ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enduringly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enduringly*, -enduringly-

enduringly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable

enduringly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยืนนาน[adv.] (yeūnnān) EN: for long ; enduringly ; lastingly FR: durablement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enduringly
Back to top