ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

truly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *truly*, -truly-

truly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truly (adv.) อย่างแท้จริง See also: โดยแท้จริง
truly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแม่นยำ
English-Thai: HOPE Dictionary
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
English-Thai: Nontri Dictionary
truly(adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่องแท้ (adv.) truly See also: clearly Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, แน่นอน
แท้ๆ (adv.) truly See also: really, actually, genuinely Syn. จริงๆ
แท้จริง (adv.) truly See also: really, actually, genuinely Syn. แท้ๆ, จริงๆ
โดยจริง (adv.) truly See also: surely, in fact, actually, practically Syn. ที่จริง, แท้จริง
โดยแท้จริง (adv.) truly See also: actually, really, indeed, genuinely, virtually Syn. จริงๆ, โดยแท้
ขอแสดงความนับถือ (v.) Yours truly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am truly sorry for your lossฉันเสียใจจริงๆ กับการสูญเสียของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What hope do we have of truly capturing this reality?เราเหลือความหวังอะไรบ้างหรือ? จากความเป็นจริงเหล่านี้
Are you strong enough now for a truly big fish?คุณแข็งแรงพออยู่ในขณะนี้ สำหรับ ปลาใหญ่อย่างแท้จริง?
And he had only to look at his hands and feel his back against the stern... ... to know this had truly happened and was not a dream.และความรู้สึกกลับมาของเขา กับสเติร์นที่จะรู้ว่า นี้จึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและ ไม่ได้เป็นความฝัน
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง
I can't find the words to truly express my joy at the rekindling of our association.ผมบรรยายไม่ถูกเลย ว่าดีใจแค่ไหน ...ที่เราจะได้ร่วมงานกันอีก
I'm sorry, I'm truly sorry.ผมเสียใจ ผมเสียใจจริงๆ
Something terrible, truly horrible, has happened.มีบางอย่างที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้น
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.และถ้าศาลเชื่อระบบกฎหมายของท่าน ท่านต้องตัดสินด้วยโทษหนักที่สุด
Something truly amazing is going on out here and I really believe this black giant is controlling it all.สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง ที่เกิดขึ้น ออกจากที่นี่และฉันเชื่อว่าจริงๆ ยักษ์สีดำคือการควบคุมมัน ทั้งหมด
You truly are a dampiel.เจ้าเป็นลูกครึ่ง จริงๆซะด้วย
Your mother truly belonged to lower class, but...แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า..

truly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 的] really and truly
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, 真个 / 真個] really; truly; indeed
[què, ㄑㄩㄝˋ, 塙] truly
[xún, ㄒㄩㄣˊ, 洵] truly; whirlpool
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly

truly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジ切れ[マジぎれ;マジギレ, maji gire ; majigire] (n,vs) (sl) (See キレる) being truly angry
大横綱[だいよこづな, daiyokoduna] (n) sumo grand champion considered to be truly great, usually with over 10 makuuchi tournament wins
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style)
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
店主敬白[てんしゅけいはく, tenshukeihaku] (exp) Store owner, at your service; Yours truly, the Store Owner
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)

truly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
โดยจริง[adv.] (dōi jing) EN: truly FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
โดยแท้จริง[adv.] (dōi thaējin) EN: truly FR:
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing) EN: really ; truly ; indeed FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ = จริงๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually ; in fact FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
จริง ๆ นะ = จริงๆ นะ = จริงๆนะ[X] (jing-jing n) EN: really ; honestly ; truly FR:
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
น้ำใสใจจริง[adv.] (nām sai jai) EN: sincerely ; truly ; genuinely ; from the bottom of one's heart FR: sincèrement
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām p) EN: actually ; indeed ; really ; truly FR: réellement ; en vérité
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality FR: vraiment ; réellement
ถ่องแท้[adv.] (thǿngthaē) EN: clearly ; truly FR: clairement ; distinctement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingja) EN: sincerely ; truly ; cordially FR: sincèrement
โยนิโส[adv.] (yōnisō) EN: acutely ; truly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า truly
Back to top