of power); decentralisation
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
地方分権[ちほうぶんけん, chihoubunken] (n) decentralization of power; decentralisation of power; (P)
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 曲者・1) wrong; improper; indecent
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk
猥褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography
真っ当(ateji)(P);全う(P);真当(io)[まっとう, mattou] (adj-na) (1) proper; respectable; decent; honest; (adv) (2) (全う only) (arch) (See 全うする,全く) entirely; completely; wholly; perfectly; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)
集権排除[しゅうけんはいじょ, shuukenhaijo] (n) decentralization; decentralisation
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたエンたたんてんコネクション, hishuuchuugata en tatanten konekushon] (n) {comp} decentralized (N)-multi-endpoint-connection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing
分散制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control
分散化[ぶんさんか, bunsanka] decentralization
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection

decent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; sound reasonable ; make sense FR: convenir ; être approprié
เข้าที[adj.] (khaothī) EN: good ; attractive ; right ; appropriate ; decent ; suitable FR: approprié
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable FR: de bonne qualité ; bien fait
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi ) EN: decentralization FR: décentralisation [f]
การกระจายอำนาจทางการบริหาร[n. exp.] (kān krajāi ) EN: administrative decentralization FR:
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
กระจายอำนาจ[v. exp.] (krajāi amnā) EN: decentralize ; decentralize power FR: décentraliser
กระจายจากส่วนกลาง[v. exp.] (krajāi jāk ) EN: decentralize FR:
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent FR: adulte ; indécent
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; coarse ; rough ; rude ; vulgar ; ribald FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ไม่เหมาะสม[adj.] (mai mǿsom) EN: unsuitable ; inappropriate ; improper ; indecent FR: inapproprié ; impropre ; inconvenant ; indécent
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite ; rude FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy ; well arranged FR: convenable ; soigné ; décent
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque FR: obscène ; indécent
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle ; courteous FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
แต่งตัวโป๊[v. exp.] (taengtūa pō) EN: wear a revealing dress ; be dressed indecently FR:
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly FR: obscène ; indécent
อุลามก[adj.] (ulāmok) EN: lewd ; obscene ; vulgar ; indecent FR:
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

decent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anständig; schicklich; geeignet; korrekt {adj} | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent
unsittliche Entblößung {f}indecent exposure
unanständig {adj} | unanständiger | am unanständigstenindecent | more indecent | most indecent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decent
Back to top